Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Соціологія. Демографія arrow Вища освіта як механізм формування кар'єрного ресурсу спеціаліста
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вища освіта як механізм формування кар'єрного ресурсу спеціаліста

Анотації 

Шевченко Н. В. Вища освіта як механізм формування кар'єрного ресурсу спеціаліста. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата соціологічних наук зі спеціальності 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2007.

   Дисертація присвячена дослідженню вищої освіти як механізму формування кар'єрного ресурсу спеціаліста. Кар'єра розглядається як соціальний феномен з позицій системно-структурного, діяльнісного, компетентнісного і соціокультурного підходів, а також як результат і процес активної поведінки, що сприяє конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці. Освіта в сучасних умовах все більшою мірою позиціонується молоддю як ресурс соціальної мобільності і освоєння нових соціальних ролей, як система, що визначає процес і порядок розвитку кар'єрного ресурсу студента.
   Встановлено, що за допомогою самоменеджменту організації кар'єри і маркетингових інструментів оптимізації кар'єрного ресурсу випускник виявляється здатним реалізовувати стратегічні кар'єрні цілі і підвищувати ефективність розв'язання тактичних завдань розвитку кар'єрних ліній в умовах конкуренції на ринку праці. В ході системних трансформацій ВНЗ перетворюється на конструктора способу життя молодого спеціаліста, в структуру, яка дає випускнику навички безперервного пристосовування і розвитку кар'єрного ресурсу в умовах конкуренції.
   Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані в практиці викладання навчальних курсів, присвячених соціології освіти, соціології організацій, соціології виховання, соціальній структурі, соціальній мобільності.
   Ключові слова: вища освіта, кар’єра, професійна кар’єра, кар’єрний ресурс, мотивація, самоменеджмент, спеціаліст.

Шевченко Н.В. Высшее образование как механизм формирования карьерного ресурса специалиста. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 – специальные и отраслевые социологии. Харьковский национальный университет внутренних дел, Харьков, 2006.

   Диссертация посвящена исследованию высшего образования как механизма формирования карьерного ресурса специалиста. Карьера рассматривается как социальный феномен с позиций системно-структурного, деятельностного, компетентностного и социокультурного подходов, а также как результат и процесс активного поведения, способствующего конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда. Образование в современных условиях все в большей степени позиционируется молодежью как ресурс социальной мобильности и освоения новых социальных ролей, как система, определяющая процесс и порядок развития карьерного ресурса студента.
   Установлено, что с помощью самоменеджмента организации карьеры и маркетинговых инструментов оптимизации карьерного ресурса выпускник оказывается способным реализовать стратегические карьерные цели и повысить эффективность решения тактических задач развития карьерных линий в условиях конкуренции на рынке труда. В условиях системных трансформаций вуз превращается в конструктора образа жизни молодого специалиста, в структуру, которая дает выпускнику навыки непрерывной адаптации и развития карьерного ресурса в условиях конкуренции.
   Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в практике преподавания учебных курсов, посвященных социологии образования, социологии организаций, социальной структуре, социальной мобильности.
   Ключевые слова: высшее образование, карьера, профессиональная карьера, карьерный ресурс, мотивация, самоменеджмент, специалист.

Higher education as the way of career resource formation of a specialist.

   The thesis is devoted to research of higher education as the way of career resource formation of a specialist. Career is considered as a social phenomenon in the view of systemic and structural, active, competent and social and cultural approaches, and also as the result and process of the active behaviour, promoting competitiveness of University graduates in the labour market. Education in modern conditions is positioned more and more by the youth as a resource of social mobility and development of new social roles, as the system defining process and order of the career resource development of a student.
   It is established, that by means of self-management in the organization of career and marketing instruments of a career resource optimization, a graduate appears to be capable to realize the strategic career goals and to raise efficiency of the decision concerning the tactical problems of career lines development in the competitive market conditions. In conditions of system transformations a University becomes a designer of a young specialist’s way of life. It becomes a structure which gives a graduate the skills of continuous adaptation and career resource development in the conditions of competition.
   The results of the thesis research can be used in teaching practice of training courses that deal with sociology of education, sociology of organizations, social structure, and social mobility.
   Key words: higher education, career, professional career, career resource, motivation, self-management, specialist.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вища освіта як механізм формування кар'єрного ресурсу спеціаліста

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net