Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Обґрунтування методики комплексного використання ГІС та космічної інформації при вирішенні завдань кризового моніторингу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування методики комплексного використання ГІС та космічної інформації при вирішенні завдань кризового моніторингу

Анотації 

Рябоконенко С.О. Обґрунтування методики комплексного використання ГІС та космічної інформації при вирішенні завдань кризового моніторингу – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження – Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України, Київ, 2004.

   Пропонується методика комплексного використання ГІС і космічної інформації для рішення задач кризового моніторингу. Розроблено концептуальну модель ГІС, яка орієнтована на використання космічної інформації ДЗЗ, і яка включає: базу еколого-технічної та соціально-економічної інформації, моделі НС, програму формування цифрових карт ландшафтно-промислових комплексів, а також відомі і спеціально розроблені методики і комп'ютерні програми для рішення завдань кризового моніторингу.
   Запропоновано методи дешифрування космічних знімків для інтеграції матеріалів аерокосмічної зйомки у ГІС з використанням просторово-частотного аналізу, марковських моделей зображень, фрактальної геометрії.
   Розглянуто теоретичні засади для проведення оцінки рівня техногенного навантаження на досліджувані території. Надано методику моделювання і прогнозування різних сценаріїв розвитку екологічної обстановки в регіоні при виникненні кризових ситуацій і оцінки рівня ризику виникнення техногенних аварій і НС на основі методу адаптивного балансу впливів. Наводяться приклади апробації отриманих наукових результатів при експериментальних дослідженнях екологічного стану територій і оцінки впливу на довкілля можливих техногенних аварій і НС у регіонах розташування підприємства “Лукор”, ділянки нафтопроводу “Дружба” і в місті Одеса.
   Ключові слова: Геоінформаційна система, надзвичайна ситуація, дешифрування космічних знімків, техногенне навантаження, матеріали аерокосмічної зйомки, адаптивний баланс впливів, екологічний стан.

Рябоконенко С.А. Обоснование методики комплексного использования ГИС и космической информации при решении задач кризисного мониторинга – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.07.12 – дистанционные аэрокосмические исследования. Центр аэрокосмических исследований Земли Института геологических наук НАН Украины, Киев, 2004.

   Предлагается методика комплексного использования ГИС и космической информации для решения задач кризисного мониторинга. Разработана концептуальная модель ГИС, которая ориентированна на использование космической информации ДЗЗ, и включает: базу эколого-технической и социально-экономической информации, модели чрезвычайных ситуаций, а также известные и специально разработанные методики для решения задач кризисного мониторинга.
   Предложен способ интеграции материалов аэрокосмической съемки в ГИС на основе дешифрирования космических снимков с использованием пространственно-частотного анализа, марковских моделей изображений, фрактальной геометрии. Эти методы позволяют автоматизировать процесс обновления данных в ГИС, что позволяет увеличить оперативность и точность прогноза кризисных ситуаций, а также точность оценки их последствий.
   Рассмотрены теоретические основы для проведения оценки уровня техногенной нагрузки на исследуемых территориях, такая оценка позволяет проводить классификацию регионов по уровню экологической опасности, что дает возможность осуществлять целенаправленный мониторинг окружающей и рационально выделять средства на улучшение экологической обстановки и меры по повышению безопасности населения, проживающего на неблагоприятных территориях.
   Предоставлена методика моделирования и прогнозирования различных сценариев развития экологической обстановки в регионе при возникновении кризисных ситуаций и оценки уровня риска возникновения техногенных аварий и ЧС на основе метода адаптивного баланса влияний. Данная методика предназначена для повышения эффективности принятия решений в области экологического контроля за деятельностью производства и социальной защиты населения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
   Приводятся примеры апробации полученных научных результатов при экспериментальных исследованиях экологического состояния территорий и оценки влияния на окружающую среду техногенных аварий и ЧС в регионах расположения предприятия “Лукор”, участка нефтепровода “Дружба” и городе Одесса.
   Ключевые слова: геоинформационная система, чрезвычайная ситуация, дешифрирование космических снимков, техногенная нагрузка, материалы аэрокосмической съемки, адаптивный баланс влияний, экологическое состояние.

Ryabokonenko S.O. The substantiation of a technique of a complex use GIS and the space information at the solution of tasks of crisis monitoring.

The thesis for the scientific degree of candidate of technical sciences on speciality 05.07.12 –remote aerospace research – Centre for Aerospace Research of the Earth, Institute of Geological Sciences, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, 2004.

   The technique of GIS and space information comprehensive use for meeting the crisis monitoring objectives has been offered. The GIS conceptual model oriented on space information use has been developed; it covers: the basis of ecological and technical, as well as social and economic information, ES models, the program of forming of landscape-industrial complexes digital maps, as well as the known specially developed techniques and computer programs for meeting the crisis monitoring objectives.
   Methods of decoding of space images for mastering aerospace shooting materials in GIS with the use of spatial and frequency analysis, markov models of images, as well as fractal geometry have been offered.
   The fundamental theory for implementation of the man-caused load level assessment on the researched territories has been considered. The technique of modeling and prediction of various ways of environmental situation development in the region in case of emergency situations, as well as the assessment of the risk level of man-caused accidents and ES evidence on basis of effects adaptive balance method has been provided. There also have been provided the examples of the received scientific data approbation in the course of experimental researches of the territories environmental state, as well as the assessment of possible man-caused accidents environmental impact in the regions of “Lukor” enterprise and “Druzhba” oil pipeline location, and in the city of Odessa.
   Keywords: geoinformation system, emergency situation, decoding of space images, man-caused load, aerospace shooting materials, effects adaptive balance, environmental state.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування методики комплексного використання ГІС та космічної інформації при вирішенні завдань кризового моніторингу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net