Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Системний аналіз екологічно небезпечних процесів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Системний аналіз екологічно небезпечних процесів

Анотації 

Заводник В. В. Системний аналіз екологічно небезпечних процесів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень. – ННК “Інститут прикладного системного аналізу” НТУУ “КПІ”, Київ, 2005.

   У дисертаційній роботі на основі методів та підходів системного аналізу досліджуються різнотипні екологічно небезпечні процеси різної природи. Запропоновано класифікацію цих процесів, побудовано ієрархічну структуру системи інформаційного забезпечення управління та контролю екологічного становища. Особливу увагу приділено процесам, що відбуваються у суттєвих для життєдіяльності людства середовищах: атмосфері, ґрунтових водонасичених шарах, зсуві активних схилів. Розроблено математичні моделі: обробки та відновлення недостатньої первинної вимірювальної інформації; розповсюдження шкідливих газоподібних домішок в атмосфері, що виникають в результаті хімічних перетворень, вперше; очистки водонасичених шарів від шкідливих речовин; напружено-деформованих станів зсувних масивів під впливом обводнювального чинника. Уперше запропоновано модифікований алгоритм рішення матричних рівнянь з великою розрідженістю коефіцієнтів, модель після чисельної дискретизації, на основі використання схеми упорядкування вузлів дискретної просторової сітки з чередуючими діагональними площинами D4, у тому числі з можливістю використання багатопроцесорної обчислювальної техніки з кластерною архітектурою. Виконано чисельні розрахунки термінів очистки водонасиченого ґрунтового шару від хлористого вуглеводню методом відкачування, а також динаміки напружено-деформованих станів Центральної Лівадійскої зсувної системи за різних ступенів обводнення зсувного масиву. На основі розроблених моделей, методів та алгоритмів реалізовано програмне забезпечення. Зроблено загальні висновки.
   Ключові слова: системний аналіз, класифікація, ієрархічна структура, розповсюдження, очистка, зсув, математична модель, хімічні перетворення, ідентифікація, чисельна реалізація.

Vyacheslav V. Zavodnik System analysis of ecological dangerous processes. – Manuscript.

Thesis is submitted for the candidate of science degree (technical sciences) in specialty 01.05.04 –System analysis and theory of optimal solutions. – Institute for applied system analysis, Kiev, 2005.

   In the thesis on the basis of methods and approaches of system analysis ecologically dangerous different-type processes of various natures are researched. The classification of these processes is suggested, the hierarchical structure of the system of dataware and ecological environment control is constructed. The focus attention for processes which are occurred in essential environment for a vital activity of mankind such as atmosphere, waterlogged ground layers and active slopes landslides is given. Mathematical models of processing and restoration of the insufficient initial measuring information, distribution of harmful gaseous impurities in conditions of their chemical transformations for the first time, purification of water-logged layers from harmful substances, deflected mode of landslide deposits under the influence of factor of watering are developed. For the first time the modified algorithm concerning the decision of the matrix equations with large sparse of coefficients is developed, model after numerical discretization on the basis of use of discrete spatial grid knots with alternate diagonal surfaces D4 ordering scheme, including with possibility of using of multiprocessing computer techniques with cluster architecture. Numerical computations about terms of waterlogged ground layer purification from hydrocarbon chloride by pumping method are performed as well as deflected mode of Lyvadya’s Central landslide system dynamic with different levels of landslide deposit watering. On the basis of the developed models, methods and algorithms the software is realized. Overall conclusions are performed.
   Keywords: system analysis, classification, hierarch structure, distribution, purification, landslide, mathematical model, chemical transformation, identification, numerical realization.

Заводник В. В. Системный анализ экологически опасных процессов. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной ступени кандидата технических наук по специальности 01.05.04 – Системный анализ и теория оптимальных решений. – НУК “Институт прикладного системного анализа” НТУУ “КПИ”, Киев, 2005.

   В первом разделе произведен обзор существующей литературы по данному направлению. Выявлена природная обусловленность системного характера экологически опасных процессов и проиллюстрирована на примере схемы развития каскадного взаимодействия стихийных явлений. Обоснована необходимость системного подхода к решению данной задачи, обусловленная непрерывным повышением объема и уровня требований к формированию и своевременности реализации решений по минимизации отрицательных воздействий данных процессов на окружающую среду. Предложены: классификация экологически опасных процессов разной природы; иерархическая структура системы информационного обеспечения управления и контроля экологической обстановки.
   Во втором разделе разработаны математические модели процесса распространения вредных газообразных примесей в трехмерной, детерминированной постановке с учетом эффекта химических трансформаций: химическая трансформация одного ингредиента в другой; бинарный синтез ингредиентов. Предложены методы и алгоритмы их компьютерной реализации, при помощи которых преодолеваются вычислительные трудности, связанные с большой размерностью численных аналогов данных моделей: модифицированный алгоритм решения системы линейных уравнений большой размерности с разреженной матрицей коэффициентов, использование схемы упорядочения узлов дискретной пространственной сетки D4; использование многопроцессорной вычислительной техники с кластерною архитектурой, использование метода расщепления. Также уделено внимание исследованию и предложена математическая модель процессов диффузии агрессивных биоактивных веществ через кожу человека, разработанная на основе методов решения непрерывно-дискретных граничных задач.
   В третьем разделе исследуется процесс распространения вредного ингредиента в водонасыщенном подземном слое, моделируется процесс его принудительной очистки методом откачки. Для повышения адекватности математической модели исследуемого процесса произведена процедура идентификации поля турбулентной диффузии в модели распространения ингредиента в указанной среде и поля проницаемости самой среды по дополнительно введенной модели поля пластовых давлений. Процедура выполнялась на основе использования методов оптимального управления, градиента в функциональном пространстве и сопряженных функций для систем с распределенными параметрами, а также измерительной информации о дебите производительных скважин и состояния концентрации рассматриваемого ингредиента и давления в среде в местах расположения измерительных скважин. Выполнены численные расчеты относительно сроков очистки водонасыщенного грунтового пласта при заданной интенсивности откачки от хлористого углеводорода.
   В четвертом разделе рассмотрены задачи сбора, обработки и моделирования недостающей информации о природе эндогенных литодинамических процессах на примере Центральной Ливадийской оползневой системы (ЦЛОС) и строительных конструкций Ливадийского дворца. В частности: изучены особенности сбора и обработки первичной информации; предложены методы и алгоритмы восстановления отсутствующих данных информационной системы, описанной выше, и их экстраполяции в будущее и прошлое; получены математические модели напряженно деформированного состояния оползневых массивов, для изучения которых использовались данные как натурных измерений, так и численных реализаций; проведено математическое моделирование влияния повышения уровня грунтовых вод на активизацию оползневых процессов, которые в настоящее время наблюдаются в ЦЛОС и у Ливадийского дворца. Сделаны выводы, даны рекомендации.
   Внедрения: “Моделирование и идентификация процессов загрязнения атмосферы” Новокаховская межрайонная инспекция охраны окружающей природной среды (г. Новая Каховка). “Моделирование и идентификация процесса загрязнения атмосферы” Госуправление охраны окружающей природной среды Минприроды Украини по городу Киеву.
   Ключевые слова: системный анализ, классификация, иерархическая структура, распространение, очистка, оползень, математическая модель, химическая трансформация, идентификация, численная реализация.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Системний аналіз екологічно небезпечних процесів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net