Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Дидактичні умови формування природничих понять в учнів початкових класів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дидактичні умови формування природничих понять в учнів початкових класів

Анотації 

Варакута О.М. Дидактичні умови формування природничих понять в учнів початкових класів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 - теорія навчання, Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2000.

   У дисертації досліджується проблема формування природничих понять в учнів початкових класів. Виявлено дидактичні умови формування природничих понять, розкрито зміст кожної з них. Удосконалено структуру змісту підручників з природознавства для 3(2), 4(3) класів. Виділено комплекс природничих понять (загальноприродничі, біологічні, географічні, екологічні), які утворюють систему і є фундаментом природничих знань молодших школярів. Виділено і обгрунтовано етапи формування природничих понять. Розкрито методичні прийоми встановлення міжпредметних зв'язків у процесі формування природничих понять. Удосконалено типологію пізнавальних знань для формування природничих понять, в основу якої покладено прийоми розумової діяльності. Сконструйовано систему пізнавальних завдань. Розроблено і експериментально апробовано пошукову модель процесу формування природничих понять відповідно до виявлених дидактичних умов.
   Матеріали і результати дослідження можуть бути використані вчителями початкових класів, викладачами і студентами педагогічних закладів, укладачами програм, авторами підручників, методичних посібників.
   Ключові слова: формування природничих понять, засвоєння природничих понять, істотні ознаки, системно-структурний аналіз, логіко-понятійний аналіз, міжпредметні зв'язки, система пізнавальних завдань.

Варакута О.М. Дидактические условия формирования природоведческих понятий у учащихся начальных классов. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.09 - теория обучения, Институт педагогики АПН Украины, Киев, 2000.

   Диссертация посвящена проблеме формирования природоведческих понятий у учащихся начальных классов. В работе раскрывается воздействие совокупности дидактических условий на эффективность процесса формирования природоведческих понятий.
   В первом разделе “Состояние проблемы исследования в теории и практике начального обучения” осуществлен анализ философской, психолого-педагогической и методической литературы по проблеме исследования, что дало возможность раскрыть теоретические основы формирования понятий у младших школьников и особенности их усвоения учащимися. На основании анализа учебных программ, учебников, методических пособий по природоведению и состояния проблемы в массовой практике начальной школы определены положительные стороны и недостатки в формировании природоведческих понятий.
   Во втором разделе “Процесс и результаты экспериментального исследования” раскрыто сущность понятия “дидактические условия”, выявлены и охарактеризованы дидактические условия формирования природоведческих понятий у учащихся начальных классов, изложен ход формирующего эксперимента, проанализированы его результаты.
   В работе предложена усовершенствованная структура содержания учебников по природоведению для 3 (2) и 4 (3) классов. Выделен комплекс природоведческих понятий (общеприродоведческие, биологические, географические, экологические), которые образуют содержание и структуру системы и представляют фундамент природоведческих знаний младших школьников. Каждое понятие рассматривается как система, элементами которой являются его существенные признаки. Сформированное понятие вводится в систему природоведческих понятий и знаний, устанавливая при этом причинно-следственные, функциональные, родо-видовые, пространственные и другие связи. Выделены и обоснованы этапы формирования природоведческих понятий: мотивационная и содержательная подготовка к усвоению природоведческого понятия; организация чувственного восприятия предметов и явлений природы; организация умственной деятельности, направленной на выделение существенных признаков понятия; обобщение и словесное определение сущности понятия, обозначение его соответствующим термином; введение сформированного понятия в систему природоведческих знаний. Они выполняются в четкой последовательности. Раскрыты методические приемы установления межпредметных связей в процессе формирования природоведческих понятий. Установлены предшествующие и сопутствующие связи природоведения с предметами начальной школы и перспективные – с естественными дисциплинами последующих классов. Усовершенствована типология познавательных заданий для формирования природоведческих понятий, которая основана на приемах умственной деятельности. Выделены задания на сравнение как средство открытия новых признаков предметов и явлений природы, выделение существенных признаков предметов и явлений природы; обобщение существенных признаков предметов и явлений природы; на классификацию объектов природы; установление функциональных, причинно-следственных, пространственных, родо-видовых связей на доказательство достоверности собственного суждения и суждения учителя. Разработана система познавательных заданий для формирования природоведческих понятий у младших школьников, содержание каждого из которых подбиралось таким образом, чтобы решение следующего основывалось на результатах предыдущего, удовлетворяя требованиям этапов процесса формирования понятий и не нарушая при этом целостности системы.
   В соответствии с выявленными дидактическими условиями сконструирована поисковая модель процесса формирования природоведческих понятий. Ее составляющие исполняют свои специфические функции в органическом единстве и взаимосвязи. Разработано методическое обеспечение поисковой модели, в котором рационально соединено наглядно-образные, словесные и практические методы, приемы средства обучения, составлен алгоритм совместной деятельности учителя и учеников.
   Формирующий эксперимент выступал как реализация модели процесса формирования природоведческих понятий через соответствующую педагогическую технологию.
   Проанализированы результаты формирующего эксперимента, дана сравнительная характеристика уровней сформированности природоведческих понятий у учащихся экспериментальных и контрольных классов, показана результативность процесса их формирования, который осуществлялся на основании разработанной методики.
   Материалы и результаты исследования могут быть использованы учителями начальных классов, преподавателями и студентами педагогических заведений, составителями программ, авторами учебников, методических пособий.
   Ключевые слова: формирование природоведческих понятий, усвоение природоведческих понятий, существенные признаки, системно-структурный анализ, логико-понятийный анализ, межпредметные связи, система познавательных заданий.

Varakuta O.M. Didactical conditions of the formation of natural notions for pupils of elementary school. – Manuscript.

Dissertation for the academic degree of Candidate of Pedagogical Sciences. Speciality 13.00.09. Theory of Pedagogic – Institute of Pedagogic of Ukrainian Pedagogical Sciences Academy, Kyiv, 2001.

   In the dissertation the problem of the formation of natural notions for pupils of elementary classes is investigated. The matter of the notion "didactic conditions" is characterised, the didactic conditions are revealed, the concept of every condition is disclosed. The structural model of the concept of educational material of natural science in 3(2) or 4(3) is given and the new structure of the concept of manuals is improved. Complex of natural notions (general, biological, geographical, ecological) which form the system of natural notions junior pupils is revealed.
   Also some steps of the formation of natural notions which are made in strict succession are revealed. In the dissertation the author discloses the methodological principles of in the process of the formation of natural notions on the bases of knowledge in different subjects.
   The typology of cognitive tasks for the formation of natural notions based on the methods of mental activity is improved.
   Systems of cognitive tasks for the formation of natural notions are constructed.
   The searching model of the process of the formation of natural notions in accordance with the revealed didactic conditions is experimentally proved.
   Materials and results of the investigation by teachers of elementary school, students of Pedagogical establishments, authors of program's and manuals methodological textbooks may be used.
   Key words: the formation of natural notions; acquiring of natural notions; characteristic features; system-structure analyses; logical-conceptual analyses; the system of cognitive tasks.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дидактичні умови формування природничих понять в учнів початкових класів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net