Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Розвиток екологічної освіти у середніх школах Великої Британії у другій половині ХХ століття
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток екологічної освіти у середніх школах Великої Британії у другій половині ХХ століття

Анотації 

Марченко Г.В. Розвиток екологічної освіти у середніх школах Великої Британії у другій половині ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, Горлівка, 2003.

   У дисертації досліджуються історичні умови виникнення і розвитку екологічної освіти в середніх школах Великої Британії, філософсько-світоглядні, природничонаукові, соціально-культурні, теоретико-регулятивні та психолого-педагогічні засади формування цілісної, логічно організованої системи взаємодії природи і суспільства, яка ґрунтується на загальнолюдських і національних цінностях, на принципах гуманізації, цілісності, неперервності, міждисциплінарності, культуровідповідності, екоцентризму. Розкрито найважливіші підходи до відбору і конструювання змісту і педагогічних технологій екологічної освіти в середніх школах країни, які зумовлені етнопсихологічними та культурно-історичними надбаннями британців, узагальнено досвід організації позаурочної та позашкільної природоохоронної діяльності школярів. Підкреслюється роль громадських організацій у формуванні екологічної культури школярів. Визначаються основні тенденції розвитку екологічної освіти в середніх школах Великої Британії.
   Ключові слова: екологічна освіта, екологічна культура, принципи, зміст і педагогічні технології екологічної освіти, позаурочна та позашкільна діяльність по вивченню і захисту довкілля.

Марченко Г.В. Развитие экологического образования в средних школах Великобритании во второй половине ХХ века. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01. – общая педагогика и история педагогики. Горловский государственный педагогический институт иностранных языков, Горловка, 2003.

   В диссертации исследуются исторические условия возникновения и развития экологического образования в средних школах Великобритании. На основе историко-ретроспективного анализа генезиса экологических проблем, природопреобразующей деятельности человека и эволюции мировоззренческих представлений народов Британских островов о природе как социально-культурной основы экологического образования характеризуются этапы ее становления и определяются направления развития. Раскрываются основные источники экологического образования, философско-мировоззренческие, естественнонаучные, социально-культурные, теоретико-регулятивные и психолого-педагогические основы формирования логически организованной системы взаимодействия природы и общества, которая базируется на общечеловеческих и национальных ценностях, на принципах гуманизации, целостности, непрерывности, междисциплинарности, культуросообразности, экоцентризма. Раскрыто наиболее важные подходы к целеполаганию, к подбору и конструированию содержания и педагогических технологий экологического образования в средних школах страны, которые обусловлены этнопсихологическими и культурно-историческими достижениями британцев. Показано, что британские педагоги уделяют большое внимание поиску эффективных педагогических технологий, используя в экологическом образовании наряду с традиционными для средней школы методами и формами (лекции, демонстрации, тьюторские занятия, учебно-исследовательские проекты, лабораторные и практические работы, дискуссии, экскурсии) такие, которые еще не получили широкого признания в школе, а именно: компьютерные игры и моделирование, анализ новостей средств массовой информации, анализ фактического материала, изучение устного народного творчества, создание минидендро- и фитопарков, образцов садово-паркового искусства, зоологических и сельскохозяйственных ферм и т.п. Обобщен опыт организации внеурочной и внешкольной природоохранной деятельности школьников, которую обеспечивают школьные экологические клубы, музеи, зоопарки, ботанические сады, научные центры, филиалы Совета по изучению природы, учреждения сферы досуга, многочисленные общественные природоохранные организации разных направлений и уровней через привлечение школьников к реализации тематических учебно-исследовательских проектов экологической направленности. Подчеркивается роль общественных организаций в формировании экологической культуры школьников. Определяются основные тенденции развития экологического образования в средних школах Великобритании.
   Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура, принципы, содержание и педагогические технологии экологического образования, внеклассная и внешкольная деятельность по изучению и защите окружающей среды.

Martchenko G.V. The Development of the Environmental Education at Secondary Schools of Great Britain in the later half of the XX th century. – Manuscript.

Dissertation for receiving the candidate of pedagogical sciences degree on speciality 13.00.01. – general pedagogy and the history of pedagogy. Horlovka State Pedagogical Institute of Foreign Languages, Horlovka, 2003.

   The subject-matter of the presented research work is the rise and development of the environmental education at secondary schools of Great Britain. The problems under discussion are thoroughly analysed in close connection with historical events of the country, philosophical and cultural heritage of the English nation, achievements of natural sciences, the increase of public interest in harmonious coexistence of the human society and nature.
   The emphasis in the research is placed on national peculiarities of the environmental education system: the structure of the secondary school curriculum, extracurricular and outdoor activities.
   The conclusion reached, being reasonable and realistic, can be of great importance for the further development of the Ukrainian education system, piloting population environmental education courses as the problem touched on extends well beyond the school. An informed citizentry and ecologically educated workforce are prerequisites for the success of modern societies.
   Key words: environmental education, environmental culture, principles, content and technologies of environmental education, extra-curricula activity in nature protection.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток екологічної освіти у середніх школах Великої Британії у другій половині ХХ століття

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net