Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Лінгвокультурологічні особливості ознакових слів в англомовних текстах Євангелія
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Лінгвокультурологічні особливості ознакових слів в англомовних текстах Євангелія

Анотації 

Жихарєва О.О. Лінгвокультурологічні особливості ознакових слів в англомовних текстах Євангелія. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2004.

   Дисертація присвячена аналізу ознакових слів – прикметників та ад’єктивованих дієприкметників – в англомовних текстах Євангелія від Марка та Іоанна. У дослідженні визначаються структурні, семантичні та функціональні особливості ознакових слів у лінгвокультурологічному аспекті, що розкривають характер культурологічного компонента значення ознакових слів та визначають їх роль у передачі й збереженні культурної інформації.
   В парадигматиці, на основі словникових дефініцій, побудовано макрополе, в структуру якого входять дві сфери (предметно-логічна та морально-оцінна), лекcико-семантичні групи, підгрупи, класи, підкласи, де предметно-логічна сфера переважає морально-оцінну.
   Виявлено, що у процесі функціонування на реалізацію значень ознакових слів в англомовних текстах Євангелія впливають різні типи контексту – мікроконтекст, макроконтекст та ситуаційний контекст. Зрушення, що відбуваються у семантичній структурі ознакових слів, відбиваються в їх інтенсіоналі, імплікаціоналі та екстенсіоналі. Контекстуальний аналіз, урахування лінгвальних та екстралінгвальних чинників, що є суттєвими для лінгвокультурологічного аспекту значення в англомовних текстах Євангелія, уможливлюють переструктурування макрополя ознакових слів у синтагматиці. Кількість лексико-семантичних варіантів морально-оцінної сфери у макрополі ознакових слів, побудованому у ракурсі синтагматики, переважає над кількістю лексико-семантичних варіантів предметно-логічної сфери.
   Таким чином, будь-який фрагмент дійсності може набувати в християнській картині світу духовної, релігійної значущості, а також аксіологічної забарвленості. Це робить ознакові слова особливим типом лінгвокультурних знаків, що виражають інформацію, культурно значущу для християнського світу.
   Ключові слова: ознакове слово, семантична структура слова, контекст, макрополе, предметно-логічна сфера, морально-оцінна сфера, лексико-семантична група, парадигматика, синтагматика.

Жихарева Е.А. Лингвокультурологические особенности признаковых слов в англоязычных текстах Евангелия. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности – 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный лингвистический университет, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена анализу признаковых слов – прилагательных и адъективных причастий в англоязычных текстах Евангелия от Марка и Иоанна. Определяются структурные, семантические, функциональные особенности признаковых слов в лингвокультурологическом аспекте, который предусматривает раскрытие характера культурологического компонента значения признаковых слов и определяет роль признаковых слов в передаче и сбережении культурной информации. Лингвокультурологический аспект базируется на изучении общей проблемы взаимосвязи и взаимодействия языка и культуры.
   Исследование строится на семантическом подходе к изучению признаковых слов. Признаковые слова имеют сигнификативное значение, описывают денотат определяемого предметного слова. Поскольку английские признаковые слова в контексте, главным образом, связаны с новой нестандартной информацией, то более важными являются особенности функционирования, нежели содержательные характеристики.
   На первом этапе исследования, на основании словарных дефиниций, в парадигматике строится макрополе, в структуру которого входят две сферы – предметно-логическая и морально-оценочная, лексико-семантические группы, подгруппы, классы, подклассы. Лексические единицы, как единицы языка, употребляются в прямом, номинативном значении. В парадигматике предметно-логическая сфера по количеству языковых единиц преобладает над морально-оценочной.
   В процессе функционирования признаковых слов различные типы контекстов – микроконтекст, макроконтекст, ситуационный контекст – влияют на их реализацию и вызывают определенные модификации. Изменения происходят в семантической структуре признаковых слов, а именно в интенсионале, импликационале, экстенсионале. Контекстуальный анализ лингвальных и экстралингвальных факторов, являющихся существенными для лингвокультурологического аспекта значения, дают возможность переструктурировать макрополе признаковых слов в синтагматике. Изменения в семантической структуре признаковых слов определяют существенные изменения как в количественном соотношении единиц предметно-логической и морально-оценочной сфер, так и в качественном составе конституентов макрополя с точки зрения синтагматики. Наблюдается миграция признаковых слов как в пределах одной сферы, так и из предметно-логической в морально-оценочную сферу. Количество лексико-семантических вариантов исследуемых единиц морально-оценочной сферы в синтагматике преобладает над предметно-логической.
   Реконструированное макрополе признаковых слов англоязычных текстов Евангелия в синтагматике свидетельствует о том, что какой-либо фрагмент действительности в христианской картине мира может приобретать духовную религиозную окраску. Номинации не только признаков, а даже объектов предметно-логической сферы используются в исследуемых текстах для выражения морально-этических принципов и влияния на человеческое сознание.
   В ходе анализа англоязычных текстов Евангелия выявилась также еще одна особенность: выражение признака осуществляется не прямой номинацией искомого признака с помощью признакового слова, а непосредственно через описание поступков персонажа существительными и глаголами. Следствием этого является также то, что в версии короля Якова содержится меньше признаковых слов, чем в Новой международной версии.
   Признаковые слова в англоязычных текстах Евангелия являются особым типом лингвокультурных знаков, которые передают культурно значимую информацию для христианского мира, выражают морально-этические принципы, нормы христианской морали.
   Ключевые слова: признаковое слово, семантическая структура слова, контекст, макрополе, предметно-логическая сфера, морально-оценочная сфера, лексико-семантическая группа, парадигматика, синтагматика.

Zhykhareva O.O. Linguocultural Peculiarities of Predicative Words in English Gospel. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree in philology in speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – Kyiv National Linguistic University, Kyiv, 2004.

   The dissertation focuses on the analysis of predicative words – adjectives and participle adjectives – in St. Mark’s and St. John’s English Gospels. Structural, semantic and functional peculiarities of predicative words that are defined with regard to their linguocultural aspect, reveal the nature of cultural component in predicative words’ meaning and determine their role in preserving and conveying cultural information.
   A semantic field of predicative words was built in paradigmatics, with the dictionary definitions as its basis. The structure of the semantic field comprises two spheres (object-logical as well as moral-evaluative), lexico-semantic groups, subgroups, classes, subclasses, with the object-logical sphere dominant over the moral-evaluative one.
   It was defined that in the process of functioning, different types of context – microcontext, macrocontext and situational context – affect the meaning of predicative words. Changes that occur in the semantic structure of predicative words are reflected in intensional, implicational and extensional components of their meaning. Contextual analysis with regard to lingual and extralingual factors, which are relevant for the linguocultural aspect of meaning, makes it possible to rearrange the semantic macrofield of predicative words in syntagmatics. The amount of lexico-semantic variants that belong to the moral-evaluative sphere in the Gospels analysed prevails over the amount of lexico-semantic variants that belong to the object-logical sphere.
   Thus, any fragment of objective reality may acquire in the Christian world picture a spiritual, religious significance as well as evaluative colouring. That makes predicative words a specific type of linguocultural signs, which convey the information, culturally significant for the Christian world.
   Key words: predicative word, semantic structure of a word, context, semantic macrofield, object-logical sphere, moral-evaluative sphere, lexico-semantic group, paradigmatics, syntagmatics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Лінгвокультурологічні особливості ознакових слів в англомовних текстах Євангелія

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net