Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Соціологія. Демографія arrow Вдосконалення механізмів формування та реалізації ґендерної політики в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вдосконалення механізмів формування та реалізації ґендерної політики в Україні

Анотації 

Лазар І.Г. Вдосконалення механізмів формування та реалізації ґендерної політики в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів, 2007.

   На основі аналізу фахової наукової літератури, нормативно-правових актів України, міжнародних документів, практичних матеріалів стосовно формування та реалізації ґендерної політики, статистичного масиву та матеріалів міжнародної електронної мережі "Інтернет" розкрито теоретико-методологічні аспекти формування механізмів ґендерної політики, механізми реалізації ґендерної політики та шляхи їх вдосконалення.
   Проаналізовано теоретико-методологічні напрацювання з означеної проблематики та визначено основні напрями ґендерних досліджень, вдосконалено понятійно-категорійний апарат, досліджено теоретико-методологічні аспекти механізмів формування ґендерної політики, проаналізовано правовий та інституційний механізми у сфері реалізації ґендерної політики, здійснено ґендерний аналіз кадрового забезпечення владних інституцій України, запропоновано методику оцінки параметрів кореляційно-регресійних моделей динаміки ґендерних процесів із виведенням залежностей, виявлено основні світові тенденції ґендерної політики та напрацьовано рекомендації щодо шляхів удосконалення механізмів формування та реалізації ґендерної політики.
   Ключові слова: ґендерна політика, механізми формування та реалізації ґендерної політики, загальні механізми, спеціальні механізми, інституційний механізм, правовий механізм, механізм кадрового забезпечення, ґендерна асиметрія, ґендерна різниця, ґендерний коефіцієнт.

Лазар И.Г.Усовершенствование механизмов формирования и реализации гендерной политики в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления. – Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Львов, 2007.

   На основании анализа научной литературы, законодательных и подзаконных правовых актов Украины, международных документов, практических материалов по формированию и реализации гендерной политики, статистического массива и материалов международной электронной сети "Интернет" исследованы механизмы формирования и реализации гендерной политики, а также пути их совершенствования.
   Проанализированы теоретико-методологические наработки из данной проблематики и определены основные направления гендерных исследований на современном этапе развития общества, а также обозначен уровень их разработки. Усовершенствован понятийно-категорийный аппарат, где в частности предложены авторские формулировки определения понятий "гендерная политика", "механизмы формирования и реализации гендерной политики", смысловое наполнение которых будет содействовать развитию теоретико-методологических аспектов гендерной политики. Классифицированы механизмы гендерной политики в части их деления на общие и специальные с учетом гендерного фактора. Проанализированы институционный и правовой механизмы в сфере реализации гендерной политики. Обоснована необходимость внедрения специальных механизмов на основе методики оценки параметров корреляционно-регрессионных моделей динамики гендерных процессов с выведением зависимостей. Для этого автором предложены показатели "коэффициент гендерного соотношения", "коэффициент гендерной асимметрии", "коэффициент гендерного паритета", "линия гендерного процесса", которые делают возможным анализ тенденций и разработку прогнозов кадрового потенциала органов власти и управления. На основе изучения гендерной политики зарубежных стран определены ее основные мировые тенденции. Наработаны рекомендации относительно путей совершенствования механизмов формирования и реализации гендерной политики. Учитывая результаты научного поиска, внесены предложения по внедрению основных теоретических положений, определены главные пути совершенствования механизмов формирования и реализации гендерной политики, учитывая отечественный и зарубежный опыт.
   Ключевые слова: гендерная политика, механизмы формирования и реализации гендерной политики, общие механизмы, специальные механизмы, институционный механизм, правовой механизм, механизм кадрового обеспечения, гендерная асимметрия, гендерная разница, гендерный коэффициент.

Lazar I.G. Improvement of mechanisms of forming and realization of gender policy in Ukraine. – Manuscript.

The Thesis for the Candidate of Science Degree in Public Administration. Speciality 25.00.02 – Mechanisms of Public Administration. – Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. – Lviv, 2007.

   In dissertation on the basis of analysis of domestic and foreign scientific literature, legislative and legal acts of Ukraine, international documents, practical materials in relation to forming and realization of gender policy, statistical array and materials of international electronic network the "Internet" is exposed theoretical and methodological aspects of forming of mechanisms of gender policy, mechanisms of realization of gender policy and ways of their perfection.
   Theoretical and methodological works are analysed from definite problems and certainly basic aspects of gender researches, a concept and category tool is improved, probed theoretical and methodological aspects of mechanisms of forming of gender policy, legal and organizational mechanisms are analysed in the field of realization of gender policy, the gender analysis of the skilled providing of imperious organizations of Ukraine is carried out, the method of estimation of parameters of correlation regressive models of dynamics of gender processes is offered with destroying of dependences, found out the basic world tendencies of gender policy and it is produced recommendation in relation to the ways of improvement of mechanisms of forming and realization of gender policy.
   Keywords: gender policy, mechanisms of forming and realization of gender policy, general mechanisms, special mechanisms, organizational mechanism, legal mechanism, mechanism of the personnel providing, gender asymmetry, gender difference, gender coefficient.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вдосконалення механізмів формування та реалізації ґендерної політики в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net