Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Соціологія. Демографія arrow Інтернет-представництво як комунікативний ресурс державного управління
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інтернет-представництво як комунікативний ресурс державного управління

Анотації 

Коритнікова Н.В. Інтернет-представництво як комунікативний ресурс державного управління. - Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2008.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню Інтернет-представництв як комунікативному ресурсу державного управління. Проаналізовано теоретико-методологічні підходи до соціологічного аналізу мережних комунікацій. Докладно був описаний вплив Інтернет-технологій на політичне життя, досліджені напрямки соціально-політичних змін у зв'язку з поширенням мережних комунікацій.
   Уточнено специфіку функціонування державного управління в період активізації інформаційних потоків і інформаційно-комунікативний аспект розвитку електронного уряду. Дано визначення поняттю "Інтернет-представництво органів влади", визначені їхні цілі і сутнісні характеристики. Розроблено систему показників емпіричного виміру ефективності Інтернет-представництв, що була застосована для виділення комунікативних моделей офіційних веб-сайтів органів влади. Виявлено динаміку інформатизації українського суспільства і її вплив на рішення проблеми цифрової нерівності. Доведено, що Інтернет поки не став розповсюдженим засобом професійної взаємодії українських держслужбовців з населенням.
   Ключові слова: Інтернет-представництво, Інтернет-комунікація, електронна демократія, електронний уряд, державне управління, інформатизація, інформаційне суспільство.

Корытникова Н.В. Интернет-представительство как коммуникативный ресурс государственного управления. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 – специальные и отраслевые социологии. – Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2008.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию Интернет-представительств как коммуникативного ресурса государственного управления. Проанализированы теоретико-методологические подходы к социологическому анализу сетевых коммуникаций. Выделены социальные последствия развития сетевых коммуникаций. Рассмотрена методологическая проблема анализа Интернет-коммуникации и предложена социологическая интерпретация этого понятия. Учитывая актуальность внедрения и развития информационно-коммуникативных технологий в государственном управлении, подробно было описано влияние Интернет-технологий на политическую жизнь, а также исследованы направления социально-политических изменений в связи с распространением сетевых коммуникаций. С одной стороны, возможности Интернет-коммуникации оказывают содействие демократическим процессам. С другой стороны, новые коммуникативные технологии способны осуществлять отрицательное социальное влияние. Исследовано различие понятий “электронная демократия” и “электронное правительство”.
   На основе обобщения современных теоретических дискуссий, касающихся понятия “электронная демократия”, выделены принципы электронной демократии: доступность, интерактивность, партиципаторность и согласованность. Обозначены основные проблемы, возникающие вследствие широкого распространения и применения Интернет-коммуникаций в политической сфере: цифровое неравенство, усовершенствование манипулятивных технологий, техническое несовершенство поисковых машин, проблема информационной безопасности государства, проблема конфиденциальности частной жизни.
   Уточнены специфика функционирования государственного управления в период активизации информационных потоков и информационно-коммуникативный аспект развития электронного правительства. Дано определение понятию “Интернет-представительство органов власти”, установлены их цели и сущностные характеристики. Степень информатизации и автоматизации, уровень интерактивности информационного обеспечения и оперативности предоставления услуг становятся определяющими для оптимальной работы государственной власти. Разработана система показателей эмпирического измерения эффективности Интернет-представительств, которая была применена для выделения коммуникативных моделей официальных веб-сайтов органов власти. Выделены пять коммуникативных моделей Интернет-представительств органов власти: начальное присутствие, источник информации, консультирование, развитие взаимодействия, активные операции. Проведен сравнительный анализ международного опыта внедрения программ электронного правительства в развитых странах (Канада, США, Великобритания, Германия, Дания).
   В процессе изучения социально-политических факторов, влияющих на развитие электронного правительства в Украине, определены предпосылки развития Интернет-представительств органов власти в Украине. Исследована проблема цифрового неравенства как следствие известных ранее социальных неравенств (по уровню образования, экономическому положению, возрастным особенностям, степени урбанизированности). Рассмотрена динамика информатизации украинского общества и её влияние на решение проблемы цифрового неравенства. Представлена политическая обстановка, в условиях которой происходит формирование информационного общества в Украине.
   Особое внимание уделено апробации метода онлайн-опроса как метода сбора социологической информации и результатам эмпирического исследования Интернет-представительств органов власти. Обоснована необходимость применения инновационной методики веб-опросника для поставленных задач эмпирического исследования. Показано, что с помощью онлайн-опросов можно охватить основные тематические направления исследований официальных Интернет-представительств органов государственной власти.
   Проведено онлайн-исследование среди активных украинских пользователей Интернета, результаты которого использовались для анализа уровня развития Интернет-представительств органов власти в Украине. Выявлены уровень информированности о новом коммуникативном ресурсе государственного управления, степень удовлетворенности работой и опыт обращений к коммуникативным ресурсам официальных веб-сайтов органов власти, причины их непопулярности, а также основные требования к функционированию Интернет-представительств с точки зрения пользователей. Доказано, что Интернет пока не стал распространенным средством профессионального взаимодействия украинских госслужащих с населением. Включенность в электронное взаимодействие с органами власти и готовность населения к личному участию в процессе государственного управления находятся на начальном этапе. Перечислены приоритеты внедрения новых коммуникативных ресурсов в систему государственного управления, которые будут способствовать эффективному взаимодействию органов государственной власти с населением в целом.
   Ключевые слова: Интернет-представительство, Интернет-коммуникация, электронная демократия, электронное правительство, государственное управление, информатизация, информационное общество.

Korytnikova N.V. Internet-representation as communication resource of governance. – Manuscript.

Dissertation thesis for a degree of Candidate of Sociological Sciences. Speciality 22.00.04 – Special and branch sociologies. – V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2008.

   Dissertation is devoted to complex research of Internet-representation as communicative resource of state administration. Theoretical-methodological approaches are analysed to the sociological analysis of networks communications. In detail influence of Internet-technologies was described on political life, directions of socio-political changes are explored.
   Specified specific of functioning of state administration in the period of activation of informative streams and informatively-communicative aspect of development of electronic government. Determination is given to the concept representative “Internet-representation of state organs”, their aims and essences descriptions are certain. The system of indexes of the empiric measuring of efficiency of Internet-representation, which was applied for the selection of communicative models of official web sites of state organs, is developed. It is proved that the Internet while did not become the widespread mean of professional co-operation of Ukrainian state man with a population.
   Key words: Internet-representation, Internet-communication, electronic democracy, electronic government, government, informatization, information society.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інтернет-представництво як комунікативний ресурс державного управління

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net