Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Методологія аналізу техногенно небезпечних об‘єктів і територій для управління їх екологічною безпекою
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методологія аналізу техногенно небезпечних об‘єктів і територій для управління їх екологічною безпекою

Анотації 

Азаров С.І. Методологія аналізу техногенно небезпечних об‘єктів і територій для управління їх екологічною безпекою. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. Національний авіаційний університет МОН України, м. Київ, 2005.

   Дисертація присвячена вирішенню проблеми захисту життєво важливих інтересів особистості і суспільства а також забезпеченню безпеки об’єктів і територій підвищеної екологічної небезпеки. У рамках даного дослідження проведено аналіз причин займань, пожеж, вибухів і нещасних випадків під час аварій у вугільних шахтах, на атомних станціях, об’єкті “Укриття” і територіях, забруднених радіонуклідами Чорнобильського походження.
   Здійснено ідентифікацію уражуючих факторів аварії і визначено граничні значення теплового випромінювання, температур, ударної хвилі, масову долю канцерогенних елементів та ізотопів у процесі аварії. Виявлено і детально досліджено механізм утворення та розповсюдження продуктів аварії у повітрі робочої зони та навколишньому середовищі і виявлено зони ураження, небезпечні умови праці під час ліквідації аварій і аварійну обстановку в населених місцях.
    Обґрунтовано з санітарно-гігієнічних позицій набір параметрів уражуючих факторів аварії для розрахунку токсодоз та доз внутрішнього опромінення від інгаляційного надходження радіоактивних продуктів згорання в умовах реальних пожеж та проведено оцінку радіаційної обстановки і радіологічних наслідків від аварії на радіаційно-небезпечних об’єктах і територіях.
   Розроблені алгоритми і реалізовано пакети програм для моделювання аварійних процесів під час екзогенної підземної пожежі та аварійного вибуху, при займанні у центральному залі атомної станції та у приміщеннях об’єкту “Укриття”, а також під час пожеж у лісах, забруднених радіоактивними речовинами. Створено унікальні методи випробувань та лабораторні стенди для їх здійснення при проведенні радіаційних та теплових випробувань різних зразків: сегнетокерамика, оптоволокно, плівкові терморезисторы, термопарний та оптоволоконий кабель, герметики та полімерні матеріали. Проведена інтерпретація отриманих результатів випробувань, на підставі яких запропоновані нові фізичні принципи реєстрації параметрів уражуючих факторів пожежі та радіації і вибрані перспективні чутливі матеріали для створення різних типів пожежних сповіщувачів та датчиків нового покоління.
   Ключові слова: об’єкти і території підвищеної екологічної небезпеки, пожежа, вибух, аварія, радіація, токсодоза, доза опромінення, ризик ураження, безпека, захист.

Азаров С.И. Методология анализа техногенно опасных объектов и территорий для управления их экологической безопасностью. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора технических наук по специальности 21.06.01 – экологическая безопасность. Национальный авиационный университет МОН Украины, г. Киев, 2005.

   Диссертация посвящена решению проблемы защиты жизненно важных интересов личности и общества от техногенных и природных аварий и обеспечения безопасности объектов и территорий повышенной и экологической опасности. В рамках данного исследования проведен анализ причин возгораний, пожаров, взрывов и несчастных случаев при авариях в угольных шахтах, на атомных станциях, объекте “Укрытие” и территориях загрязненных радионуклидами Чернобыльского происхождения.
   Осуществлена идентификация поражающих факторов аварии и определены предельные значения теплового излучения, температур, ударной волны, массовая доля канцерогенных элементов и изотопов в процессе аварии. Обнаружен и детально исследован механизм образования и распространения продуктов аварии в воздухе рабочей зоны и окружающей среде и выявлены зоны поражения, опасные условия труда при ликвидации аварий и аварийная обстановка в населенных местах.
   Обоснован с санитарно-гигиенических позиций набор параметров поражающих факторов аварии для расчета токсодоз и доз внутреннего облучения от ингаляционного поступления радиоактивных продуктов сгорания в условиях реальных пожаров и проведена оценка аварийной обстановки и радиоэкологических последствий от аварии на радиационно-опасных объектах и территориях.
   Разработаны алгоритмы и реализованы пакеты программ для моделирования аварийных процессов при экзогенном подземном пожаре и аварийном взрыве, при возгорании в центральном зале атомной станции и в помещениях объекта “Укрытие”, а также при пожарах в лесах загрязненных радиоактивными веществами.
   Созданы уникальные методы испытаний и лабораторные стенды для их осуществления при проведении радиационных и тепловых испытаний различных образцов: сегнетокерамика, оптоволокно, пленочные терморезисторы, термопарный и оптоволоконный кабель, герметики и полимерные материалы.
   Проведена интерпретация полученных результатов испытаний, на основании которых предложены новые физические принципы регистрации параметров поражающих факторов пожара и радиации и выбраны перспективные чувствительные элементы и конструктивные материалы для создания различных типов пожарных извещателей и датчиков нового поколения для реализации этих принципов.
   Осуществлено построение специализированных систем безопасности для защиты от аварий на радиационно-опасных объектах и территориях. Полученные результаты исследований и наработанный опыт могут быть успешно применены в топливно-энергетическом комплексе Украины.
   Ключевые слова: объекты и территории повышенной экологической опасности, пожар, взрыв, авария, радиация, токсодоза, доза облучения, риск поражения, безопасность, защита.

Azarov S.I. Methodology of anthropogenic dangerous objects and territories analysis for control of ecological safety. – Manuscript.

Dissertation for conferring a scientific degree of Doctor of Technical Sciences in speciality 21.06.01 – ecological safety. National Aviation University of Ukraine, Kiev, 2005.

   The dissertation is dedicated to problems of defense of interests technogenic and natural accidents and ensuring of safety of objects and territories of heightened danger.
   Within the limits of given research analysis of causes of inflammability, fires, explosions and accidents by coal pits accidents, in nuclear plants, “Shelter” object and territories, contaminated by radionuclides of Chernobyl origin has been conducted.
   Identification of injurious factors of accident has been realized and limiting values of thermal radiation, temperatures, blast, mass part of carcinogenic elements and isotopes have been determined in accident process. Mechanism of generation and spreading of accident products in work zone air and environment has been revealed and studied in detail zones of dangerous conditions of work by liquidation of accidents and emergency situations in populated area have been displayed.
   From sanitary hygienic and radiological positions the set of parameters of injurious factors of accident for calculation of toxic doses and internal radiation doses of inhalation entrance of radioactive burning products in conditions of real fires has been grounded and evaluation of radiation surrounding and radioecological consequences of accidents in radioactively dangerous objects and territories has been carried out.
   Key words: objects and territories of heightened danger, fire, explosion, accident, radiation, toxodose, exposure, injury risk, safety, protection.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методологія аналізу техногенно небезпечних об‘єктів і територій для управління їх екологічною безпекою

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net