Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Математичне моделювання впливу техногенних навантажень на екологічні системи
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Математичне моделювання впливу техногенних навантажень на екологічні системи

Анотації 

Сердюцька Л.Ф. Математичне моделювання впливу техногенних навантажень на екологічні системи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття ученого ступеня доктора технічних наук за фахом 01.05.02 – математичне моделювання й обчислювальні методи. – Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України, м. Київ, 2004.

   На основі застосування засобів математичного моделювання вперше запропонована нова багаторівнева стратегія дослідження складних багатокомпонентних систем за допомогою засобів математичного моделювання, заснована на синтезі можливостей методів багатовимірного аналізу і розмаїття сучасних комп'ютерних способів візуального представлення багатовимірних масивів даних.
   Теоретично обґрунтована і розвинута загальна концепція побудови узагальнених інтегральних характеристик при моделюванні складних систем. Запропоновано алгоритм побудови багатовимірних інтегральних показників техногенного забруднення багатокомпонентних екосистем.
   Запропоновано новий апарат якісного дослідження складних динамічних багатокомпонентних математичних моделей на базі аналізу поводження рішень систем нелінійних звичайних диференціальних рівнянь. Цей апарат істотно спрощує аналіз великих масивів модельних даних за рахунок проектування (візуалізації) їхньої структури на площину узагальнених факторів без втрати інформації.
   Розроблено комп’ютерні програмні засоби для реалізації запропонованої багаторівневої стратегії візуалізації багатовимірних даних (натурних і модельних) з можливостями візуального аналізу і прогнозування розвитку складної екологічної ситуації (у тому числі засобу для створення і корекції спеціальних екологічних карт просторових кореляцій і ризиків проживання).
   Ключові слова: математичне моделювання, багатовимірний аналіз даних, техногенні забруднення, інтегральні показники, багатокомпонентні системи, екологічні системи, екологічні ризики.

Сердюцкая Л.Ф. Математическое моделирование влияния техногенных нагрузок на экологические системы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 01.05.02 – математическое моделирование и вычислительные методы. – Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е.Пухова НАН Украины, г. Киев, 2004.

   На основе применения средств математического моделирования впервые предложена новая многоуровневая стратегия исследования сложных многокомпонентных систем с помощью средств математического моделирования, основанная на синтезе возможностей методов многомерного анализа и многообразия современных компьютерных способов визуального представления многомерных массивов данных.
   Теоретически обоснована и развита общая концепция построения обобщенных интегральных характеристик при моделировании сложных систем. Предложен алгоритм построения многомерных интегральных показателей техногенного загрязнения многокомпонентных экосистем.
   Предложен новый аппарат качественного исследования сложных динамических многокомпонентных математических моделей на базе анализа поведения решений систем нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений. Этот аппарат существенно упрощает анализ больших массивов модельных данных за счет проектирования (визуализации) их структуры на плоскость обобщенных факторов без потери информации; дает возможность использовать мощный классический аппарат качественного анализа малоразмерных систем (исчезает проблема ”проклятия размерности”); дает возможность визуально оценить адекватность характеристик, полученных с помощью математической модели, реальному процессу.
   Развита методологическая основа оценок экологического риска проживания на загрязненных территориях с помощью построенных многомерных интегральных экологических индексов загрязнения (с учетом динамики основных токсикантов, в том числе радионуклидов, в разных звеньях экосистемы). Проведена серия расчетов медицинских и экологических рисков проживания в наиболее загрязненных в радиационном отношении районах Житомирской области.
   Разработаны математико-картографические модели пространственно-распределенных корреляционных зависимостей между интегральными индексами загрязнения и характеристиками состояния здоровья населения, проживающего на данных территориях. Предложены математические методы экологического районирования территорий по интегральным индексам техногенного загрязнения.
   Реализованы автоматизированные процедуры визуального анализа, которые позволяют моделировать в диалоговом режиме и отображать в графическом виде динамику процессов переноса радионуклидов, процессов формирования доз (внешние, заглатывание, ингаляция) за определенный период по каждому радионуклиду отдельно и по их смесям в зависимости от заданного состава радионуклидного выпадения.
   Разработаны компьютерные программные средства для реализации предложенной многоуровневой стратегии визуализации многомерных данных (натурных и модельных) с возможностями визуального анализа и прогнозирования развития сложной экологической ситуации (в том числе средства для создания и коррекции специальных экологических карт пространственных корреляций и рисков проживания).
   Ключевые слова: математическое моделирование, многомерный анализ данных, техногенные загрязнения, интегральные показатели, многокомпонентные системы, экологические системы, экологические риски.

Serdjutskaja L.F. Mathematical modelling of influence man-caused loadings on ecological systems. – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of Doctor of Technical Sciences on a specialty – 01.05.02 – mathematical modeling and computing methods. - Institute of Simulation Problem in the Energetic named after Puhov G., National Academy of Sciences Ukraine. Kiev, 2004.

   The new multilevel strategy of research of complicated multicomponent systems, based on synthesis of possibilities of methods of the multivariate analysis and variety of modern computer modes of visual representation of multivariate data for the first time is offered.
   The general concept of construction of the generalized integrated characteristic is theoretically justified and advanced at modeling complicated systems. The algorithm of the construction of multivariate integrated indexes of man-caused contaminations of multicomponent ecosystems is now offered.
   The new process of qualitative research of this complicated dynamic multicomponent mathematical models is offered on the basis of the analysis of behavior of solutions of systems of the ordinary nonlinear differential equations. This means essentially simplifies the analysis of the big data files due to projection (visualization) of their structure on a plane of the generalized factors without loss of the information.
   Computer software for realization of the offered multilevel strategy of visualization multivariate data (natural and modeling) with the possibilities of the visual analysis and prediction of development of a complicated ecological situation (including tools for creation and corrections of special ecological maps of spatial correlations and environmental risk) have been developed.
   Key words: mathematical modeling, the multivariate analysis of the data, man-caused contaminations, integrated indexes, risks, multicomponent systems, environmental risk.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Математичне моделювання впливу техногенних навантажень на екологічні системи

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net