Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Соціологія. Демографія arrow Еволюція змісту та пізнавальних функцій поняття “соціальний престиж” у соціології
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Еволюція змісту та пізнавальних функцій поняття “соціальний престиж” у соціології

Анотації 

Марченко А.М. Еволюція змісту та пізнавальних функцій поняття “соціальний престиж” у соціології. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія і історія соціології. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2007.

   У дисертації доведено, що поняття “соціальний престиж” у своєму розвитку, вслід за розвитком соціології, пройшло шлях від емпіричного рівня через теорії середнього рівня до теоретичної соціології. У ході еволюції даного поняття відбувається розширення, зміна його об’єктивного аналогу, завдяки чому розширюється предметна область вжитку поняття, зростають його теоретико-методологічний, інтегративний і пізнавальний потенціали.
   Визначено ступінь залучення терміна “соціальний престиж” у соціологічний дискурс. Охарактеризовано його основні онтологічні виміри та з’ясовано особливості процедури операціоналізації. Особливу увагу приділено пізнавальним функціям, які виконує поняття “соціальний престиж” у понятійно-категоріальному апараті теоретичної соціології: світоглядна, конструююча, онтологічна, методологічна, логічна, регулятивна, евристична, синтезуюча та узагальнююча, а також методична функція в емпіричній соціології. Це, вважаємо, є свідченням досягнення нею статусу категорії соціології та поповнення тим самим її понятійно-категоріального апарату.
   Ключові слова: категорія, соціальний престиж, соціальна вага, соціальна увага, соціальна довіра, соціальний авторитет, соціальна значущість, соціальна стратифікація, соціальний статус, соціальна успішність.

Марченко А.М. Эволюция содержания и познавательных функций понятия “социальный престиж” в социологии. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.01 – теория и история социологии. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – К., 2007.

   В диссертации продемонстрировано, что понятие “социальный престиж” в своем развитии прошло несколько стадий, следуя за развитием социологии как таковой. Эти стадии по своей сущности являются переходом от эмпирической социологии к теориям среднего уровня, а вслед за ними – на уровень теоретической социологии. В процессе эволюции понятия “социальный престиж” менялся и его объективный аналог, расширялась предметная область, вследствие чего возрастал его теоретико-методологический, интегративный и познавательный потенциал.
   Изучены особенности и степень распространенности термина “социальный престиж” в социологическом дискурсе (на примере украинских, российских и советских социологических изданий). Определены основные онтологические измерения социального престижа: нормативно-оценочный (система престижных оценок), демонстрационный (специфический стиль жизни, атрибуты социального престижа, демонстрационные практики), дистанционный (оформление статусных групп и их дистанционирование от групп с низким статусом). Раскрыты основные функции социального престижа в обществе, в частности, функция сохранения существующей социальной структуры и одновременно социальной мобильности в обществе.
   Доказано, что понятие “социальный престиж” интегрирует в себе шесть составляющих: степень социального авторитета, степень социального доверия, степень социального уважения, степень социального влияния, степень социальной значимости, а также степень социального внимания. Кроме того, можем говорить о социальной успешности как о внешнем, “объективном” показателе социального престижа.
   Акцент сделан на невозможности полной эмпирической интерпретации категории “социальный престиж” в связи со сложностью операционализации каждой из составляющих социального престижа. Другими словами, операционализировать можно лишь отдельные составляющие данной категории: престиж профессий, престиж потребления, престиж власти и т.д. Именно поэтому можем лишь опосредованно говорить о методической роли данной категории в эмпирической социологии.
   Раскрыты познавательные функции, которые выполняет понятие “социальный престиж” в теоретической социологии. Это, в частности, мировоззренческая, конструирующая, онтологическая, методологическая, логическая, регулятивная, эвристическая, обобщающая и синтезирующая. Все это является прямым свидетельством достижения понятием “социальный престиж” статуса категории теоретической социологии.
   Ключевые слова: категория, социальный престиж, социальный вес, социальное внимание, социальное доверие, социальный авторитет, социальная значимость, социальная стратификация, социальный статус, социальная успешность.

Мarchenko A.M. Evolution of the content and cognitive functions of the concept “social prestige” in sociology. – Manuscript.

The thesis for the scientific degree of the Candidate of Sociological Sciences in the specialized field 22.00.01 – Theory and history of sociology. – Kyiv National University named after Taras Shevchenko. – K., 2007.

   The dissertation explores the evolution of the content and cognitive functions of the concept “social prestige”. It is proved that this concept has passed a long way following the development of sociology. This way was from the empirical level of sociology through the theories of an average stage to the theoretical sociology. In this process the objective analogue of the concept has become wider, as well as its theoretical, methodological, integral and cognitive potentials have been increasing.
   The extent of usage of the term “social prestige” has been defined. The main ontological dimensions and the characteristic features of the procedure of operationalization are also characterized. Special attention is paid to the cognitive functions of the mentioned concept: methodological, informative, ontological, logical, constructive, synthetic, heuristic and others. This is considered to be the direct illustration of becoming a category of sociology.
   Key words: category, social prestige, social weight, social attention, social belief, social authority, social significance, social stratification, social status, social success.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Еволюція змісту та пізнавальних функцій поняття “соціальний престиж” у соціології

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net