Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Сучасна екологічна ситуація в м. Івано-Франківську та система забезпечення екологічної безпеки міської території
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Сучасна екологічна ситуація в м. Івано-Франківську та система забезпечення екологічної безпеки міської території

Анотації 

Фоменко Н.В. Сучасна екологічна ситуація в м. Івано-Франківську та система забезпечення екологічної безпеки міської території. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2006.

   Дисертація присвячена вирішенню питань визначення екологічної ситуації в межах міста Івано-Франківська для створення системи його екологічної безпеки шляхом впровадження локального моніторингу масштабу 1:10 000, організації бази екологічних даних із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій і побудови карт просторового характеру забруднюючих елементів у трьох складових навколишнього середовища (атмосферному повітрі, ґрунтах і ґрунтових водах).
   Для вирішення поставлених задач нами обґрунтовано використання трьох програмних продуктів, які служать для систематизації, обробки, передавання, збереження, аналізу та візуалізації інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.
   Внаслідок комп’ютерного моделювання створено комплект екологічних карт і картосхем, які відображають просторовий характер поширення дванадцяти забруднюючих елементів в атмосферному повітрі, ґрунтах і ґрунтових водах, а також створено картосхему комплексного забруднення території за сумарними показниками та за кількістю забруднюючих елементів. Створені карти можуть використовуватись Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, місцевими органами влади та широким колом зацікавлених споживачів, а також можуть бути початком при створенні мережі екологічної інформації.
   Ключові слова: екологічна безпека, екологічний стан території, комп’ютерне моделювання, програмне забезпечення, статистичний аналіз, екологічне управління, екологічне картографування, база даних.

Фоменко Н.В. Современная экологическая ситуация в г. Ивано-Франковске и система обеспечения экологической безопасности городской территории. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 11.00.11 – конструктивная география и рациональное использование природных ресурсов. – Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Черновцы, 2006.

   Диссертация посвящена решению вопросов изучения экологической ситуации на территории города Ивано-Франковска для создания системы его экологической безопасности путем внедрения локальной сети мониторинга масштаба 1:10 000, организации базы экологических данных с использованием современных компьютерных технологий и построения карт пространственного характера загрязняющих веществ в трех компонентах природной среды (атмосферном воздухе, почвах и почвенных водах). Критерием загрязненности территории на картах выступают предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ.
   Для решения поставленных задач нами использовано три программных продукта, которые служат для систематизации, обработки, передачи, сохранения, анализа и визуализации информации об экологическом состоянии окружающей среды, прогнозирования ее изменений и разработки научно обоснованных рекомендаций для принятия решений о защите природной среды и соблюдения условий экологической безопасности.
   Система мониторинга включает полевые экологические исследования с отбором проб воздуха (137 точек отбора проб), почв (181 точка) и почвенных вод (73 точки). Результаты анализа на содержание двенадцати наиболее распространенных загрязняющих веществ (Hg, Be, Cd, Co, Pb, As, Se, Cu, Cr IV, Zn, Al, Fe) в окружающей среде послужили основой для составления базы экологических данных (БЭД) с дальнейшим ее анализом и определения современного экологического состояния города. БЭД организована в программном обеспечении Microsoft Excel и состоит из восьми таблиц, в которые занесены результаты экологического исследования и анализа.
   В работе проанализированы природные и антропогенные предпосылки формирования экологического состояния города Ивано-Франковска. Среди природных составляющих рассмотрены геологическая среда, геоморфосфера, ландшафты, гидросфера, воздух и почвы. Техногенная нагрузка обуславливается функционированием на территории города разноотраслевых промышленных предприятий. Кроме того, на экологическое состояние города может повлиять привнесение загрязняющих веществ с территории области. Как показывают результаты нашего исследования, региональное загрязнение на территории Ивано-Франковской области в пределах города характеризуются зависимостью увеличения концентрации загрязняющих веществ с юга на север.
   Вследствие компьютерного моделирования с помощью программного пакета Surfer составлен комплект экологических карт и картосхем, которые отображают пространственный характер распространения двенадцати загрязняющих элементов в воздухе, почвах и почвенных водах, а также составлено картосхему комплексного загрязнения территории за суммарными показателями и за количеством загрязняющих веществ. Исчисление суммарного показателя загрязнения осуществлялось путем деления фактической концентрации элемента на его соответственную предельно-допустимую концентрацию и дальнейшего суммирования частного в каждой мониторинговой точке исследования. Нами предложена методика картографирования, которая основана на исчислении суммарных показателей путем суммирования количества элементов в мониторинговой точке, концентрация которых превышает их соответственную предельно-допустимую концентрацию. Таким образом, мы получили картосхему, на которой показаны количества элементов с превышениями их допустимого уровня. Как показал результат картографирования, заключительные картосхемы, параллельно составленные двумя путями, принципиально не отличаются, что свидетельствует о возможности использования данного вида суммарного показателя при построении экологических карт.
   Комплексная экологическая карта города, составленная с помощью программы Surfer, была импортирована с помощью привязки (три географические координаты) в программу Map Info. Последняя дает возможность изображать результат нашей работы на ландшафтной основе города Ивано-Франковска. Это дает возможность анализировать экологическую ситуацию в комплексе с видами природно-антропогенных ландшафтов.
   Созданные карты могут использоваться Министерством охраны окружающей природной среды Украины, местными органами управления и широким кругом заинтересованных потребителей, а также могут быть началом при создании сети экологической информации.
   Ключевые слова: экологическая безопасность, экологическое состояние территории, компьютерное моделирование, программное обеспечение, статистический анализ, экологическое управление, экологическое картографирование, база данных.

Fomenko, N.V. Ecological condition of Ivano-Frankivsk city and the securing system of ecological safety of urban area. – Manuscript.

Thesis for the Candidate of Geographical Sciences Degree in the speciality 11.00.11 – constructive geography and rational usage of natural resources. Chernivtsi National University named after Yu. Fedkovych, Chernivtsi, 2006.

   The thesis is about solution the problems of studying ecological situation of Ivano-Frankivsk city for making ecological safety system by means of making local net of monitoring with the scale 1:10 000, organizing ecological database with using modern computer technologies and making the maps of spatial distribution of contaminants in the air, soil and soil waters.
   To solve the problems we conditioned using three computer programs which help to systematize, process, delivery, save, analyze and visualize the information on ecological situation of environment, forecasting its changing and working out scientific recommendations for decision-making on protection from negative changing of environment conditions and maintenance of ecological safety terms.
   As a result of computer modelling using Surfer program set of ecological maps was made. They depict spatial character of spreading twelve contaminants in the air, soil and soil waters. Map of composite pollution of the territory was done using summary indexes. Created maps can be used by Ministry of Ecology and Nature Resources, institutions of local governing and wide sphere of interesting users and could be the beginning of creating the ecological information net.
   Key words: ecological safety, ecological situation of the territory, computer modeling, security program, statistical analysis, ecological management, ecological mapping, database.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Сучасна екологічна ситуація в м. Івано-Франківську та  система забезпечення екологічної безпеки міської території

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net