Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Система технічного забезпечення моніторингу навколишнього середовища
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Система технічного забезпечення моніторингу навколишнього середовища

Анотації 

Варламов Є.М. Система технічного забезпечення моніторингу навколишнього середовища. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - екологічна безпека. - Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, Харків, 2005.

   Дисертація присвячена розробці методології створення системи технічного забезпечення складних інформаційних систем (на прикладі державної системи моніторингу довкілля) та оптимізації комплексів засобів вимірювальної техніки систем моніторингу довкілля.
   Наведено огляд стану оснащення засобами вимірювальної техніки існуючих систем моніторингу довкілля та визначена їх відповідність завданням і сучасним вимогам. У роботі наведено методику збору та підготовки даних для дослідження стану оснащення аналітичних лабораторій. Розроблено бази даних, що дозволяють удосконалити прийняття управлінських рішень з екологічної безпеки та в надзвичайних ситуаціях. Визначено рівень розробок з питань технічного забезпечення складних інформаційних систем. Узагальнені дані публікацій з питань технічного забезпечення складних інформаційних систем та оптимізації комплексів засобів вимірювальної техніки таких систем.
   Розроблена модель структури щодо технічного забезпечення Державної системи моніторингу довкілля, визначені його основні цілі та задачі, а також принципи розбудови та склад технічного забезпечення всієї ДСМД.
   Запропоновано методики, алгоритми та критерії оптимізації комплексів засобів вимірювальної техніки.
   Ключові слова: технічне забезпечення, засоби вимірювальної техніки, оптимізація, моніторинг довкілля, складні інформаційні системи.

Варламов Е. М. Система технического обеспечения мониторинга окружающей среды. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 21.06.01 - экологическая безопасность. - Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем, Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена разработке методологии создания технического обеспечения сложных информационных систем на примере Государственной системы мониторинга окружающей среды (ГСМОС) и оптимизации комплексов средств измерительной техники (СИТ) систем мониторинга окружающей среды и экологической безопасности.
   Определен уровень разработок по вопросам технического обеспечения (ТО) сложных информационных систем. Обобщенны данные публикаций по вопросам технического обеспечения таких систем и оптимизации комплексов средств измерительной техники.
   По результатам анализа литературных даннях определены недостатки ТО сложных информационных систем на примере ГСМОС.
   Приведен анализ состояния оснащения средствами измерительной техники существующих систем мониторинга окружающей природной среды (ОПС) в Украине и определено их соответствие задачам и современным требованиям экологической безопасности.
   В работе приведена методика сбора и подготовки данных для исследования состояния оснащения аналитических лабораторий, осуществляющих мониторинг ОПС, и созданы базы данных, позволяющие усовершенствовать принятие управленческих решений в области экологической безопасности, в частности при чрезвычайных ситуациях.
   На основании анализа современного состояния проблемы, а также требований, которые предъявляются к функционированию ГСМОС, в работе выбраны и обоснованы основные направления исследований по совершенствованию ТО ГСМОС.
   Обеспечение функционирования существующей ГСМОС, как единой системы, является достаточно сложной задачей и требует решения целого ряда вопросов, как в организационном, так и в техническом плане.
   Разработана модель структуры подсистемы технического обеспечения ГСМОС и определенны основные цели и задачи, принципы развития и состав технического обеспечения сложных информационных систем мониторинга ОПС.
   Проведена классификация СИТ, исходя из оценки их качества с использованием принципа научной области квалиметрии, обеспечивающей определение номенклатуры необходимых показателей качества СИТ и их оптимальных значений, а также с учетом методов аналитических исследований, на основании которых они построены. При выполнении данной работы были проанализированы и рекомендованы методы, которые целесообразно использовать в системе мониторинга для определения показателей состояния окружающей природной среды.
   Предложены методики, алгоритмы и критерии оптимизации комплексов средств измерительной техники для ГСМОС. В настоящий момент ГСМОС строится из ведомственных систем мониторинга. Поэтому на данном этапе можно и необходимо оценить “оптимальность” обеспечения средствами измерительной техники ведомственных структур мониторинга. При дальнейшем совершенствовании приборного парка лабораторий, его методического обеспечения следует исходить из общесистемного подхода и руководствоваться методиками оптимизации комплексов измерительной техники. Это приведет в конечном итоге к насыщению ГСМОС однотипными СИТ и методиками измерений, что даст возможность получать наиболее достоверные и точные результаты измерений.
   Проведен анализ нормативной базы СИТ и по результатам исследований определен перечень стандартов, которые необходимы для обеспечения первоочередных потребностей приборного обеспечения мониторинга ОПС. Целью анализа нормативной базы есть определение ее соответствия необходимым и достаточным условиям обеспечения создания и функционирования наблюдения в ГСМОС с использованием современных СИТ.
   Законодательно-нормативное обеспечение, стандарты и методики для обеспечения функционирования СИТ является одним из видов ТО и имеют важное значение при подборе показателей для предварительного выбора комплекса измерительных средств.
   Разработана методология оценки влияния предлагаемой системы технического обеспечения на эффективность функционирования ГСМОС.
   Ключевые слова: техническое обеспечение, средства измерительной техники, оптимизация, мониторинг окружающей среды, сложные информационные системы.

Varlamov E. Technical maintenance system of an environment monitoring. – Manuscript.

The thesis for a Doctor’s degree of the Engineering Sciences on specialty 21.06.01 - Ecological safety. – Ukrainian scientific and research institute of ecological problems, Kharkov, 2005.

   The dissertation is devoted to the working out of the methodology for making system technical providing of compound informational systems (on example of the state environmental monitoring system) and optimization of the complex measuring means for the environmental monitoring.
   The contemporary state of the measuring equipment for the environmental monitoring has been presented in the review.
   The technical providing and optimization of the complex means of measuring have been generalized. The model of the system for the technical providing of the state environmental monitoring has been worked out.
   The based objects and tasks, the principles of the elaboration and the composition of the compound information systems have been worked out. The method of the optimization including the proposed rating criteria and the optimization algorithm of the complex measuring means for the environmental monitoring have been worked out.
   Key words: system method of approach, technical providing, information system, environmental monitoring.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Система технічного забезпечення моніторингу навколишнього середовища

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net