Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Соціологія. Демографія arrow Еволюція відображення зв'язку групових стилів життя та соціальної структури в соціологічних концепціях
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Еволюція відображення зв'язку групових стилів життя та соціальної структури в соціологічних концепціях

Анотації 

Кролевець О.М. Еволюція відображення зв'язку групових стилів життя та соціальної структури в соціологічних концепціях.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології.– Київський національний університет імені Тараса Шевченко. – Київ, 2007.

   Дисертацію присвячено концептуалізації еволюції відображення в теоретичній соціології зв'язку між груповими стилями життя та соціальною структурою.
   За допомогою компаративного аналізу відображення зв'язку групових життєвих стилів з соціальною структурою визначені етапи та основні риси еволюції теоретичної рефлексії такого зв'язку. Зокрема, визначені дві вихідні точки (начала) еволюції: концепція Т. Веблена та концепція М. Вебера і, відповідно ─ два її макронапрямки. В узагальнених положеннях було, зокрема, зазначено: а) що згаданий зв'язок відображається як взаємозалежність, взаємообумовленість двох явищ; б) що декілька авторів (зокрема, М. Вебер, Т. Веблен, Л. Іонін, П. Бурдьє) розглядають стиль життя групи як один з головних факторів, що визначає її соціальний престиж, авторитет, позицію в суб'єктивній площині соціальної структури; в) що у всіх розглянутих концепціях визнається те, що життєві стилі груп в тій чи іншій мірі врегульовані, по-перше, об'єктивним статусом їx членів (головним чином, соціально-економічним), а по-друге, домінуючою ціннісно-нормативною системою.
   Ключові слова: відображення зв'язку, груповий стиль життя, соціальна структура, соціальний статус, соціальний престиж, соціальна роль, прагнення до дистинкції, соціальна диференціація.

Кролевец А.Н. Эволюция отображения связи групповых стилей жизни и социальной структуры в социологических концепциях.– Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.01 – теория и история социологии.– Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.– Киев, 2007.

   Исследование посвящено концептуализации эволюции отображения в теоретической социологии связи между стилями жизни социальных групп и их позициями в социальной структуре.
   Обосновав целесообразность рассмотрения групповых жизненных стилей как подсистемы в системе культуры того или иного социума, автор предложил и разработал критерии для сравнения образов связи в различных концепциях на основе выделения компонентов отображаемой связи: а) социоструктурный (аспект социальной структуры, на который опираются авторы концепций при формировании образа исследуемой связи); б) социокультурный (теоретическая ориентация авторов концепций при анализе культуры и культурных явлений; в) логично-конструктивный (отображаемая форма связи, логика построения соединительного звена). При разработке последнего критерия были выделены две возможные формы, в которых может отображаться взаимозависимость между групповыми стилями жизни и социальной структурой: а) двусторонне-креативная взаимозависимость (когда осуществляется взаимное влияние на формирование, создание другого объекта связи); б) односоторонне-креативная (когда один объект влияет на формирование второго, а второй служит для сохранения и воспроизводства первого в существующем состоянии).
   В результате сравнения отображения связи в различных концепциях на основе выделенных критериев, автор пришел к выводу, что ключевым критерием для определения направлений и этапов эволюции отображения исследуемой связи является отображаемая форма связи.
   Эволюция отображения связи групповых стилей жизни и социальной структуры имеет два исходящих начала и, соответственно, два макронаправления. Первое было основано Т. Вебленом, его исследовательскую линию частично продолжили М.Вебер и П. Бурдье. Три упомянутые авторы акцентируют внимание на временном аспекте связи, а именно, рассматривают эту связь в динамике, показывают, каким образом возникает взаимность связи. Особенной чертой этих концепций является является отображение упомянутой связи как последовательной взаимозависимости, т.е. признание не только того, что объективный социальный статус группы определяет ее стиль жизни, но и того, что со временем, постепенно возникает обратное влияние стиля жизни группы на ее престиж (социальный статус в субъективном аспекте).
   Другим ответвлением вебленовской линии отображения связи являются структурно-функционалистские концепции, авторы которых рассматривают стили жизни социальных групп как один из факторов, способствующих закреплению и воспроизводству существующего типа социальной структуры.
   Второе макронаправление эволюции отображения исследуемой связи было основано М. Вебером и продолжено К. Мангеймом, П. Бурдье и Л. Иониным. В контексте этого направления внимание сконцентрировано на социально-пространственном аспекте связи, а именно на разных ее формах и механизмах, возникающих в различных типах обществ либо в контексте различных сегментов одного и того же общества.
   В сформулированных автором обобщающих положениях, в частности, было отмечено: а) что упомянутая связь отображается как взаимообусловленность двух явлений; б) что несколько авторов (М. Вебер, Т. Веблен, Л. Ионин, П. Бурдье) рассаматривают стиль жизни группы как один из главных факторов, определяющих ее социальный престиж, авторитет, позицию в субъективной плоскости социальной структуры, которая формируется в общественном сознании, точнее, в головах его носителей; в) во всех рассмотренных концепциях признано, что жизненные стили групп в той или иной степени урегулированы, во-первых объективным статусом их членов (главным образом социально-экономическим), а во-вторых, доминирующей ценностно-нормативной системой.
   Ключевые слова: отображение связи, групповой стиль жизни, социальная структура, социальный статус, социальный престиж, стремление к различению, социальная дифференциация.

Krolevets O.M. Evolution of the representation of connection between the lifestyles of social groups and the social structure in sociological conceptions.– Manuscript.

The thesis for a scientific degree of the Candidate of Sociological Sciences.– 22.00.01.– Theory and history of sociology.– Taras Shevchenko Kyiv University.– Kyiv, 2007.

   The research is devoted to the conceptualisation of the evolution of theoretical representation of connection between the lifestyles of social groups and their position in the social structure.
   By means of comparative analysis, the author designates the directions of the evolution of theoretical representation of such connection. This evolution has two start points (the conceptions of Th. Veblen and M. Weber) and two macro-directions respectively. In the integrative principles the author says: a) that such connection is represented as a co-influence of two phenomena; b) that Th. Veblen, M. Weber, L. Ionin and P. Bourdieu consider the lifestyle of a social group as one of the main factors, that determines their social esteem and authority; c) that all scientists agree, that the lifestyles of social groups are always regulated by their socioeconomic status and also by the dominant system of values and norms.
   Key words: representation of connection, lifestyle of a social group, social structure, social status, social prestige, aspiration for distinction, social differentiation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Еволюція відображення зв'язку групових стилів життя та соціальної структури в соціологічних концепціях

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net