Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Застосування інформаційних технологій у вивченні природничих дисциплін на підготовчих відділеннях технічних університетів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Застосування інформаційних технологій у вивченні природничих дисциплін на підготовчих відділеннях технічних університетів

Анотації 

Кокарєва А. М. Застосування інформаційних технологій у вивченні природничих дисциплін на підготовчих відділеннях технічних університетів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Інститут вищої освіти АПН України, Київ, 2006.

   У дисертації здійснено науковий аналіз і теоретично обґрунтовано соціально - педагогічні умови застосування інформаційних технологій навчання природничих дисциплін на підготовчих відділеннях технічних університетів. Описано систему навчання, яка відрізняється застосуванням інформаційних технологій, фаховою спрямованістю. Доведено доцільність запропонованої системи на формування професійних і особистих якостей слухача.
   Отримані результати можуть бути використані для забезпечення бази прийняття рішення про ефективність (або неефективність) застосування частинної методики та дозволяють зробити кілька узагальнень, які вказують на необхідність розробки програмних засобів навчального призначення та методик їх застосування, які є специфічними на підготовчих відділеннях технічних університетів.
   Ключові слова: інформаційні технології, природничі дисципліни, технічний університет, підготовчі відділення, електронні навчальні посібники, віртуальні лабораторні роботи, тестування, спеціалізація, професійна спрямованість.

Кокарева А.Н. Применение информационных технологий при изучении естественных дисциплин на подготовительных отделениях технических университетов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, специальность 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Институт высшего образования Академии педагогических наук Украины, Киев, 2006.

   В диссертации приведены результаты научного анализа проблемы использования средств информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе и теоретическое обоснование педагогических условий использования информационных технологий обучения естественным дисциплинам на подготовительных отделениях технических университетов. В работе приводятся результаты ретроспективного анализа научных исследований, посвященных созданию программных средств учебного назначения и использованию их в учебном процессе естественных дисциплин, выполненных в Украине на протяжении 80-х – 90-х годов и производимых в настоящее время.
   Качественный и количественный анализ результатов указанных выше исследований проведен с использованием критериев и методов представления результатов, позволяющих достаточно адекватно оценить степень разработанности проблемы. Данные, полученные и обобщенные на означенном выше этапе исследования, позволили сделать выводы об актуальности проблемы.
   В первом разделе – "Теоретико-методические аспекты применения информационных технологий в процессе изучения естественных дисциплин на подготовительных отделениях технических университетов" – проведен психолого-педагогический анализ теоретических основ и особенностей применения информационных технологий в учебном процессе подготовительных отделений технических университетов.
   Во втором разделе – "Теоретико-прикладные основы процесса обучения естественных дисциплин с использованием информационных технологий на подготовительных отделениях технических университетов" поданы результаты исследований, которые указывают на то, что, поддерживая интеграционные тенденции познания закономерности развития окружающей среды, процесс информатизации образования актуализирует разработку подходов к использованию потенциала информационных технологий для развития личности слушателей, повышение уровня креативности их мышления, формирование умений разрабатывать стратегию поиска решения как учебных, так и практических задач, прогнозировать результаты реализации решений на основе моделирования объектов, явлений, процессов. Описана система обучения, отличающаяся использованием информационных технологий, совершенствованным содержанием, профессиональной направленностью. Методика проведения педагогического эксперимента, проведенного с привлечением данных по двум потокам испытуемых, разделенных на три группы (абитуриенты, поступившие в вуз без обучения на подготовительных курсах, обучавшиеся на подготовительных курсах по традиционной методике – группы КГ1, КГ2 и экспериментальная группа, обучавшаяся по новой методике) содержит определенные элементы новизны, определенные спецификой объекта и предмета исследования. В частности, использованы данные, полученные не только непосредственно экспериментаторами, но и в результате ретроспективного анализа данных, в качестве источников которых использованы результаты вступительных экзаменов.
   Отличием от традиционных схем проведения педагогического эксперимента может считаться использование данных, полученных от субъектов обучения на этапах поступления в вуз (сдачи вступительных экзаменов), окончания подготовительных курсов и сдачи семестровых экзаменов. Такой подход дал возможность учитывать не только результаты мониторинга учебного процесса, но и уровни первичной подготовленности абитуриентов, влияние использования разработанной методики на скорость и успешность адаптации слушателей подготовительного отделения к специфике учебно-воспитательной работы в ВУЗе.
   Результаты, полученные в исследовании, могут быть использованы не только для обеспечения базы принятия решения об эффективности (или неэффективности) использования частной методики, но и позволяют сделать несколько обобщений, указывающих на необходимость разработки программных средств учебного предназначения и методик их применения, специфических для обучения на подготовительных отделениях технических университетов.
   Предложенная в работе модель организации учебно-воспитательного процесса включает совокупность целей, содержания форм и методов обучения, которые обеспечивают не только формирование знаний, но и создают основы для успешной адаптации слушателей к учебному процессу.
   Ключевые слова: информационные технологии, естественные дисциплины, технический университет, подготовительное отделение, электронные учебные пособия, виртуальные лабораторные работы, тестирование, специализация, профессиональная направленность.

Kokareva A.M. The Application of Information Technologies in Studying of Natural Sciences in Preparatory Departments of Technical Universities. – Manuscript.

The thesis for the Candidate Degree in Pedagogical Sciences, specialty 13.00.04. – Theory and Methods of Professional Education. - Institute of Higher Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2006.

   The scientific analysis and social pedagogical conditions of information technologies application in studying of natural sciences in preparatory departments of technical universities have been theoretically revealed in the thesis. Education system which differs by information technologies application and specialized direction has been described. The appropriateness of the given system on professional forming and personal qualities of the listener has been proved.
   The received results can be used for the base provision of decision-making about the efficiency (or inefficiency) of special methods use and allow to make several general conclusions which point out the necessity of program means development of education designation and methods of their application, which are specific in preparatory departments of technical universities.
   Key words: information technologies, natural sciences, institution of higher technical education, preparatory department, electronic educational aids, virtual laboratory works, testing, specialization, professional direction.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Застосування інформаційних технологій у вивченні природничих дисциплін на підготовчих відділеннях технічних університетів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net