Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Самоочищення наземних екосистем Українського Полісся від радіаційного забруднення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Самоочищення наземних екосистем Українського Полісся від радіаційного забруднення

Анотації 

Долін В.В. Самоочищення наземних екосистем Українського Полісся від радіаційного забруднення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора геологічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. – Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2004.

   У дисертації наведено теоретичне узагальнення радіогеохімічних досліджень в зоні впливу Чорнобильської катастрофи і нове вирішення проблеми біогенної міграції техногенних радіонуклідів у навколишньому середовищі, що виявляється в методології оцінки самоочищення природного середовища на основі балансових розрахунків швидкості біогеохімічної міграції радіонуклідів в наземних екосистемах Українського Полісся. Розглянуто техногенні передумови, фізико-географічні та фізико-хімічні чинники формування поля радіоактивного забруднення. Досліджено процеси трансформації, біогенної та абіогенної міграції радіонуклідів в лучних та лісових екосистемах. Встановлено параметри залежності біогенної міграції 137Cs та 90Sr від їх абіогенної трансформації у ґрунті. Інтенсивність біогеохімічного потоку радіонукліда у наземних екосистемах визначається ландшафтно-геохімічними та едафічними умовами. Досліджено процеси самоочищення поверхневих водних систем Дніпровського каскаду, трансформації радіонуклідів у річковій воді та донних відкладах. Співпадання швидкості трансформації радіонуклідів у ґрунтах та поверхневих водах свідчить про єдиний геохімічний механізм водної міграції забруднювачів у навколишньому середовищі. Проведено типізацію ландшафтів радіаційно забруднених територій за швидкістю самоочищення, розроблено перспективні заходи щодо їх реабілітації. Швидкість самоочищення природного середовища на порядок вища за швидкість фізичного розпаду 137Cs і 90Sr, що визначає динаміку дозових навантажень.
   Ключові слова: самоочищення, наземні екосистеми, радіонукліди, ґрунти, донні відклади, поверхневі води, форми знаходження, біогеохімічні потоки, міграція, трансформація, константи швидкості.

Долин В.В. Самоочищение наземных экосистем Украинского Полесья от радиоактивного загрязнения. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора геологических наук по специальности 26.06.01 – экологическая безопасность. – Институт геохимии окружающей среды НАН и МЧС Украины. – Киев, 2004.

   В диссертации представлено теоретическое обобщение радиогеохимических исследований в зоне влияния Чернобыльской катастрофы и новое решение проблемы биогенной миграции техногенных радионуклидов в окружающей среде, что заключается в методологии оценки самоочищения природной среды на основе балансовых расчетов скорости биогеохимической миграции радионуклидов в экосистемах Украинского Полесья. Рассмотрены техногенные предпосылки, физико-географические и физико-химические факторы формирования поля радиоактивного загрязнения. Исследованы процессы трансформации, биогенной и абиогенной миграции радионуклидов в луговых и лесных экосистемах. Определены параметры зависимости биогенной миграции 137Cs и 90Sr от их абиогенной трансформации в почве. Интенсивность биогеохимического потока радионуклида в наземных экосистемах определяется ландшафтно-геохимическими и эдафическими условиями. Исследованы процессы самоочищения поверхностных водных систем Днепровского каскада, трансформации радионуклидов в речной воде и донных отложениях. Совпадение скорости трансформации радионуклидов в почвах и поверхностных водах свидетельствует о едином геохимическом механизме водной миграции загрязнителя в окружающей среде. Проведена типизация ландшафтов радиационно загрязненных территорий по скорости самоочищения, разработаны перспективные меры по их реабилитации. Скорость самоочищения природной среды на порядок выше скорости физического распада 137Cs и 90Sr, что определяет динамику дозовіх нагрузок.
   Ключевые слова: самоочищение, наземные экосистемы, радионуклиды, почвы, поверхностные воды, донные отложения, формы нахождения, биогеохимические потоки, миграция, трансформация, константы скорости.

Dolin V.V. The Self-Clearing of Ground Ecosystem from the Radioactive Contamination within Ukrainian Woodlands. – Manuscript.

Thesis for the academy degree of the Doctor of Geological Sciences on the specialty 21.06.01 – Ecological Safety. – Institute of Environmental Geochemistry of Ukrainian NAS. – Kyiv, 2004.

   The new solution of the problem of artificial radionuclide biogenic migration is based on the theoretical generalization of radiogeochemical researches within the area contaminated after Chornobyl Catastrophe. The methodology for natural environment self-clearing assessment based on the balance calculation of radionuclide biogeochemical migration within the Ukrainian Woodlands has been developed. The radiation exposure dose dynamics for Ukrainian rural population is described. Ecosystem autorehabilitation is corresponded to the total radiation dose decrease, but self-clearing relates to oral incorporation temporal change. Although total dose is decreased, the quantum of oral incorporation is increased. The self-restoration rate of radioactive contaminated agricultural lands is 7 times higher than the decay rate of appropriate isotope. Period of self-restoration of radiation contaminated semi-natural ecosystem is 25-30 years.
   The main constituent of radiation dose is radionuclide oral incorporation due to contamination of trophic chains. Radionuclide reception by vegetation depends on physical-chemical properties of fallouts and geochemical media. Trophic circuit’s contamination with radionuclides occurs through the number of consecutive geochemical processes: mobilization from fall-out hot particles, exchangeable sorption-desorption, fixation and remobilization in soil and limited by the slowest transformation.
   Technogenic prerequisites, physical-geographical and physical-chemical factors for radiation field formation within the Europe are reviewed. Zonal 137Cs spread in Europe is described by the exponential curve. Distribution of 137Cs within the Europe corresponds to the part of contaminated area. About half of this nuclide lies at FSU territory. Radiation fields here reach to 1480 Bq per m–2 and more.
   For balance radioecological estimations Geochemical Transfer Factor (GTF) from a soil area unit to the vegetation gathered from this area have been introduced. GTF characterizes with pronounced landscape differentiation. It increases for 137Cs, and decreases for 90Sr in the rate from dry meadow on the soddy-podzolic soils to peaty flood-land. Basing on GTF temporary dynamics the integral rate constant of radionuclide biogeochemical flux has been calculated. The intensity of radionuclide biogeochemical flux is defined by mobile species dynamics and integral rate constant depended on landscape-geochemical conditions.
   The value of integral rate constant for biogeochemical flux in system “soil–milk” is in good agreement with the value of same constant for “soil–plant” system. Up to 10 % of 137Cs balance flux to plant moving to milk. Dynamics of 137Cs flux from soil to pine-tree is described by the formal kinetic law. Value of the rate constant of this flux is near the decay constant.
   The main way of 137Cs removing outside trophic circuits is considered to be immobilization (fixation) in soil adsorbent complex that occurs between 4 and 60 times faster than radioactive decay. The descending migration velocity is more than 10 times slower than radioactive decay rate. The removing of 137Cs outside trophic link within meadow ecosystem is 3–14 times faster than decay. Decay is the main process for pine-tree wood self-clearing from 137Cs.
   Rates of physical and geochemical processes related to 90Sr abiogenous transformation and migration are within one order of magnitude. 90Sr removing from trophic chains in “soil–plant” system is more than one order of magnitude faster than decay.
   Radionuclide transformation in river water is synchronous reflection of fission products speciation in soils of columbines. Correspondence of rates of river water decontamination from radionuclides and their transformation in ground ecosystems testifies to common geochemical mechanism of radionuclide aqueous migration in natural ecosystems.
   Ecosystem radiological situation forecasting and contaminated area ecological-geochemical mapping is based on geochemical conception of radionuclide speciation. In accordance with this conception, water migration of pollutants is going synchronous with transformation in soils. Therefore, constants of radionuclide transformation in soils are considered the criteria of biogenic and abiogenous water migration, natural attenuation of radioactive contaminated ground and surface water ecosystems. Environmental self-clearing velocity is one order of magnitude faster than 137Cs and 90Sr radioactive decay rate. It corresponds to radiation dose dynamics.
   Objectivity of the obtained data, possibility of its generalization for technogenesis has been determined by stipulated date of contamination; absence of natural background caused by exclusively artificial origin of the contamination; high sensibility of radioactive measuring; wide diversity of natural landscape-geochemical conditions within the Ukrainian Woodlands. Availability of common parameters influence on speciation and migration ability of radionuclides, macro- and microelements determines the possibility for generalization the methodology of environmental self-clearing rate assessment for wide spectrum of technogeneous contaminants.
   Key words: Self-Clearing, Natural Attenuation, Terrestrial Ecosystem, Radionuclide, Surface Water, Bottom Sediments, Speciation, Biogeochemical Flux, Migration, Transformation, Rate Constant.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Самоочищення наземних екосистем Українського Полісся від радіаційного забруднення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net