Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Відтворення інгаляційних доз опромінення після аварії на ЧАЕС в 30-км зоні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Відтворення інгаляційних доз опромінення після аварії на ЧАЕС в 30-км зоні

Анотації 

Чупов Андрій Володимирович. Відтворення інгаляційних доз опромінення після аварії на ЧАЕС в 30-км зоні. – рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

   Дисертація присвячена дослідженням, метою яких була реконструкція радіаційної обстановки в перші дні аварії в 30-км зоні ЧАЕС. На основі проведених досліджень були розраховані інгаляційні дози, отримані населенням в перші дні аварії до евакуації з 30-км зони. Було проведено вивчення властивостей "гарячих часток" як з 30-км зони, так і з Семипалатинського полігону. Для неруйнуючого контролю концентрації a-, b-, g-радіонуклідів була розроблена методика, що дозволила без проведення радіохімічних робіт вимірювати активність a-нуклідів.
   Була проведена систематика експериментальних даних, отриманих в перші дні аварії, як по ізотопам конкретного елемента, так і по відношенню активності різних радіонуклідів до активності 137Cs. Для цього були вивчені відношення активностей радіонуклідів до активності 137Cs, виміряних в перші десять днів аварії як в районах, що прилягають до ЧАЕС, так і в Москві (Росія) та Зайберсдорфі (Австрія).
   Отримані аналітичні вираження описують відношення активностей головних радіонуклідів до активності 137Cs в залежності від відстані до ЧАЕС. Відношення активностей для західного та північного слідів виявилися близькими один до одного. Для південного сліду необхідно вводити корекцію (константу).
   Вивчена вертикальна міграція 137Cs та 125Sb в грунтах в 1999 р. Були проведені систематичні дослідження Чорнобильських випадань в 1987–1999 рр. Вперше був виміряний ефективний період напівочищення молока від 137Cs Чорнобильських випадань на територіях поблизу 30-км зони.
   Розраховані інгаляційні дози на добу для основних радіонуклідів, виявлених в перші дні аварії для населених пунктів, що знаходяться на території зони на різній відстані від ЧАЕС. Найбільш характерні величини були біля 200 мЗв для однолітньої дитини та біля 100 мЗв для дорослого населення.
   Для кожного населеного пункту основний внесок робить 131I. Відносний внесок 131I в дозу в середині 30-км зони не більш, ніж за її межами або на великих відстанях. В той же час в населених пунктах, розміщених близько до ЧАЕС, відносний внесок 132Te та 106Ru приблизно такий же, як внесок 131I. Це найбільш яскраво виявляється, якщо евакуація пройшла швидко, наприклад, як в Янові (на 3-й день), або в населених пунктах південного напрямку, де підвищена концентрація 106Ru. Внесок інших радіонуклідів менш ніж 40%.
   Дослідження радіонуклідів в "гарячих частках" показало, що доля Pu и Am в "гарячих частках" не відрізняється від той, за якою спостерігали в активній зоні або вимірювали на фільтрах з частинами менших розмірів. Облік розмірів "гарячих часток" практично не змінює інгаляційну дозу, так як змінюється тільки доза від 95Zr та 144Ce, а внесок цих радіонуклідів не перевищує (1-2)%. Аналіз внеску радіонуклідів, що вдруге попали в повітря показав, що він не перевищує 0.01% і його можна зневажити.
   Ключеві слова: інгаляційна доза, концентрація радіонуклідів, "гаряча частка".

Чупов Андрей Владимирович. Восстановление ингаляционных доз облучения после аварии на ЧАЭС в 30-км зоне. – рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 21.06.01 – экологическая безопасность.

   Диссертация посвящена исследованиям, целью которых была реконструкция радиационной обстановки в первые дни аварии в 30-км зоне ЧАЭС. На основе проведенных исследований были рассчитаны ингаляционные дозы, полученные населением в первые дни аварии до эвакуации из 30-км зоны. Было проведено изучение свойств "горячих частиц" как из 30-км зоны, так и с Семипалатинского полигона. Для неразрушающего контроля концентрации a-, b-, g-радионуклидов разработана методика, позволившая без проведения радиохимических работ измерять активность a-нуклидов.
   Проведена систематика экспериментальных данных, полученных в первые дни аварии, как по изотопам, конкретного химического элемента так и по активностям разных радионуклидов по отношению к активности 137Cs. Для этого проанализированы отношения активностей радионуклидов к активности 137Cs, измеренных в первые десять дней аварии как в районах, прилегающих к ЧАЭС, так и в Москве (Россия), Зайберсдорфе (Австрия).
   Получены аналитические выражения, описывающие отношения активностей основных радионуклидов к активности 137Cs в зависимости от расстояния от ЧАЭС. Отношения активностей для западного и северного следов оказались близки друг другу. Для южного следа необходимо вводить коррекцию (константу).
   Изучена вертикальная миграция 137Cs и 125Sb в почвах в 1999 г. Проведены систематические исследования Чернобыльских выпадений в 1987–1999 гг. Впервые измерен эффективный период полуочищения молока от 137Cs Чернобыльских выпадений на территориях, прилегающих к 30-км зоне.
   Рассчитаны ингаляционные дозы посуточно для основных радионуклидов, обнаруженных в первые дни аварии для жителей населенных пунктов, находящихся на территории зоны на различном удалении от ЧАЭС. Наиболее характерные величины были около 200 мЗв для годовалого ребенка и около 100 мЗв для взрослого населения.
   Для каждого населенного пункта основной вклад вносит 131I. Относительный вклад 131I в дозу в середине 30-км зоны не больше, чем за ее пределами или на больших расстояниях. В то же время в населенных пунктах, размещенных вблизи ЧАЭС, относительный вклад 132Te и 106Ru примерно такой же, как вклад 131I. Это наиболее ярко проявляется, если эвакуация прошла быстро, например, как в Янове (на 3-й день), или в населенных пунктах южного направления, где повышенная концентрация 106Ru. Вклад других радионуклидов меньше 40%.
   Исследование радионуклидов в "горячих частицах" показало, что доля Pu и Am в "горячих частицах" не отличается от той, которая наблюдалась в активной зоне аварийного реактора или измерялась на фильтрах с частицами меньших размеров. Учет размеров "горячих частиц" практически не меняет оценки ингаляционных доз. 95Zr и 144Ce существенно влияют на формирование ингаляционной дозы, однако их вклад в формирование ингаляционной дозы от всех рассматриваемых радионуклидов дозы не превышает (1-2)%. Анализ вклада радионуклидов присутствующих в приземном слое воздуха за счет вторичного подъема показал, что они не превышают 0.01%, которым им можно пренебречь.
   Ключевые слова: ингаляционная доза, концентрация радионуклидов, "горячая частица".

Chupov Andrey Vladimirovich. Restoring of inhalation dose of radiation after ChNPP accident in 30-km zone. – manuscript.

Dissertation (thesis) for getting of scientific degree of candidate of technical science for speciality 21.06.01 – Ecology safety.

   Dissertation is devoted to research, having the aim of restoration of radiation situation in 30-km ChNPP zone during several first days after the accident. On the base of research inhalation doses for population during several first days after the accident before the evacuation from 30-km zone are calculated. Study of properties of “hot particles” both of Chernobyl origin and Semipalatinsk testing area one are carried out. Non-destructive procedure for estimation of activity of a-, b-, g-radionuclides in samples of environment has elaborated; mentioned procedure has allowed to estimate activity of a-radionuclides in samples without fulfilment of any radiochemical methods.
   Systematization of experimental data, obtained during several first days after the accident has carried out, as with the use of data about the ratio of different radioisotopes of the same chemical element, as well as the ratio of various radionuclides activities to 137Cs activity. Data of ratio of different radionuclides activities to 137Cs activity, measured during first ten days after the accident as in the adjoining to ChNPP regions, as well as in Moscow (Russia) and Zibersdorf (Austria) has analised.
   Functional dependences described a ratio of main radionuclides activities to 137Cs activity depending on the distance from ChNPP has found. The ratio of activities for Western and Northern tracks are similar. It's necessary to use correction (constant) for South track of fallout.
   Vertical migration of 137Cs and 125Sb in soils profiles was studied in 1999. Systematic research of Chernobyl fallout has carried out during 1987–1999. Effective half-life of cleaning of milk from 137Cs on the territories around 30-km zone has calculated for the first time.
   Inhalation doses of population of settlements located in the territory of the zone on a different distances from ChNPP were calculated for a day with taking into account of radionuclide composition of Chernobyl radioactive clouds. The most typical values of inhalation doses were estimated as about 200 mSv for one year old children and about 100 mSv - for adults.
   131I is formed a main contribution to inhalation doses formation in every settlement. Comparative contribution of 131I to inhalation dose formation in the central part of 30-km zone wasn't more then outside of its bound or on a big distances. At the same time in settlements which were situated around ChNPP, comparative contribution of 132Te and 106Ru was approximately the same as the contribution of 131I. It appeared visibly, if evacuation was fast like in village Yanov (at the 3-rd day) or in settlements located in South direction, where 106Ru concentration was higher. The contribution of other radionuclides to inhalation doses formation was less then 40%.
   Study of radionuclide composition of “hot particles” showed, that the part of Pu and Am in these ones didn't differ from that which was observed in active zone of accidental reactor or was measured on the filters with particles of smaller size. Size of "hot particles" practically didn't influence on inhalation dose formation. 95Zr and 144Ce presented in a matrix of large particles are significant for dose formation, but its contribution to total inhalation doses formation isn't more than 1-2 %. Analysis of a role of resuspended radionuclides showed that it did not exceed 0.01% and it could be bypassed.
   Clue words: inhalation dose, radionuclides concentration, "hot parts".

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Відтворення інгаляційних доз опромінення після аварії на ЧАЕС в 30-км зоні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net