Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Екологічна безпека регіону: методи та засоби її забезпечення в умовах виникнення екстремальних ситуацій у навколишньому середовищі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Екологічна безпека регіону: методи та засоби її забезпечення в умовах виникнення екстремальних ситуацій у навколишньому середовищі

Анотації 

Лагутін В.М. Екологічна безпека регіону: методи та засоби її забезпечення в умовах виникнення екстремальних ситуацій у навколишньому середовищі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, Харків, 2004.

   Розроблено наукові основи побудови концепції регіональної системи управління екологічною безпекою, яка відрізняється тим, що під час моніторингу та прогнозування використовуються відомості про умови формування аномалій космогеліогеофізичних та атмоантропогенних небезпек, які обумовлюють екстремальні ситуації в навколишньому середовищі. Аналізуються аномалії метеофакторів (тиску, інверсних ситуацій, виникнення токсичного озону), гравітаційної динаміки. Інтегративні оцінки прогнозу пропонується здійснювати сенсорами оптико-телевізійного біотестування та інтенсивності підрахунку фотоімпульсів еталонів радіоактивності. Розглянуто закономірності формування еконебезпеки при аномаліях магнітного поля Землі. Експериментально встановлено флікерний закон спектру варіацій магнітного поля Землі, на фоні якого більш небезпечними (летальними для біосистем), виявляються аномалії в період мінімуму сонячної активності. Впроваджено комплексний підхід у вивченні варіацій стратосферного озону та небезпечних аномалій ультрафіолетового випромінювання Сонця. На основі оригінальної розробки ексімерного лазера вдосконалено метод і лідар диференційного поглинання в системі підсупутникового забезпечення котролю озону, що дозволило дослідити висотний розподіл його концентрації, що важливо для виконання міжнародних зобов’язань України в частині визначення впливу озоноруйнівних викидів.
   Ключові слова: моніторинг, прогноз, регіон, екологія, небезпека, навколишнє середовище, фактор, безпека.

Лагутин В.М. Экологическая безопасность региона: методы и средства ее обеспечения в условиях возникновения экстремальных ситуаций в окружающей среде. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 21.06.01 – экологическая безопасность. Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем, Харьков, 2004.

   Разработана концепция построения информационно-аналитической системы, которая охватывает проблематику экологических опасностей в условиях экстремальных ситуаций в природной среде для прогноза и управления экологической безопасностью. Усовершенствованы научные основы построения концепции региональной системы управления экологической безопасностью, отличающейся тем, что в мониторинге и прогнозе используются сведения об условиях формирования аномалий космогелиогеофизических и атмоантропогенных опасностей, образующих экстремальные ситуации в среде обитания. При управлении экобезопасностью в ЭС главным является оперативное реагирование на неблагоприятные состояния, которые реализуются в реальном масштабе времени на основе моделирования ЭС по данным мониторинга. Ключевая роль в принятии решения возложена на экспертов. Интеллектуальная интегральная динамическая экспертная система состоит из двух уровней: нижнего – самого быстрого и верхнего – медленного, где отображается база знаний, основанных на достижениях медицины, экологии, геофизики и других наук. Анализируются аномалии метеофакторов (давления, инверсных ситуаций и концентрация токсичного озона), гравитационной динамики и др. Интегративные оценки прогноза предлагается осуществлять сенсорами оптикотелевизионного биотестирования и интенсивности счета фотоимпульсов эталонов радиоактивности. Рассмотрены закономерности формирования экологической опасности при аномалиях магнитного поля Земли. Экспериментально установлен фликкерный закон спектра вариаций магнитного поля, на фоне которого более опасными (летальными для биосистем) оказываются аномалии в период минимума солнечной активности. Сформированные модели и алгоритмы предупреждения об опасных состояниях возникновения психических заболеваний при геомагнитных возбуждениях на основе анализа данных в периоды полного цикла солнечной активности. Внедрен комплексный подход в изучении вариаций стратосферного озона и опасных аномалий ультрафиолетового излучения Солнца.
   Теоретически исследованы особенности метода дифференциального поглощения при дистанционном лазерном зондировании высотного распределения озона.
   Оптические свойства озона такие, в частности, как коэффициент поглощения в диапазоне 300-340 нм, могут быть использованы для лидарного зондирования воздуха до уровня высот 50-60 км, где концентрация озона уже незначительна, а сигнал рэллеевского рассеяния еще достаточный для определения концентрации озона с погрешностью 10-15%. Для реализации метода дифференциального поглощения одновременно проводилось зондирование атмосферы на более длинных волнах, например, 589 нм, когда поглощение на высотах от 0 до 60 км незначительно и может быть теоретически оценено при использовании сведений из стандартной атмосферы.
   Проведены теоретические и экспериментальные исследования по созданию эксимерного XeCl-лазера, который использовался при дистанционном зондировании стратосферного озона.
   Получены впервые в СНГ данные по высотному распределению озона и высотное изменение его концентрации в столбе на средних широтах. Полученные данные совпадают с данными измерений зарубежных авторов на тех же широтах.
   В Харьковском регионе создан и апробирован аналогичный лидарный комплекс для оценки опасных состояний в озоносфере над территорией Украины, что важно для выполнения международных обязательств по контролю озоноразрушающих выбросов, а также для подспутникового обеспечения контроля аномалий.
   Создан и апробирован двухканальный уфиметр, сканирующий за Солнцем. Опасные уровни появления аномалий УФБ-излученияСолнца гарантированы с вероятностью ложной тревоги ~ 10%. Предложены структурные схемы КВЧ всепогодного озонометра.
   Ключевые слова: мониторинг, прогноз, регион, экология, опасность, окружающая среда, фактор, безопасность.

Lagutin V.M. The ecological security of region: methods and meens her guarantee in condition of extremal situation in environmental habitat.- Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical sciences on the speciality 21.06.01 – ecological security. Ukrainian Research Institute of Ecological Problems, Kharkiv, 2004.

   The scientific basis of conception of regional system in environment security management are developed. These conception differ greatly as a result of the fact concerning conditions of formation of anomalies in cosmogeliogeophysical and atmoantropogenic dangers arising in extreme situations in natural habitat. Anomalies in meteorogical factors (pressure, invers situation and toxic ozone), gravitation dynamics and etc. are analyzed. Integrative estimate of forecasting is suggested in order to exercise optictelevision biotesting and intensity calculations of photoimpulses of radioactivity etalon with the help of sensors. Regular formations of ecological danger in Earth’s anomalies of magnetic field are considered. Fliccer law in spectrum of magnetic field variations is experimentally established. Anomalies in the period of the minimum sun activity are of great danger. Complex approach in study of variations of stratospheric ozone and dangerous anomalies of UV sun eruption is developed. It is on the basis of original elaboration of eximer lazer that the method and LIDAR differential absorption in the system of subsputnik provision of ozone control were perfected. It permitted to research high ozone distribution that it is of great importance to fulfil the international obligations of Ukraine concerning of influence of ozone deplation expultion.
   Key words: monitoring, danger, ecology, factor, region, environmental habitat, nondanger.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Екологічна безпека регіону: методи та засоби її забезпечення в умовах виникнення екстремальних ситуацій у навколишньому середовищі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net