Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Артетип досконалої людини як феномен суспільної свідомості
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Артетип досконалої людини як феномен суспільної свідомості

 Анотації

Закревський В.Е. Артетип досконалої людини як феномен суспільної свідомості. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії. - Південноукраїнський педагогічний університет (м. Одеса) ім. К.Д. Ушинського, Одеса, 2002.

   Дисертація присвячена з'ясуванню механізмів формування і функціонування уявлень про людську досконалість в ментальному просторі локальних соціальних спільнот, їх впливу на спрямованість поведінки людей і соціальну динаміку в цілому. В роботі відрефлексовані поняття “образ досконалої людини”, “образ Бога”, а також особливості духовно-моральної самодетермінації поведінки людей, яка базується на методологічній установці про те, що соціальний індивід є системоутворюючим елементом (агентом) соціальних спільнот. Сформульовано та обґрунтовано доцільність введення в соціальну філософію нового поняття “артетип досконалої людини” — ідеального предмету ментального простору людства, який містить у собі уявлення, накопичені у колективній пам'яті як результат підсвідомого та свідомого відображення, загальнозначимий духовно-моральний та соціокультурний феномен, який успадковується від покоління до покоління і опредмечується у цілісний образ (паттерн), людини, яка сама себе усвідомлює та відтворює. Обґрунтовано конструктивний сенс впливу артетипу досконалої людини на соціальну динаміку, його оновлюючий та гуманістично—перетворюючий потенціал.
   Ключові слова: образ досконалої людини, образ Бога, артетип досконалої людини, духовно-моральна самодетермінація, об'єктивна духовна реальність, суб'єктивна духовна реальність, антропосоціальне проектування.

Закревский В.Э. Артетип совершенного человека как феномен общественного сознания. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. Южноукраинский педагогический университет (г. Одеса) им. К.Д. Ушинского. Одесса, 2002.

   Данное исследование посвящено актуальной на современном этапе исторического процесса, характеризующимся многополярностью ценностно-нормативных систем, присущих локальным человеческим общностям, проблеме – выявления традиционных духовно-нравственных приоритетов и их детерминирующей роли в социальном поведении людей, межобщностном взаимодействии, выяснению механизмов формирования и функционирования представлений о человеческом совершенстве в ментальном пространстве этнических культур. В роботе рассмотрены понятия "человеческие сущностные силы", "артетип совершенного человека", "духовно-нравственная самодетерминация", "объективная духовная реальность", "субъективная духовная реальность", "антропосоциальное проектирование", “образ совершенного человека”, "образ Бога", "рационально-гуманистический идентификатор", "традиционные нормативные критерии", "модель социально зрелой личности".
   Методологической основой данного исследования является положение о том, что социальный индивид выступает системообразующим элементом (агентом) социальных общностей. Сформулирован новый теоретический конструкт “артетип совершенного человека” – идеальный предмет ментального поля человечества, его духовного пространства, вмещающий представления, входящие в коллективную память как результат бессознательного и сознательного отражения мира, общезначимый социокультурный феномен, социально наследуемый из поколения в поколение и опредмечивающийся в целостный образ – (паттерн) самосознающего и самосозидающего человека. Обоснован и прослежен конструктивно-моделирущий смысл воздействия артетипа совершенного человека на социальную динамику, его творческий гуманистически-преобразующий потенциал.
   Многосторонность освещения и интеллектуальная насыщенность образов людей прошлого и порой контрастных рядов современных образов совершенного человека, органично вырастающих из сопоставляемых типов менталитетов и соответственно типов существования этнонациональных общностей, образуют сплав вечного и остроактуального, общечеловеческого и исторического. В мозаике представлений об образах совершенного человека этнических культур, образ "Я" и его модификации, является определяющим по мотивационно-побудительной мощи воздействия на индивидуальную и коллективную деятельность социальных субъектов. По существу артетип совершенного человека может стать универсальной общезначимой ценностью, так как является олицетворением непосредственной человеческой жизнедеятельности и обладает потенциалом гуманистической трансформации социального поведения людей, ведущего в обозримой исторической перспективе к полному развитию моральных, духовно-нравственных возможностей человека.
   В результате проведенного исследования определился ряд возможных направлений реализации в социальной практике выводов и положений данной работы:
   - содержательно-смысловой анализ реально действующей совокупности ментальных конструктов (идентификаторов), ориентируясь на которые, те или иные этнические культуры, с присущими им корпоративными этическими системами, строят способы жизнедеятельности, конструируют взаимодействие с другими человеческими общностями; выявление, в результате абстрагирования от содержательных характеристик представлений об образе совершенного человека всех этнических культур Украины, инвариантной духовно-нравственной (социально-этической) составляющей; (экспериментальное моделирование крупномасштабного социолого-этнологического исследования в локальной полиэтнической общности); осуществление системы мер, направленных на достижение общенационального консенсуса в отношении духовно-нравственного инварианта этнических культур Украины; систематизация и обобщение гуманистического концептуального фонда Украины; создание в Украине нового направления социализации – службы антропосоциального проектирования – разработки стратегий жизненного пути и тактик социального поведения растущего человека в типичных жизненных обстоятельствах и комплексного мониторинга индивидуальной жизнедеятельности на протяжении всего жизненного цикла человека; существенное увеличение в образовательной деятельности морально-нравственной составляющей.
   Ключевые слова: образ совершенного человека, образ Бога, артетип совершенного человека, духовно-нравственная самодетерминация, объективная духовная реальность, субъективная духовная реальность, антропосоциальное проектирование.

Zakrevsky V.E. Artetype of a highly-developed perfect personality as a phenomenon of social consciousness. — Manuscript.

Thesis for a candidate's degree in philosophical science, specialty 09.00.03. - 09.00.03 – Social philosophy and philosophy of history. - South-Ukrainian State “K.D. Ushinsky” Pedagogical University, Odessa, 2002.

   The present scientific research work is dedicated to the problem of active mechanisms in the process of the development in people the ideas of a generalized image of highly developed personalities and the influence of this image upon the social behaviour of the people in general, and upon the mental surrounding of a separately taken local community, in particular. The author is analizing such conceptions as “an image of a highly developed perfect individual; the image of God” and concentrates on the specific features of spiritual and moral self-determination in the behaviour of people, who orientate themselves towards the idea that a social individual is a system-forming agent of any social community. As a result of his work, the author has come to the creation of a new theoretical “construction type” under the name of “an Artetype of a highly developed and perfect personality” which presents an ideal subject of the mental surrounding of the people, their spiritual sphere, involving all the conceptions stored in the human memory both conscious and unconscious. It is regarded as a significant socio-cultural phenomenon, socially inherited from generation to generation und crystallized into a generalized image-pattern pf a self-forming and self-shaping conscious personality. The work gives solid ground “to the reasonable influence of the artetype of a perfect individual” upon the general social dynamic development of the society and on its creative, reforming human potentials.
   Key words: an image of God, a so-called artetype of a perfect individuality, spiritual and morally perfect self-determination, objectively existing spiritual reality, subjectively existing spiritual reality, anthropo-social life pattern-making.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Артетип досконалої людини як феномен суспільної свідомості

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net