Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Аскетичний ідеал в українській православній проповіді сімнадцятого століття: релігієзнавчо-філософський аналіз
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аскетичний ідеал в українській православній проповіді сімнадцятого століття: релігієзнавчо-філософський аналіз

Анотації 

Розумна О.П. “Аскетичний ідеал в українській православній проповіді сімнадцятого століття: релігієзнавчо-філософський аналіз”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11. – релігієзнавство. Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної Академії Наук України, Київ, 2004.

   У дисертації здійснюється релігієзнавчо-філософський аналіз християнських цінностей в інтерпретації української православної проповіді сімнадцятого століття, зокрема, аскетичного ідеалу.
   Розкриваються сутність та особливості аскетичного ідеалу в православній традиції богослов’я, визначається місце в ній аскетичного вчення. Визначається структура аскетичного ідеалу, згідно з якою розкриваються можливості людини для його досягнення.
   В дисертації розкривається зміст поняття “українська проповідницька культура сімнадцятого століття”, визначаються його світоглядні детермінанти, філософське підґрунтя, з’ясовується культурний контекст аскетичного ідеалу в українській проповіді сімнадцятого століття. Він пов’язаний передовсім із духовним вдосконаленням людини, тому не обмежує сферу світської діяльності. Звідси – включеність аскетичних цінностей у систему суспільної ідеології, актуалізація притаманних українській проповіді патріотичних мотивів, пожвавлення державницьких настроїв та зміцнення позицій української церкви.
   Ключові слова: проповідь, проповідницька культура, аскетичний ідеал, традиція, ідея обожнення, гнозис, антиномія.

Розумна О.П. Аскетический идеал в украинской православной проповеди семнадцатого века: религиоведческо-философский аспект. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11. – религиоведение. – Институт философии им. Г.С. Сковороды НАН Украины, Киев, 2004.

   Диссертация содержит религиеведческо-философский анализ христианских ценностей в интерпретации украинской православной проповеди семнадцатого века, в частности, аскетического идеала.
   Раскрываются сущность и особенности аскетического идеала в православной традиции богословия, они, в частности объясняются спецификой и особенностями православной онтологии, гноссеологии, антропологии. В связи с этим выясняется структура аскетического идеала, состоящая из гносселогического елемента, акцентирующего на самопознании человека, антропологического, рассматривающего человека в единстве его земной и божественной природ и волевого, определяющего исключительное место воли в стремлениии к аскетическому идеалу.
   Подчеркивается особенное место аскетического идеала в учении именно православном, где больше внимания уделялось мистике, нежели теории.
   Аскетический идеал рассматривается как часть общехристианского, аскетическое учение во многих чертах совпадает с православным учением христианской церкви. Это позволяет говорить об аскетизме как неотъемлемой части всех религиозно-философских учений, выступающего в роли религиозной практики. Особенности этой практики зависят от конкретного культурного контекста.
   Автор раскрывает понятиe “украинская проповедническая культура семнадцатого века”, рассматривая его как явление, продолжающее традицию православного проповедничества. Как явление украинская проповедническая культура семнадцатого века наполнено особенным смыслом, который объясняется христианскими ценностями, распростаняемыми в то время. В частности, аскетический идеал в проповедях несет иную смысловую нагрузку, чем в византийской модели богомыслия. Не получают развития идеи отшельничества, бесстрастия (апатеи), презрения к миру и мирским заботам. Большее внимание проповедников сосредотачивается не на физическом аскетизме, а на его духовном аспекте – общественная активность, патриотизм, трудолюбие.
   Сущность аскетического идеала в украинской проповеднической культуре в некоторых моментах совпадает с традиционной для православного учения интерпретацией: это антиномическое понимание мира и человека и существованием возможности снятия антиномий, что ярко проявляется, в частности, в проповеди М. Смотрицкого “Казання на погреб Л. Карповича”, доминированием иррационального, мистического модуса аскетического идеала в жизни человека, признание возможности спасения с участием таких христианских ценностей, как вера, любовь, милосердие.
   Особенность проповедываемого украинскими авторами семнадцатого века аскетического идеала отличалась и национальным своеобразием – присущим украинской проповеди с киеворусских времен патриотическим моментам, вызванным к жизни оживлением государственнических настроений и усилением позиций украинской церкви; это своеобразие проявлялось и в аппеляциях к народной этике, поучениях в традиционно украинском духе, мотиваций с точки зрения здравого рассудка.
   Ключевые слова: проповедь, проповедническая культура, аскетический идеал, традиция, идея обожения, гносис, антиномия.

Rozumna O.P. The Ascetic ideal in The Ukrainian orthodoxy preachining culture of The seventeenth century: religious stadyes-phylosophical analysis. – Manuscript

The dissertation for the degree of Candidate of Philosophy (spesiality is 09.00.11- religious studies). The Institute of Philosophy by G.S. Skovoroda of AS of Ukraine. Kiyv, 2004.

   The religious stadyes-phylosophical analysis of Christian values in the interpretation of the Ukrainian orthodoxy preaching of The seventeenth century, separately of the ascetic ideal, is realized.
   The essence and peculiarity of ascetic ideal in the Orthodoxy tradition of theology are exposed, the place of ascetic doctrine in the tradition is located. The structure of ascetic ideal is defend, according to which human possibility for its achievement is revealed.
   The content of concept The Ukrainian orthodoxy preachining culture of The seventeenth century is revealed, world outlook conditions and philosophical base are determined, culture context of ascetic ideal in The Ukrainian orthodoxy preachin of The seventeenth century is elucidate. It is connected at first with human moral perfection, that is why it does not limit the sphere of secular activity. Thus there is inclusion of ascetic values in the system of social ideology, vitality of patriotic motives characteristic fore Ukrainian preaching , activating of national mood and strengthen of Ukrainian Church positions.
   Key words: preaching, preachining culture, ascetic ideal, tradition, deifying idea, gnosys, antinomous.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аскетичний ідеал в українській православній проповіді сімнадцятого століття: релігієзнавчо-філософський аналіз

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net