Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Трансуранові елементи в зоні впливу Чорнобильської атомної електростанції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Трансуранові елементи в зоні впливу Чорнобильської атомної електростанції

Анотації 

Одінцов О. О. Трансуранові елементи в зоні впливу Чорнобильської атомної електростанції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. – Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, м. Київ, 2005.

   Дисертація присвячена вирішенню актуальної проблеми – мінімізації наслідків аварії на ЧАЕС. Розроблено і впроваджено вдосконалену (захищену авторським свідоцтвом та апробовану в професійному тесті МАГАТЕ) комплексну радіохімічну методику визначення 238Pu, 239+240Pu, 241Am та 244Cm у пробах навколишнього середовища для моніторингу навколишнього середовища. Показано, що за реакцією 238U(α,5n)237Pu можна отримати γ-випромінюючій ізотоп 237Pu високої радіонуклідної чистоти.
   Розроблено методику одночасного визначення вмісту урану, плутонію, америцію та кюрію в паливних “гарячих” частинках, проаналізовано радіонуклідний склад паливних “гарячих” частинок на вміст 234-238U, 238-242Pu, 241-243Am 242-244Cm. Альфа-спектрометричними вимірами джерел плутонію вивчено ізотопний склад плутонію в ґрунтах зони відчуження ЧАЕС. Визначено вміст трансуранових радіонуклідів з низькою питомою концентрацію (242mAm, 243Am, 243Cm (продукт розпаду 242mAm) і 242Cm) у ґрунтах 30-кілометрової зони ЧАЕС.
   Установлено, що щільності забруднення зони відчуження ЧАЕС радіонуклідами 239+240Pu і 241Am залежать від напрямку радіоактивного викиду та відстані від ЧАЕС і змінюються в широкому інтервалі значень від 0,2 кБк/м2 (0,005 Кі/км2) до 555 – 740 кБк/м2 (15 – 20 Кі/км2).
   Ключові слова: аварія на ЧАЕС, радіоактивне забруднення, моніторинг, іонообменний поділ, плутоній, америцій, навколишнє середовище.

Одинцов А. А. Трансурановые элементы в зоне влияния Чернобыльской атомной электростанции. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 21.06.01 – экологическая безопасность. Институт проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины, г. Киев, 2005.

   Диссертация посвящена решению актуальной проблемы – минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). В диссертации проведена оценка состояния аналитической базы определения содержания трансурановых элементов (ТУЭ) в разных объектах окружающей среды, загрязненных в результате глобальных выпадений после испытания ядерных зарядов, техногенных выпадений при работе АЭС и переработке отработавшего ядерного топлива, аварии на ЧАЭС. Разработана и внедрена (защищенная авторским свидетельством и проверенная в профессиональных тестах МАГАТЭ) комплексная радиохимическая методика определения 238Pu, 239+240 Pu, 241Am и 244Cm в объектах окружающей среды для целей экологического мониторинга. Основные стадии разработанной методики заключаются в совместном концентрировании радионуклидов плутония, америция и кюрия при соосаждении с гидроокисью железа и фторида лантана с последующим разделением и выделением без носителей на катионообменной колонке. Измерение α-активности источников 238Pu + 239+240Pu и 241Am + 244Cm производили на
α-спектрометрической установке после электролитического осаждения 238,239+240 Pu и 241Am + 244Cm на диски нержавеющей стали из раствора сульфата аммония с рН 2,2. Настоящая методика радиохимического определения содержания ТУЭ адаптирована для анализа проб почв, донных отложений, аэрозольных фильтров, воды и биологических объектов. В диссертации приведены результаты определения содержания 238Pu, 239+240 Pu, 241Am и 244Cm в различных пробах объектов окружающей среды, отобранных в ближней зоне ЧАЭС.
  
Показано, что по реакции 238U(α,5n)237Pu при облучении мишеней природного урана α-частицами с энергией 100 МэВ можно нарабатывать γ-излучающий изотоп 237Pu высокой радионуклидной чистоты, пригодный для использования в качестве индикатора химического выхода при оптимизации радиохимической методики определения содержания плутония в объектах окружающей среды. Использование γ-излучающего радионуклида 237Pu позволило оптимизировать радиохимическую методику определения плутония в пробах почв и донных отложений путем определения химического выхода плутония на каждой стадии выделения.
  
Разработана методика одновременного определения содержания урана, плутония, америция и кюрия в топливных “горячих” частицах, проанализирован радионуклидный состав топливных “горячих” частиц. Определено содержание и радионуклидные соотношения 234-238U, 238-242Pu, 241-243Am и 242-244Cm. Изучено радиохимическое поведение урана, плутония, америция и кюрия при проведении совместного электроосаждения. Чувствительность метода не хуже 0,001 Бк/пробу.
   Изучен изотопный состав плутония в радиоактивных выпадениях в результате аварии на ЧАЭС. Относительное содержание (отн. ед.) изотопов плутония к 240Pu в ближней зоне ЧАЭС составляет 238Pu 0,78 ± 0,07, 239Pu 0,63 ± 0,04, 240Pu 1,0, 241Pu 59 ± 7 и 242Pu 0,0013 ± 0,0003.
   Определено содержание трансурановых радионуклидов с низкой удельной активностью 242mAm, 243Am, 243Cm и 242Cm (продукт распада 242mAm) в почвах 30-километровой зоны ЧАЭС. Получены следующие значения отношений активностей изотопов: 242Cm / 241Am 0.0022 ± 0.0002; 242Cm / 244Cm 0.033 ± 0.003; 243Am / 241Am 0.0021 ± 0.0002; 243Cm / 244Cm 0.029 ± 0.003 (на 1996 г.).
   Экспериментальное определение содержания 241Ри в почвах 30-километровой зоны позволяет прогнозировать накопление 241Аm в почвах ближней зоны ЧАЭС к 2052 г. в количестве 63 ± 8 ТБк (1700 ± 210 Ки). При этом активность 241Аm более чем в два раза превысит активность 239+240Pu.
   Показано, что плотность загрязнения зоны отчуждения ЧАЭС радионуклидами 239+240Pu и 241Am зависит от направления радиоактивного выброса и расстояния от ЧАЭС и изменяется в широком диапазоне значений: от 0,2 кБк/м2 (0,005 Ки/км2) до 555 – 740 кБк/м2 (15 – 20 Ки/км2). На основании прямых радиохимических анализов более чем 1500 проб почв на содержание 239+240Pu и 241Am построены карты–схемы загрязнения зоны отчуждения ЧАЭС радионуклидами 239+240Pu и 241Am. Оценен запас 239+240Pu в 30-километровой зоне ЧАЭС, равный 30 ± 4 ТБк (800 ± 100 Ки).
   Западные, южные и восточные регионы Украины загрязнены, в основном, радионуклидами 238Pu, 239+240Pu и 241Am глобальных выпадений в результате испытаний ядерных зарядов в 50 – 60-х годах. Вклад чернобыльских выпадений оцененный по соотношениям активности 238Pu / 239+240Pu та 241Am / 239+240Pu, не превышает 10 – 30 %. Плотности загрязнения почв большинства регионов Украины находятся на уровне 30 – 500 Бк/м2, что хорошо согласуется с данными, полученными для ряда Европейских государств.
   Ключевые слова: авария на ЧАЭС, радиоактивное загрязнение, мониторинг, ионообменное разделение, плутоний, америций, окружающая среда.

Оdintsov O. O. Transuranium elements in an area of influence Chernobyl nuclear power plant. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree by specialty 21.06.01 – ecological safety. Institute of Safety Issues of Nuclear Power Plants, Kiev, 2005.

   The dissertation is devoted to solution of a very topical problem – the minimization of Chornobyl NPP accident. A designed and put into operation radiochemical method (which have authorship and evaluate in the test of IAEA) determination of 238Pu, 239+240 Pu, 241Am and 244Cm in the environmental samples, which were contaminated by of ChNPP accident and other cases for environmental monitoring. It is shown that under 238U(α, 5n)237Pu reaction, gamma ray emitting 237Pu isotope of high radionuclide quality can be obtained.
   Methods of simultaneous determination of uranium, plutonium, americium, and curium content in fuel “hot” particles were developed, radionuclide content of fuel “hot” particles as on content of 234-238U, 238-242Pu, 241-243Am, and 242-244Cm was analyzed. Content of transuranium radionuclides with low specific concentration (242mAm, 243Am, 243Cm, and 242Cm) within grounds of ChNPP 30-km zone was defined.
   It is defined that density of contamination of ChNPP Exclusion Zone by radionuclides 239+240Pu and 241Am depends on direction of radioactive blowout and distance from ChNPP, and they are changing in extensive interval from 0,2 kBq/m2 (0,0027 Ci/km2) up to 555 – 740 kBq/m2 (15 – 20 Ci/km2).
   Key words: Chornobyl NPP accident, radioactive contamination, monitoring, ion exchange separation, plutonium, americium, environmental.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Трансуранові елементи в зоні впливу Чорнобильської атомної електростанції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net