Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Еколого-географічний аналіз і оцінювання території України на основі картографічного моделювання (теорія, методика, практика)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Еколого-географічний аналіз і оцінювання території України на основі картографічного моделювання (теорія, методика, практика)

Анотації 

Барановський В.А. Еколого-географічний аналіз і оцінювання території України на основі картографічного моделювання (теорія, методика, практика). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.

   Дисертація присвячена розробці теорії, методології та обгрунтуванню методики еколого-географічного аналізу і оцінювання інтегративної геосистеми “суспільство-природа” на основі картографічного моделювання. Проаналізовано досвід еколого-географічного картографування. Поглиблено поняття екологічної географії, яке відповідає новому конструктивному напряму географічної науки. Розроблено системну концепцію еколого-географічного картографування та його методичні основи, за якими укладено систему карт результатів еколого-географічного аналізу і оцінювання: структури та організації (карти екологічного потенціалу природного і соціально-економічного середовища та наслідків суспільно-природної взаємодії), функціонування (конструктивно-географічні карти пошуку збалансованого вирішення екологічних і соціально-економічних проблем розвитку регіонів) інтегративної геосистеми “суспільство-природа”. Запропоновано картографічне забезпечення основних етапів державної екологічної політики в Україні на основі створення картографічного антропоекологічного моніторингу навколишнього середовища як складової частини державного екологічного моніторингу.
   Ключові слова : еколого-географічний аналіз і оцінювання, екоситуація, екоумови, екологічний потенціал інтегративної геосистеми, картографічне моделювання, техногенне навантаження на природне середовище, стійкість природного середовища до техногенного навантаження, антропоекологічний ризик, еколого-економічне зонування території, картографічний антропоекологічний моніторинг.

Барановский В.А. Эколого-географический анализ и оценивание территории Украины на основе картографического моделирования (теория, методика, практика). - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора географических наук по специальности 11.00.11 - конструктивная география и рациональное использование природных ресурсов. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2001.

   Диссертация посвящена разработке теории, методологии, обоснованию методики эколого-географического анализа и оценивания интегративной геосистемы “общество-природа” путем картографического моделирования.
   На основе интеграции системного, географического и экологического подходов углублено новое научное направление конструктивной географии - экологическую географию, для которой характерна экологическая модель исследования интегративной геосистемы. Определены содержание, объект и предмет этого научного направления. Содержание составляют теоретико-методологические и методические основы еколого-географического анализа и оценивания территории Украины путем картографического моделирования. При этом объект и предмет имеют интегративный характер. Объект интегрирует гео- и экосистему, то есть геосистема вариантноцентрична, в частности - демоцентрична. Предмет еколого-географического анализа и оценивания территории на основе картографического моделирования объединяет одновременно предметы еколого-географических исследований (экологический потенциал интегративной геосистемы) и его картографического моделирования (теоретические и методические положения отображения системной экологической информации о данной геосистеме).
   Разработаны теоретические и методические основы системного еколого-географического картографирования территории Украины, в соответствии с которыми создана полисистема эколого-географических карт. Она включает экологические атласы и отдельные синтетические карты экоситуации и ее составляющих, а именно : карты результатов медико-географического, медико-экологического и эколого-географического анализа и оценивания - структуры и организации (карты экологического потенциала природной и социально-экономической среды и последствий общественно-природного взаимодействия), а также функционирования (карты поиска сбалансированного решения экологических и социально-экономических проблем развития регионов) интегративной геосистемы “общество-природа”. Предложено картографическое обеспечение основных этапов государственной экологической политики в Украине путем создания картографического антропоэкологического мониторинга окружающей среды как составной части государственного экологического мониторинга.
   Ключевые слова: эколого-географический анализ и оценивание, экоситуация, экоусловия, экологический потенциал интегративной геосистемы, картографическое моделирование, техногенная нагрузка на природную среду, устойчивость природной среды к техногенной нагрузке, антропоэкологический риск, эколого-экономическое зонирование территории, картографический антропоэкологический мониторинг.

Baranovsky V.A. Ecological-geographical Analysis and Estimation of Ukraine territory on the basis of cartographic modeling (theory, technique, practice). Manuscript.

Dissertation for doctor science degree in Geography specialty 11.00.11- constructive geography and rational use of natural resources. - Kyiv University named after Taras Shevchenko. - Kyiv, 2001.

   The dissertation is devoted the problems of development of the theory, methodology and substantiation of a technique of ecology-geographical analysis and estimation of integrative geosystem of Ukraine with use of a cartographic method. The experience ecology-geographical cartography is analyzed. The concept - "ecological geography", which corresponds new constructive direction of a geographical science is proved. The system concept ecological-geographical cartography and its methodical bases is offered, on which system of the maps of results of ecology-geographical analysis and estimation: structure and organizations (maps of ecological potential of natural and socioeconomic spheres and consequences of natural-public interaction) and functioning (constructive-geographical maps by search of the balanced decision of ecological and social-economic problems of regions development) integrative geosystem are developed. The cartographic maintenance of the basic directions of state ecological policy in Ukraine is recommended on the basis of creation cartographic anthropological monitoring of an environment as components of state ecological monitoring.
   Key words : ecology-geographical analysis and estimation, ecosituation, ecological potential, ecoconditions, thechnogenic load on environment, stability of environment to thechnogenic load, anthropogenical risk, ecological-economic zoning of territory, cartographic anthropoecological monitoring.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Еколого-географічний аналіз і оцінювання території України на основі картографічного моделювання (теорія, методика, практика)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net