Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Екологічний моніторинг мікродомішок поліциклічних сполук у повітряному середовищі за відсутності еталонів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Екологічний моніторинг мікродомішок поліциклічних сполук у повітряному середовищі за відсутності еталонів

Анотації 

Дмитриков В.П. Екологічний моніторинг мікродомішок поліциклічних сполук у повітряному середовищі за відсутності еталонів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01. - Екологічна безпека. – Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, Київ, 2006.

   У дисертації на практичному рівні запропоновано рішення важливої проблеми - збільшення можливостей екологічного моніторингу поліциклічних сполук, які виявляють токсичні властивості, в повітряному середовищі. Проблема вирішена шляхом підвищення достовірності аналітичного контролю забруднювачів на основі виявлення нових закономірностей і залежностей.
   Вдосконалення системи еколого-аналітичного контролю - головної складової екологічного моніторингу поліциклічних сполук - базується на розвитку високочутливих комп'ютерно-хроматографічних систем. Сутність рішення складається в спільному використанні розрахованих хроматографічних індексів, фізико-хімічних характеристик для виявлення поліциклічних сполук у повітряному середовищі за відсутності еталонів методами високоефективної рідинної і газорідинної хроматографії високого ступеню розподілу речовин. З метою підвищення рівня надійності результатів визначень мікродомішок забруднювачів розроблені системи пригнічення перешкод сигналу детектора, запропоновано корекцію амплітудно-частотної характеристики фільтру сигналу детектора. Наведений склад ПАВ, що містяться у повітряному середовищі підприємств металургійного комплексу.
   Принципи хромато-спектрального аналізу забруднювачів повітряного середовища за відсутності еталонів застосовані для виявлення мікродомішок поліциклічних сполук, при дослідженні компонентного складу хімічних продуктів термічної переробки кам'яного вугілля - потенційних техногенних забруднювачів.
   Розроблена та пройшла промислову перевірку "Методика флуоресцентного визначення бенз[а]пірену в повітряному середовищі", що базується на комп'ютерно-хроматографічній системі. Методика має універсальний характер і може бути використана для еколого-аналітичного контролю інших стійких органічних забруднювачів у природних середовищах.
   Запропонований комплексний підхід до створення структури експертної системи екологічного моніторингу для виявлення мікродомішок поліциклічних сполук у повітряному середовищі за відсутності еталонів.
   Ключові слова: екологічний моніторинг, забруднювачі повітря, підприємства металургійного комплексу, поліциклічні сполуки, хроматографія.

Дмитриков В.П. Экологический мониторинг микропримесей полициклических соединений в воздушной среде в отсутствие эталонов. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора технических наук по специальности 21.06.01. - Экологическая безопасность. - Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", Киев, 2006.

   В диссертации на практическом уровне предложено решение важной проблемы - увеличения возможностей экологического мониторинга полициклических соединений, проявляющих токсические свойства, в воздушной среде. Проблема решена путем установления закономерностей и зависимостей, составляющих основу предложенных методик и рекомендаций, для экспертных систем экологического мониторинга.
   Совершенствование системы эколого-аналитического контроля – главной составляющей экологического мониторинга полициклических соединений – основано на развитии высокочувствительных компьютерно-хроматографических систем. Сущность решения состоит в совместном использовании рассчитанных характеристик индексов связывания, индексов удерживания, физико-химических характеристик для выявления полициклических соединений в воздухе в отсутствие эталонов методами высокоэффективной жидкостной хроматографии и газо-жидкостной хроматографии высокого разрешения. Приведен состав полициклических углеводородов, содержащихся в воздушной среде предприятий металлургического комплекса.
   С целью повышения надежности результатов определений микропримесей загрязнителей разработаны системы подавления помех сигнала детектора хроматографа. Применение фильтров Бесселя для первичной обработки сигнала позволило установить рациональное число автоматически выбираемых диапазонов измерения сигнала детектора. Предложена коррекция амплитудно-частотной характеристики фильтра сигнала детектора, что способствовало максимальному выделению полезного сигнала.
   Принципы хромато-спектрального анализа загрязнителей в отсутствие эталонов применены для выявления микропримесей полициклических соединений в воздухе предприятий металлургического комплекса, при исследовании компонентного состава химических продуктов термической переработки каменного угля - потенциальных техногенных загрязнителей.
   На базе компьютерно-хроматографеской системы разработана и внедрена “Методика флуоресцентного определения бенз[а]пирена в воздушной среде”. Методика имеет универсальный характер, ее следует рекомендовать для эколого-аналитического контроля других стойких органических загрязнителей в природных средах.
   Предложен комплексный подход к созданию структуры экспертной системы экологического мониторинга для обнаружения микропримесей полициклических соединений в воздушной среде в отсутствие эталонов.
   Ключевые слова: загрязнители воздуха, полициклические соединения, предприятия металлургического комплекса, хроматография, экологический мониторинг.

Dmitrikov V.P. Ecological monitoring of microimpurity of polycyclic compounds in air environment in absence of the standards. – Manuscript.

Thesis for a doctor’s degree on technical Sciences by speciality 21.06.01 - Ecological safety. - National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”. Kiev, 2006.

   In the dissertation at a practical level the decisions of the important social problem - increase of opportunities of system of ecological monitoring of polycyclic connections showing toxical properties, in air environment are offered. The problem is solved by an establishment of laws and construction of the models making a basis of offered techniques and the recommendations, for expansion of opportunities of expert systems of ecological monitoring.
   The perfection of system of the eco-analytical control - main component of ecological monitoring of polycyclic connections - assumes development high-sensitivity chromatographic methods and computer- chromatographic systems.
   The essence of the decision consists in sharing the designed characteristics of indexes of linkage, indexes of keeping, physic-chemical characteristics for revealing polycyclic connections in air in absence of the standards by methods highly effective gas-liquid chromatography of the high performance liquid chromatography. The structure polycyclic hydrocarbons, contained in air environment of a metallurgical complex, is given.
   With the purpose of increase of a level of reliability of results of definitions of microimpurity pollutants the systems of suppression of handicaps of a signal of the detector are developed. The application of filters for primary processing of a signal has permitted to establish a rational number of automatically chosen ranges of measurement of a signal of the detector. The correction amplitude-frequency the characteristics filtering of a signal of the detector is offered.
   The principles of the qualitative and quantitative analysis pollutants of air in absence of the standards are applied for revealing microimpurity of polycyclic connections in air of a metallurgical plants, at research components of structure of chemical products of thermal processing coal - potential technical pollutants.
   With the aid of computer-chromatographic system is developed and the “Technique of fluorescent definition of benz[a]pyrene is introduced in air environment”. The technique has universal character and can be used for the eco-analytical control others persistent organic pollutants in natural environments.
   The expert system of ecological monitoring of air environment of module type is offered.
   Key words: air pollutions, metallurgical plants, polycyclic compounds, chromatography, ecological monitoring.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Екологічний моніторинг мікродомішок поліциклічних сполук у повітряному середовищі за відсутності еталонів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net