Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Соціологія. Демографія arrow Дослідження та впровадження інформаційних технологій оперативного аналізу в системах медичного моніторингу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дослідження та впровадження інформаційних технологій оперативного аналізу в системах медичного моніторингу

Анотації 

Дереза А.Ю. Дослідження та впровадження інформаційних технологій оперативного аналізу в системах медичного моніторингу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. – Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2006.

   Дисертація присвячена проблемі підвищення інформативності та достовірності результатів обробки добових вимірів артеріального тиску шляхом застосування сучасних методів аналізу інформації на базі сплайн-перетворень і розробки інформаційно-діагностичної автоматизованої системи обробки даних добового моніторингу артеріального тиску.
   Отримано неперервну марківську модель процесу зміни систолічного та діастолічного артеріального тиску з кусково–сталими функціями інтенсивності переходів. Алгоритмізовано побудову моделі процесу зміни артеріального тиску за часом у вигляді гладкої функції з використанням локальних поліноміальних сплайнів, близьких до інтерполяційних у середньому, на основі B-сплайнів. На основі методу динамічного програмування для визначення моментів структурної зміни процесу коливання тиску запропоновано обчислювальну процедуру оцінки параметрів лінійної сплайн-регресії з k вузлами склеювання.
   Запропоновано концепцію розробки програмного середовища в системах медичного моніторингу, яку зорієнтовано на технологію візуальної постановки задачі та відкриту архітектуру. На основі концепції, класичних та новітніх технологій, в тому числі запропонованих автором, розроблено інформаційно-діагностичну автоматизовану систему ViStA Med оперативного аналізу даних добового моніторингу артеріального тиску. Забезпечено автоматизацію діагностування форм артеріальної гіпертензії.
   Ключові слова: оперативний аналіз, інформаційно-діагностична автоматизована система, добові заміри артеріального тиску, марківська модель, сплайн.

Дереза А.Ю. Исследование и внедрение информационных технологий оперативного анализа в системах медицинского мониторинга. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 – автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии. – Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, 2006.

   Диссертация посвящена проблеме повышения информативности и достоверности результатов обработки суточных измерений артериального давления путем использования современных методов анализа информации на базе сплайн-преобразований, разработке и реализации информационно-диагностической автоматизированной системы обработки данных суточного мониторинга артериального давления.
   Предложена непрерывная во времени марковская модель двухмерного стохастического процесса изменения артериального давления с кусочно-постоянными функциями интенсивности переходов. Модель позволяет проводить анализ систолического и диастолического артериального давления в совокупности. Алгоритмизирована модель процесса изменения артериального давления в виде гладкой функции с использованием локальных полиномиальных сплайнов, близких к интерполяционным в среднем, на основе B-сплайнов.
   Разработана вычислительная процедура оценки параметров линейной сплайн-регрессионной зависимости артериального давления от времени замера и местонахождения k узлов склеивания, основанная на методе динамического программирования. Процедура позволяет определять моменты структурного изменения процесса колебания артериального давления.
   Предложена концепция разработки программной среды в системах медицинского мониторинга, ориентированной на иной уровень интерфейса пользователя при формировании задания на автоматизированную обработку данных и открытую архитектуру с формализованной структурой потоков информации системы. На базе концепции разработана информационно-диагностическая автоматизированная система ViStA Med оперативного анализа данных суточного мониторинга артериального давления. В системе реализованы модели и процедуры, в том числе разработанные автором.
   По результатам обследований на базе Антигипертензивного центра клинической больницы №11 г.Днепропетровска при кафедре госпитальной терапии №2 Днепропетровской государственной медицинской академии с использованием системы ViStA Med получены оценки вероятностей нахождения артериального давления в определенных границах, характеризующие пациентов с различными формами и степенями тяжести артериальной гипертензии. Обеспечена автоматизация диагностирования форм и степеней тяжести артериальной гипертензии, позволяющая предоставить помощь врачу в определении диагноза. Система позволяет диагностировать изолированную систолическую артериальную гипертензию в самом начале ее развития в 95% случаев.
   Ключевые слова: оперативный анализ, информационно-диагностическая автоматизированная система, суточные замеры артериального давления, марковская модель, сплайн.

Dereza A. Research and application of information technologies of the operative analysis in medical monitoring systems. – Manuscript.

Thesis for a Candidate of Technical Sciences degree by specialty 05.13.06 – Automated control systems and progressive information technologies. – Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, 2006.

   The dissertation is devoted to increase the reliability and self-descriptiveness of results of daily arterial pressure measurements processing by using the modern methods of the information analysis on the spline-transformations basis.
   Continuous Markovian model of systolic and diastolic arterial pressure change process with piecewise constant intensity functions of transitions is received. Algorithmization of model construction of arterial pressure change process is executed in the form of smooth function with using the local polynomial splines on the basis of the В-splines that, on average, are related to the interpolar. Computing procedure of parameters estimation of linear a spline-regression with k nodes is offered. Procedure is based on the dynamic programming method and allows to define the moments of structural change of arterial pressure change process.
   The concept of the program environment development in medical monitoring systems is offered. The concept is focused on technology of a visual problem setting and the open architecture. Information-diagnostic automated system ViStA Med of the operative analysis of daily arterial pressure monitoring data is developed. Automation of an arterial hypertensia forms diagnosing is provided.
   Key words: operative analysis, information-diagnostic automated system, daily arterial pressure measurements, Markovian model, spline.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дослідження та впровадження інформаційних технологій оперативного аналізу в системах медичного моніторингу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net