Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Проектування засобів оптимізації процесу навчання з природничих дисциплін у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проектування засобів оптимізації процесу навчання з природничих дисциплін у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації

Анотації 

Молчанюк О.В. Проектування засобів оптимізації процесу навчання з природничих дисциплін у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – „Теорія навчання”. – Волинський державний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 2005.

   Дисертаційне дослідження присвячено проблемі оптимізації процесу навчання студентів. На основі аналізу теоретичних джерел уточнено поняття “оптимізація” і місце засобів навчання у педагогічному процесі. Визначено особливості проектування засобів оптимізації процесу навчання з природничих дисциплін у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації на основі технологій педагогічного проектування засобів оптимізації навчання з природничих дисциплін; створено та впроваджено у педагогічний процес відповідні засоби; обґрунтовано використання їх в процесі навчання студентів. Експериментально доведено, що застосування засобів оптимізації процесу навчання студентів сприяє підвищенню якості знань, позитивно впливає на мотивацію та пізнавальну активність студентів.
   Ключові слова: оптимізація педагогічного процесу, проектування засобів оптимізації процесу навчання студентів, критерій оптимізації, технологія педагогічного проектування.

Молчанюк О.В. Проектирование средств оптимизации процесса обучения по естественным дисциплинам в высших учебных заведениях I-II уровней аккредитации. – Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.09 – „Теория обучения”. – Волынский государственный университет имени Леси Украинки, Луцк, 2005.

   Диссертационное исследование посвящено проблеме оптимизации процесса обучения студентов. На основе анализа теоретических источников уточнено понятие “оптимизация” и место средств обучение в педагогическом процессе. Определены особенности проектирования средств оптимизации процесса обучения по естественным дисциплинам в высших учебных заведениях I-II уровней аккредитации.
   На основе фундаментальных положений теории управления, теоретических основ проектирования педагогического процесса, новых подходов к организации самостоятельной работы студентов в условиях современных информационных технологий и в первую очередь личностно ориентированного обучения, анализа дидактических возможностей современных средств обучения в педагогическом процессе, определены основные этапы проектной деятельности и осуществлено проектирование средств оптимизации процесса обучения студентов.
   Технология педагогического проектирования предусматривает наличие таких этапов деятельности педагога: поисковый, конструкторский, технологический, рефлексивно-оценочный. Проектная технология предусматривает использование педагогом совокупности исследовательских, поисковых, творческих методов, приёмов, средств и базируется на принципах личностно ориентированного обучения, общих психологических концепциях и концепциях управления учебно-познавательной деятельностью студентов. Установлено, что современные средства обучения обеспечивают организацию и ход педагогического процесса, выступают в качестве методического приёма и выполняют ряд функций: информационно-иллюстративную, индивидуализации и дифференциации, систематизации, мотивации, контроля за учебно-познавательной деятельностью.
   Экспериментально доказано, что применение средств оптимизации процесса обучения студентов способствует повышению качества знаний, положительно влияет на мотивацию и познавательную активность студентов.
   Ключевые слова: оптимизация педагогического процесса, проектирование средств оптимизации процесса обучения студентов, критерий оптимизации, технология педагогического проектирования.

Molchanyuk О.V. Designing of means of optimization in training process on natural disciplines in higher educational establishments of І - ІІ levels. – Manuscript.

Thesis on obtaining of scientific degree of the candidate of pedagogical sciences on speciality 13.00.09 – “Training theory”. – The Volyn State University named after Lesya Ukrainka. – Lutsk, 2005.

   The research of PhD thesis is dedicated to a problem of optimization in training process of students. The concept "optimization" and place of training means in pedagogical process are updated on the basis of the analysis of theoretical sources. The peculiarities of designing means of optimization in training process on natural disciplines in higher educational establishments of І - ІІ levels are determined on the basis of technologies of pedagogical designing means of optimization in training on natural disciplines. Appropriate methods are formed and introduced in pedagogical process, their usage in training process of the students is substantiated.
   It is demonstrated experimentally, that the application of means of optimization in training process of students promotes the improvement of knowledge quality, it influences positively on motivation and cognitive activity of students.
   Keywords: optimization of pedagogical process, designing means of optimization in training process of the students, criterion of optimization, technology of pedagogical designing.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проектування засобів оптимізації процесу навчання з природничих дисциплін у вищих навчальних закладах I-II  рівнів акредитації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net