Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Ідея всеєдності у східнохристиянській духовній культурі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Ідея всеєдності у східнохристиянській духовній культурі

Анотації 

Переход С.О. Ідея всеєдності у східнохристиянській духовній культурі. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04. - філософська антропологія і філософія культури. - Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. Сімферополь, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню періоду в розвитку східнохристиянської духовної культури, у тому числі української і російської релігійної філософії, на рубежі 19 - 20 століть. У цей час виникли нові глибинні явища - прагнення по-новому осмислити і роль релігії, і роль мистецтва в духовному житті. Відбувається відхід від матеріалізму вузько розуміючого матеріалізму, звертання до метафізичних проблем буття. Саме цей період знаходиться в центрі уваги, оскільки в ньому здійснилися потужні концепції ідеології всеєдності. Становлення самобутньої філософської школи є одним із основних аспектів розвитку східнохристиянської духовної культури. Відмітною її особливістю, в основі якої лежить теза всеєдності, є цілісний підхід до предмета пізнання. Особливе місце займає знання богословське. Українська і російська філософія всі проблеми розглядала тільки з погляду абсолютного морального ідеалу. Основною темою філософських досліджень є визначення змісту буття як процесу відновлення всеєдності світу і ролі людини в цьому процесі. Саме людина є провідником ідеї всеєдності у природному світі. Місія людини, на думку вітчизняних філософів, полягає в організації життя таким чином, щоб забезпечити об’єднання світу в єдину, суцільну соціальну систему. Таке духовне перетворення світу під керівництвом людини повинно досягатися не насильницькою перебудовою, а тільки в результаті органічного суб'єктивно-об'єктивного, або духовно-матеріального єднання всього світопорядку за законами буття. У даній роботі розкрито зміст і показано метод здійснення всеєдності у всіх сферах людського життя.
   Всеєдність розглядається як єдність усього сущого, як особлива модель побудови світу. Воно пронизує всі щаблі світобудови зверху вниз. Всеєдність розкривається як багатозначне поняття, під яким розуміється: зміст або ідея Абсолюту, ідеальне уявлення Бога про світ (Софія), спосіб існування різних частин або сутностей у єдиному організмі або системі, тотожність іманентного і трансцендентного світів, модель світобудови, кінцева мета існування людства. При цьому вважається, що в іманентному світі всеєдність існує в трьох інтервалах: 1) суцільне знання - досягнення всеєдності в гносеологічній сфері людської діяльності, розуміння істини; 2) боголюдство - досягнення всеєдності в соціальній сфері, здійснення шляху; 3) свободна теургія - досягнення всеєдності в моральній сфері. Методом досягнення всеєдності у всіх сферах є спрямованість на досягнення абсолютного Добра - вищого морального стану людини і товариства.
   Ключові слово: всеєдність, буття, трансцендентний і іманентний світи, свободна теургія, вільна теократія, суцільне знання, Добро, Боголюдство.

Переход С.О. Идея всеединства в восточнохристианской духовной культуре. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09. 00. 04. – философская антропология и философия культуры. – Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. Симферополь, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию периода в развитии восточнохристианской духовной культуры, в том числе украинской и русской религиозной философии, на рубеже 19 – 20 веков. В это время возникли новые глубинные явления - стремление по-новому осмыслить и роль религии, и роль искусства в духовной жизни. Происходит отход от узко понимаемого материализма, обращение к метафизическим проблемам бытия. Именно этот период находится в центре внимания, поскольку в нем осуществились мощные интенции идеологии всеединства. Становление самобытной философской школы является одним из основных аспектов развития восточнохристианской духовной культуры. Отличительной ее особенностью, в основе которой лежит тезис всеединства, является целостный подход к предмету познания. Особое место занимает знание богословское. Украинская и русская философия все проблемы рассматривала только с точки зрения абсолютного нравственного идеала. Основной темой философских изысканий является определение смысла бытия как процесса восстановления всеединства мира и роли человека в этом процессе. Именно человек является проводником идеи всеединства в природном мире. Миссия человека, по мысли отечественных философов, заключается в организации жизни таким образом, чтобы обеспечить собирание мира в единую, цельную социальную систему. Такое духовное преобразование мира под руководством человека должно достигаться не насильственной перестройкой, а только в результате органического субъективно-объективного, или духовно-материального единения всего миропорядка по законам бытия. В данной работе раскрыт смысл и показан метод осуществления всеединства во всех сферах человеческой жизни.
   Всеединство рассматривается как единство всего сущего, как особая модель построения мира. Оно пронизывает все ступени мироздания сверху вниз. Всеединство раскрывается как многосмысловое понятие, под ним понимается: содержание или идея Абсолюта, идеальное представление Бога о мире (София), способ существования разных частей или сущностей в едином организме или системе, тождество имманентного и трансцендентного миров, модель мироздания, конечная цель существования человечества. При этом полагается, что в имманентном мире всеединство существует в трех интервалах: 1) цельное знание – достижение всеединства в гносеологической сфере человеческой деятельности, постижение истины; 2) богочеловечество – достижение всеединства в социальной сфере, осуществление пути; 3) свободная теургия – достижение всеединства в нравственной сфере. Методом достижения всеединства во всех сферах является устремленность к достижению абсолютного Добра – высшего нравственного состояния человека и общества.
   Ключевые слова: всеединство, бытие, трансцендентный и имманентный миры, свободная теургия, свободная теократия, цельное знание, Богочеловечество, Добро.

Perekhod S. O. The idea of All-unity in East-Christian spiritual culture.

The thesis for Candidate's Degree in Philosophy, speciality 09.00.04 - Philosophical Anthropology, Philosophy of Culture. - Tavrichesky National University named after Vernadsky V. I. , Simferopol, 2004.

   The thesis is devoted to the research of the period of the development of East-Christian spiritual culture including religious philosophy (the end of 19 century - the beginning of 20 century). This period is characterized by a desire to revalue the role of religion and the role of art in spiritual life. The departure from materialism and the turn to metaphysical problems of being took place. The creation of philosophical school becomes one of the main aspects of the development of Ukrainian and Russian culture. Its specific feature is the idea of All-unity. Russian and Ukrainian philosophers studied all problems from the point of view of moral ideal. The main subject of philosophical research is the determination of the sense of being as the process of restoration of universal All-unity and the pole of a man in this process. It is a man who carries the idea of All-unity in our world. A man's mission includes the organization of life in such a way to get the world in united whole social system. Such reconstruction of the world must be reached by means of organic subjective-objective or spiritual-material unity according to the laws of being. The sense and the method of realization of All-unity in all spheres of people's life are shown in this work. All-unity is revealed as multi semantic notion, it means Absolute's idea, ideal God's thinking about the world (Sophia), the way of existence of different parts and living beings in united organism or system, the identity of immanent and transcendental worlds, the model of universe building, the final aim of human existence. In immanent world All-unity is discovered in three intervals: 1) united knowledge, comprehension of the truth; 2) God-humanity - reaching All-unity in social sphere; 3) free theurgia - reaching All-unity in moral sphere. The method of reaching All-unity is reaching the absolute Good - the highest moral state of humanity and society.
   Key words: All-unity, being, transcendental and immanent worlds, free theurgia, free theocracy, united knowledge, God-humanity, Good.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Ідея всеєдності у східнохристиянській духовній культурі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net