Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Соціологія. Демографія arrow Дидактичні умови організації навчального діалогу в процесі вивчення суспільно-гуманітарних предметів у старшій школі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дидактичні умови організації навчального діалогу в процесі вивчення суспільно-гуманітарних предметів у старшій школі

Анотації 

Ткаченко О.Л. Дидактичні умови організації навчального діалогу в процесі вивчення суспільно-гуманітарних предметів у старшій школі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. – Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007.

   Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми організації навчального діалогу. Проаналізовано існуючі наукові підходи до навчального діалогу, визначено його основні характеристики та особливості застосування в старшій школі. Розроблено й науково обґрунтовано концептуально-дидактичну модель організації навчального діалогу в процесі вивчення суспільно-гуманітарних предметів. Експериментально перевірено ефективність застосування дослідної методики з метою цілеспрямованого розвитку показників діалогічності суб’єктів навчання та підвищення якісного рівня навчального діалогу.
   Доведено, що необхідними й достатніми дидактичними умовами організації навчального діалогу є створення загальної позитивної мотивації до організації діалогічного навчання; переосмислення та збагачення діалогічності змісту навчальних предметів; розробка і впровадження спеціальної програми внутрішньошкільної теоретико-методичної підготовки вчителів до організації навчального діалогу; забезпечення взаємодії суб’єктів навчального процесу через застосування діалогічних форм та методів навчання.
   Ключові слова: навчальний діалог, організація навчального діалогу, концептуально-дидактичні засади, дидактичні умови, рівні якості, ефективність організації навчального діалогу.

Ткаченко Е.Л. Дидактические условия организации учебного диалога в процессе изучения общественно-гуманитарных предметов в старшей школе. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.09 – теория обучения. – Институт педагогики АПН Украины. – Киев, 2007.

   Диссертационная работа является теоретико-экспериментальным исследованием проблемы организации учебного диалога в старших классах при изучении общественно-гуманитарных предметов.
   В работе проанализированы существующие научные подходы к учебному диалогу, что дало возможность выяснить его содержание как дидактической категории. Дано понятие учебного диалога как познавательного процесса, который опосредован речью и созданием общего когнитивного пространства и осуществляется в непосредственном или опосредованном взаимодействии субъектов учебного процесса. Определены функции учебного диалога: информационная, интерактивная, перцептивно-аффективная, аффективно-экспрессивная, когнитивная, приспособления к собеседнику, эстетическая. Дана характеристика коммуникативному и дидактическому видам учебного диалога. Выделены и обоснованы компоненты качества применения учебного диалога, их показатели. На их основании определены уровни качества учебного диалога: информационно-коммуникативный, коммуникативно-проблемный и продуктивно-творческий. Повышение частоты и эффективности организации учебного диалога, то есть его интенсификация, происходит от информационно-коммуникативного уровня до продуктивно-творческого уровня.
   В исследовании дана характеристика концептуально-дидактическим положениям организации учебного диалога на всех уровнях: от дидактичного и методического до мировоззренческо-философского и социально-психологического. Это дало возможность определить основные дидактические условия, установить диалектическую взаимосвязь с функциями учебного диалога, обозначить специфику организации учебного диалога в процессе изучения общественно-гуманитарных предметов. Вследствие чего создана, научно обоснована и наглядно продемонстрирована концептуально-дидактическая модель организации диалога в учебном процессе.
   В исследовании обоснована необходимость внедрения созданной на основании концептуально-дидактической модели экспериментальной методики. Суть методики состоит в целенаправленном развитии показателей диалогичности старшеклассников, повышении уровня качества учебного диалога на основании создания необходимых и достаточных дидактических условий. Основными этапами внедрения программы были подготовительный (организационная, мотивационная, информационная деятельность по подготовке учителей к ведению учебного диалога), содержательно-деятельностный (дидактический аспект) и интеграционно-творческий (сотворчество учителей и учеников в диалогическом обучении).
   Результати формирующего эксперимента определялись в зависимости от поставленных заданий: изменение уровня осведомленности субъектов в сути учебного диалога, понимания его значимости в учебной деятельности, знаний требований и правил проведения учебного диалога, интерактивных умений и навыков; усовершенствования методики использования учебного диалога; приобретения коммуникативных умений слушать, говорить, эмпатии, коммуникативной готовности к диалогу; динамика ведения учебного диалога от информационно-коммуникативного до продуктивно-творческого уровня; позитивное эмоциональное отношение субъектов к учебному диалогу, необходимость его использования с целью более глубокого познания собственных общепринятых качеств и качеств партнеров по диалогу.
   Все применяемые в исследовании методики обоснованы и апробированы на практике. По каждой методике осуществлено две серии сравнений, сопоставление контрольной и экспериментальной групп. Логика и процедура исключали случайный характер выявленных изменений.
   Полученные результаты экспериментальной работы подтвердили эффективность применения исследовательской методики целенаправленного развития показателей диалогичности субъектов обучения, свидетельствовали о позитивной динамике улучшения этих показателей и повышении качественного уровня учебного диалога. Позволили сделать вывод, что необходимыми и достаточными дидактическими условиями организации учебного диалога являются: создание общей позитивной мотивации к осуществлению диалогического обучения; переосмысление и обогащение диалогического содержания учебных предметов; разработка и внедрение программы внутришкольной теоретико-методической подготовки учителей к организации учебного диалога; обеспечение взаимодействия субъектов учебного процесса применением диалогических форм и методов обучения.
   В процессе внедрения экспериментальной программы выявлена потребность использования и распространения учебного диалога в общеобразовательных учебных заведениях при изучении предметов других образовательных отраслей. С этой целью в работе предложены соответствующие методические рекомендации и разработаны такие дидактические материалы: программа спецкурса для учителей “Учебный диалог”, тренинги по развитию умений вести учебный диалог для учеников, тренинги и тренинговые упражнения по общественно-гуманитарным предметам, тематика эвристических бесед, разработки дискуссий, интегрированных уроков по общественно-гуманитарным предметам и др.
   Ключевые слова: учебный диалог, организация учебного диалога, концептуально-дидактические основы, дидактические условия, уровни качества, эффективность организации учебного диалога.

Tkachenko O.L. Didactic conditions of the educational dialogue organization in the process of studying of the social humanities disciplines in senior school. – Manuscript.

The dissertation for the researching of the Candidate’s degree of the pedagogical sciences on the speciality 13.00.09 – the theory of teaching. – The Institute of Pedagogic of the Academy of the pedagogical of Ukraine. – Kiev, 2007.

   This dissertation work is the theoretical and experimental research of the problem of the educational dialogue. The existing scientific approaches to the educational dialogue, its main characteristics and the peculiarities of the use in senior school have been analysed. Conceptual and didactic model of the educational dialogue organization in the process of social humanities disciplines studying has been worked up and scientifically substantiated. The effectiveness of use of the research methods for the goal-directed development of the dialogue indicators of the studying subjects and improving of the educational dialogue of the high-quality level has been experimentally checked.
   It has been proved that the necessary and sufficient didactic conditions of the organization of the educational dialogue are: the creation of the general positive motivation for the organization of the dialogue teaching; re-comprehension and enrichment of the dialogue content of the educational disciplines; elaboration and adaptation of the program of the internal school theoretical and methodical preparation of teachers for the organization of the educational dialogue; the ensuring of the interaction of the subjects of the educational process through the use of dialogical forms and methods of teaching.
   Key words: educational dialogue, organization of the educational dialogue, conceptual and didactic principles, didactic conditions, levels of quality, effectiveness of the organization of the educational dialogue.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дидактичні умови організації навчального діалогу в процесі вивчення суспільно-гуманітарних предметів у старшій школі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net