Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Соціологія. Демографія arrow Електоральна культура населення України в умовах трансформації суспільства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Електоральна культура населення України в умовах трансформації суспільства

Анотації

Ідрісов Б. Електоральна культура населення України в умовах трансформації суспільства. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04. — спеціальні та галузеві соціології. — Інститут соціології НАН України, Київ, 2005.

   Дисертація присвячена дослідженню становлення електоральної культури громадян України. У роботі обґрунтовується, що електоральна культура характеризує баланс відносин між цілями суспільного розвитку і різними політичними групами й об'єднаннями та засобами досягнення їх. Виявлено залежності рівня електоральної культури громадян від таких чинників, як рівень економічного розвитку суспільства, характер відносин власності, міра соціальної структурованості суспільства, рівень розвитку політичної системи загалом, характер і рівень розвитку в суспільстві демократичних процесів, ідеологічних систем і принципів, а також регіональні особливості сучасного українського суспільства, що трансформується. У дослідженні аналізується характер змін, що відбуваються в електоральному процесі, та його вплив на формування суспільної свідомості й ціннісно-політичних орієнтацій.
   Ключові слова: вибори, електоральна культура, електоральна активність, регіональні особливості.

Идрисов Б. Электоральная культура населения Украины в условиях трансформации общества. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04. – специальные и отраслевые социологии. – Институт социологии НАН Украины, Киев, 2005.

   Диссертация посвящена анализу становления электоральной культуры граждан Украины и особенностей ее формирования в условиях трансформирующегося украинского общества. Проанализировано состояние разработки теоретико-методологических аспектов электорального процесса по результатам социологических исследований: процесс изменений, происходящих в формировании электоральной культуры, и его влияние на формирование общественного сознания в целом и ценностно-политических ориентаций в частности. На основе осуществленного теоретического и эмпирического анализа обосновано научное представление о сути, содержании и структуре электоральной культуры, характеризующих баланс отношений между доминирующими целями общественного развития и различными политическими группами и объединениями. Основными функциями электоральной культуры являются функции идентификации избирателей, их социализация, политическая ориентация, коммуникации и предписания.
   Социологический анализ основных компонентов электорального процесса доказывает, что: 1) структура электоральных ориентаций относительно политической системы и власти в целом реализуется в дихотомическом выборе населения – участвовать или не участвовать в голосовании; 2) структура электоральных ориентаций относительно состояния политического поля и сил, на этом поле играющих, реализуется через определенность электорального выбора, базирующуюся на наборе общественно — и личностно значимых ценностей; 3) структура электоральных ориентаций относительно базовой модели электорального поведения реализуется в понятии устойчивости выбора, культура которого тем выше, чем выше содержательный его аспект.
   Автором предложено рассматривать зависимость уровня электоральной культуры граждан Украины от таких факторов как степень экономического развития общества, характер отношений собственности, степени социальной структурированности общества, уровень развития политической системы общества в целом, характер и уровень развития демократических процессов, господствующие идеологические системы и принципы.
   В результате исследования автором выделена степень влияния на характер и уровень развития электоральной культуры граждан ряда социально-демографических, социально-профессиональных, имущественных и иных характеристик социума транзитивного общества на эмпирически фиксируемом уровне.
   На электоральную активность и электоральный выбор населения существенно влияют характер, содержание и темпы социально-экономических реформ в обществе. На уровень электоральной активности и электоральный выбор населения влияет состояние и самооценка материального положения населения. На уровень электоральной активности и электоральный выбор населения влияют социально-демографические параметры.
   Изучая в комплексе эти явления и процессы, происходящие в обществе, автор пришел к выводам о том, что на них существенно влияют не только макроэкономические и макросоциальные особенности общества, но и региональные особенности, присущие Украине как стране в ее природно-климатическом, поселенческом и историческом понимании. Именно поэтому логика исследования привела к необходимости изучения региональных особенностей электорального поведения граждан, что затем полностью подтвердилось президентскими выборами 2004 года. Автор выделяет две основные группы таких особенностей: во-первых, объективные особенности самих регионов, во-вторых, степень важности регионального фактора в системе электоральных ориентаций граждан.
   Таким образом, электоральная культура трансформирующегося общества представляет собой сложное динамическое единство знания, понимания сути, содержания демократических выборов всеми участниками избирательного процесса, отражает в реальных электоральных практиках состояние усвоенных образцов и норм поведения.
   Электоральная культура сегодня выступает как социально обусловленная, эмпирически фиксируемая часть политической культуры общества, а процесс ее формирования — это многогранный и весьма противоречивый социальный процесс, характерный для транзитивного состояния общества.
   Ключевые слова: выборы, электоральная культура, электоральная активность, региональные особенности.

Idrisov B. Electoral Culture of Population of Ukraine in the Conditions of the Transformation of Society. – Manuscript.

The dissertation on reception of a scientific degree of the candidate of sociological sciences under a speciality 22.00.04 — special and branch sociologies. —Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2005.

   The dissertation is devoted to the analysis of becoming of the electoral culture of citizens of Ukraine. In the work it is grounded that the electoral culture characterizes the balance of relations between the purposes of public development and different political groups and unions, facilities of their achievement. Dependences of level of electoral culture of citizens on such factors as the level of economic development of society, character of relations of property, level of social structure of society, level of development of the political system on the whole, character and level of development of democratic processes in society, ideological systems and principles and regional features of Ukrainian society are exposed. The character of the changes, taking place in the electoral process, and its influence on the formation of the public consciousness and valued-political orientations are analyzed in the research.
   Key words: election, electoral culture, electoral activity, regional features.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Електоральна культура населення України в умовах трансформації суспільства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net