Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Мовна об’єктивація концепту БОГ в англійському дискурсі XIV-XX століть
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Мовна об’єктивація концепту БОГ в англійському дискурсі XIV-XX століть

Анотації 

Поліна Г.В. Мовна об’єктивація концепту БОГ в англійському дискурсі XIV-XX століть. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2004.

   Культурний концепт БОГ має тришарову структуру: його етимологічний шар включає добіблійну й біблійну етимологію; його праформою є архетип ТРІЙЦЯ. Концепт БОГ є прототипом категорії БОЖЕСТВА. У світській картині світу вона осмислюється на тлі домена РЕЛІГІЯ/НАДПРИРОДНЕ. У релігійній БОГ рівновеликий та протипоставлений ВСЕСВІТУ.
   Міжфреймова структура концепту БОГ складається з п’яти базових фреймів: предметного, акціонального, таксономічного, посесивного, компаративного. Порівняно з релігійним дискурсом у світському дискурсі зміст концепту семантично збіднений, слоти „місце/час”, „ціль”, „інструмент”, „спосіб буття”, „кількість” є історично перемінними, посесивний фрейм відсутній, концепт БОГ функціонує як засіб вираження емоцій. У релігійному дискурсі концепт БОГ є референтом, у світському – корелятом концептуальної метафори, але виступає референтом концептуальної метонімії в обох типах дискурсу. У світському дискурсі порівняно з релігійним найбільшого варіювання фрейм-структура концепту БОГ зазнає у XVIII і ХХ ст., а найменшого – у XIV-XV і XVI-XVII ст.
   Ключові слова: культурний концепт, прототипічна категорія, картина світу, міжфреймова структура, слот, світський та релігійний дискурс, діахронічні зміни.

Полина А.В. Языковая объективация концепта БОГ в английском дискурсе XIV-XX вв. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена анализу культурного концепта БОГ, определению его места в религиозной и светской картине мира, исследованию особенностей его категоризации и вербализации в английской языковой картине мира, сравнению его содержания и фреймовой структуры в религиозном и светском дискурсе, а также анализу его диахронического варьирования в светском дискурсе XIV-XX веков на базе концептуального анализа, достижений фреймовой семантики, теории прототипов, теории концептуальной метафоры, диахронического лингвокогнитивного подхода.
   Обнаружено, что лингвокультурный концепт БОГ является культурной универсалией и зависит от особенностей картины мира (светской или религиозной), частью которой является; его содержание отражает мировоззрение, социо- и этнокультурные традиции носителей английского языка.
   Культурный концепт БОГ имеет трехслойную структуру – этимологический, исторический и актуальный слои. Его этимологический слой включает добиблейскую и библейскую этимологию, а исторический и актуальный слои охватывают совокупность диахронически изменчивых и постоянных семантических характеристик и способов вербализации. Архетипическая праформа исследуемого концепта восходит к архетипическим символам ТРОИЦА, ГЕРОЙ, САМОСТЬ, СВЕТ, ОТЕЦ, СЛОВО, ВОДА. Инвариантные характеристики данного концепта для светского и библейского дискурсов позволяют представить Бога как благого и совершенного, Творца человека, любящего и помогающего ему, милосердного защитника и всевидящего судью.
   В английской христианской культуре религиозно-этический концепт БОГ является прототипическим элементом категории БОЖЕСТВА, включающей непрототипические концепты ЛОКАЛЬНЫЕ БОГИ (АНТИЧНЫЕ, ЯЗЫЧЕСКИЕ), БОГИ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ и ОБОЖЕСТВЛЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ (метафорическое расширение категории). В светской КМ категория БОЖЕСТВА осмысляется на фоне домена РЕЛИГИЯ/ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ, включенного в СОЦИАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ – часть более крупной концептуальной области ЧЕЛОВЕК. В религиозной картине мира БОГ равновелик и противопоставлен ВСЕЛЕННОЙ.
   Концепт БОГ в английской языковой картине мира объективируется лексемами God, Lord, Divine и свободными сочетаниями, а также когнитивной метафорой – через коррелятивные области ФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ, АБСТРАКТНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРОДУКТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и метонимией – номинациями частей тела и лексемами Fate, Fortune, Heaven, Destiny, Nature, Providence.
   Являясь частью структуры религиозной и светской языковых картин мира, концепт БОГ реализует свои смыслы в языковом контексте и функционирует, соответственно, в религиозном и светском дискурсах. Концепт БОГ моделируем в виде структуры, состоящей из пяти базовых фреймов: предметного, акционального, таксономического, поссессивного и компаративного, характеризующих основные направления осмысления данного концепта по его качественным, количественным, локативно-темпоральным, таксономическим, поссессивным и компаративным параметрам.
   Межфреймовые структуры концепта БОГ существенно отличаются по строению и заполнению слотов в светском и религиозном дискурсе. Общие для светской и религиозной языковых картин мира значения концепта БОГ содержатся в слотах: “качество”, “бенефициант”, “пациенс”, “результат творения”, “роль”. В светской языковой картине мира в отличие от религиозной как исторические константы отмечаем, что все слоты семантически обеднены, отсутствует поссессивный фрейм, слот “качество” пополняется небиблейскими значениями. Слоты “количество”, “способ бытия”, “место/время”, “инструмент”, “цель” являются исторически переменными. В светском дискурсе появляются значения непрототипических членов категории БОЖЕСТВА, концепт БОГ функционирует как средство выражения эмоций.
   Концептуальная метафора в осмыслении концепта БОГ опосредована типом дискурса: в религиозном дискурсе он выступает в роли концептуального референта; в светском – коррелята метафоры, используемой для концептуализации других областей. При метонимическом переносе концепт БОГ выступает концептуальным референтом независимо от типа дискурса.
   По степени диахронического варьирования свойства концепта БОГ в светском дискурсе эпох Средневековья, Возрождения, Просвещения, Нового и Новейшего времени образуют области стабильности, колебаний, нестабильности. В целом концепт БОГ в светском дискурсе по сравнению с религиозным проявляет наибольшее варьирование в XVIII и ХХ вв., а наименьшее – в XIV-XV и XVI-XVII вв., что соответствует культурно-исторической динамике общества.
   Ключевые слова: культурный концепт, прототипическая категория, картина мира, межфреймовая структура, слот, светский и религиозный дискурс, диахроническое варьирование.

Polina A.V. Language objectivation of the concept GOD in the English secular discourse of the XIV-XX centuries. – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – Kharkiv Vasyl Karazin National University. – Kharkiv, 2004.

   The cultural concept GOD is a three-level structure: its etymological level consists of non-biblical and Bible-based etymology; the archetype TRINITY reveals its original form. The concept GOD is the prototype of the category DEITIES, which in secular worldview is understood against the domain PELIGION/ SUPERNATURAL, and in the religious one GOD is opposed to UNIVERSE being its equal counterpart.
   The conceptual frame network of the concept GOD integrates five basic frames: thing, action, taxonomy, possessive, comparison. Compared to the religious discourse in the secular discourse the meaning of the concept is semantically scarce, the slots “time/place”, “aim”, “instrument”, “existence”, “quantity” are historically variable, the possessive frame is absent, the concept functions as a means of expressing emotions. In religious discourse the concept GOD is the referent of the conceptual metaphor, while in secular discourse it is its correlate. It serves as referent of the conceptual metonymy in both types of discourse. In secular discourse as compared to religious one the conceptual frame network demonstrates the greatest difference in the XVIII and XX and the most similarity in XIV-XV and XVI-XVII centuries.
   Key words: cultural concept, prototypical category, worldview, conceptual frame network, slot, secular and religious discourse, diachronic changes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Мовна об’єктивація концепту БОГ в англійському дискурсі XIV-XX століть

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net