Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Еколого-біохімічні особливості забруднених важкими металами урбоедафотопів в межах м. Дніпропетровська
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Еколого-біохімічні особливості забруднених важкими металами урбоедафотопів в межах м. Дніпропетровська

Анотації 

Філіна Т.В. Еколого-біохімічні особливості забруднених важкими металами урбоедафотопів в межах м. Дніпропетровська. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2006.

   Досліджені особливості вмісту та розподілу важких металів у техногенних едафотопах м. Дніпропетровська. Вивчений вплив техногенезу на стан органічної речовини ґрунтів: зниження загальної кількості гумусу; зміна його фракційного складу, що знаходить відображення в збільшенні частини фульвокислот; зменшення кількості гумусових кислот; зниження вмісту вуглеводів та елементів мінерального живлення рослин. У техноземах, що зазнають впливу промислових емісій, які містять сполуки важких металів, знижується активність ґрунтових гідролаз та оксидоредуктаз. З’ясовано диференційовану дію промислових забруднювачів на біохімічну активність грунтів в умовах модельного досліду. Виявлені основні носії ферментів при їх локалізації в ґрунті – фракції гумінових кислот. Установлений вплив промислових викидів, які містять важкі метали, на локалізацію ферментів, що проявляється в зниженні ферментативної активності препаратів гумінових кислот та підвищенні в цьому процесі ролі фульвокислот і гуміну. Забруднення важкими металами значно змінює кінетику ферментативних процесів вуглеводного обміну, що викликане спряженим збільшенням константи Міхаеліса і зменшенням максимальної швидкості ферментативної реакції, що свідчить про інгібування ферментативного процесу.
   Ключові слова: урбоедафотоп, важкі метали, гумус, гумінові та фульвові кислоти, гідролази та оксидоредуктази, вуглеводи, кінетика ферментативних процесів.

Филина Т.В. Эколого-биохимические особенности загрязненных тяжелыми металлами урбоэдафотопов в границах г. Днепропетровска. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.16 – экология. Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, 2006.

   Исследованы особенности содержания и распределения тяжелых металлов в техногенных эдафотопах г. Днепропетровска. Установлено, что содержание металлов в техноземах варьирует в зависимости от механического состава последних. Наибольшее количество металлов зафиксировано в тяжелых суглинках западного промышленного узла г. Днепропетровска.
   Изучено влияние техногенеза на состояние органического вещества техноземов. Под влиянием тяжелых металлов, которые входят в состав техногенных эмиссий, снижается общее количество гумуса; изменяется его фракционный состав, что выражается в увеличении доли фульвокислот; уменьшается количество гумусовых кислот; снижается содержание элементов минерального питания растений. Определено влияние промышленных выбросов на содержание углеводов в урбоэдафотопах. Одним из следствий антропогенного преобразования гумуса является уменьшение количества углеводов, входящих в его состав. Изучена биохимическая активность урбоэдафотопов. В техноземах, испытывающих действие промышленных эмиссий, содержащих соединения тяжелых металлов, снижается активность почвенных гидролаз (инвертазы, протеазы, уреазы) и оксидоредуктаз (каталазы, полифенолоксидазы, дегидрогеназы). На деятельность почвенных ферментов наиболее токсичное действие оказывают медь и свинец.
   Выяснено дифференцированное действие промышленных загрязнителей на биохимическую активность почв в условиях модельного опыта. Результаты модельного эксперимента свидетельствуют о токсичном действии тяжелых металлов на ферментативную активность почвы. На деятельность инвертазы наиболее ингибирующее действие оказывали медь и цинк, на полифенолоксидазную активность – цинк и свинец, на дегидрогеназную активность – цинк и медь. Наименее негативное влияние на ферментные системы почвы оказывает марганец.
   Выявлены основные носители при локализации ферментов в почве. Основными носителями ферментов почвенного органического вещества в тяжелых суглинках являются фракции гуминовых кислот, о чем свидетельствуют высокие показатели их инвертазной, полифенолоксидазной и дегидрогеназной активности. Установлено влияние промышленных выбросов, содержащих металлы, на локализацию ферментов, что выявляется в снижении ферментативной активности препаратов гуминовых кислот и повышении в этом процессе роли фульвокислот и гумина в техноземах.
   Установлено влияние загрязнения эдафотопов металлами на кинетику в них ферментативных процессов, связанных с углеводным обменом. Загрязнение тяжелыми металлами изменяет кинетику ферментативных процессов углеводного обмена, что вызвано сопряженным увеличением константы Михаэлиса и снижением максимальной скорости ферментативной реакции, свидетельствующим об ингибировании ферментативного процесса.
   Ключевые слова: урбоэдафотоп, тяжелые металлы, гумус, гуминовые и фульвовые кислоты, гидролазы и оксидоредуктазы, углеводы, кинетика ферментативных процессов.

Filina Т.V. Ecologo-biochemical features of urboedaphotopes polluted with heavy metals of within bounds of Dnepropetrovsk. A manuscript.

The Dissertation on the competition of a scientific degree of candidate of biological sciences on a speciality 03.00.16 – ecology. Dnepropetrovsk National University, Dnepropetrovsk, 2006.

   The features of maintenance and distribution of heavy metals in edaphotopes technogenesis of Dnepropetrovsk are explored. Influence of technogenesis on a status of organic substance of soils is studied: reduction in total humus; change of its fractional composition that finds display in increase in a stake of fulvic acids; reduction of quantity of humic acids; decrease in structure of hydrocarbons and elements of mineral feed of plants. In technozems, testing action of industrial emissions, containing compounds of heavy metals, activity of hydromanhole and oxidation-reduction enzymes of soils is reduced. The differentiated action of industrial pollutants on biochemical activity of soils in conditions of modeling experience is found out. The basic carriers of enzymes are revealed at their localization in soil – fractions humic acids. Influence of the industrial emissions containing heavy metals on localization of enzymes, which is shown in reduction of enzyme activity of preparations of humic acids, and increase in this process of a role of fulvic acids and humin, is established. The pollution by heavy metals considerably changes kinetics of enzyme processes of carbon exchange that is called by the connected increase in constant of Michaelis and decrease in the maximal speed of enzyme reactions that testifies to inhibition of enzyme process.
   Keywords: urboedaphotope, heavy metals, humus, humic and fulvic acids, hydrolyzing enzymes and oxidation-reduction enzymes, carbohydrates, kinetic of enzymatic processes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Еколого-біохімічні особливості забруднених важкими металами урбоедафотопів в межах м. Дніпропетровська

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net