Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Від аналітичної естетики до постмодернізму: аналіз американських теорій (США)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Від аналітичної естетики до постмодернізму: аналіз американських теорій (США)

 Анотації

Дніпровська Є. В. Від аналітичної естетики до постмодернізму: аналіз американських теорій (США) . — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.08. – естетика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

   Дисертація присвячена дослідженню специфіки трансформації естетичної думки і динаміці становлення постмодернізму в контексті культури США в другій половині ХХ сторіччя. Аналітична естетика, що якийсь час мала відносно самостійний розвиток в естетиці США, при послідовному розгортанні знаходить своє місце в контексті постмодерністської концепції і, зрештою, виступає як одна із сфер його мультикультурного простору. Якщо аналітична естетика інституціоналізувалась в США, з одного боку, як необхідне продовження теорії неопозитивізму, а з іншого, як методологія, що дозволяє провести маніфестацію мистецтва модернізму, то сучасна естетична думка фіксує кризу аналітичної естетики і спільність тем, що залишаються після гуманітарної ревізії аналітичної філософії. У дисертаційному дослідженні розглядаються як зовнішні, так і внутрішні причини зняття аналітичної парадигми постмодернізмом. Здійснюється ретельний аналіз естетичної концепції А. Данто, що імпліцитно включає в собі конотації внутрішнього напруження цього процесу. Неокласична концепція, якою Данто намагається врятувати універсум логічного аналізу за допомогою категорій краси, міри і гармонії, він намагається відійти від зовнішньої критики аналітичного типа філософствування.
   Ключові слова: американська естетика ХХ століття, аналітична естетика, постмодернізм, художня критика, “мовні ігри”, авангард.

Днепровская Е. В. От аналитической эстетики до постмодернизма: анализ американских теорий (США). — Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.08. – эстетика. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2003.

   Диссертация посвящена специфике трансформации эстетической мысли и динамике становления постмодернизма в контексте культуры США во второй половине ХХ столетия. Аналитическая эстетика, которая некоторое время имела относительно самостоятельное развитие в эстетике США, при последовательном развертывании находит свое место в контексте постмодернистской концепции и, в конце концов, выступает как одна из областей его мультикультурного пространства. Если аналитическая эстетика осуществлялась в США, с одной стороны, как необходимое продолжение теории неопозитивизма, а с другой, как методология, позволяющая провести манифестацию искусства модернизма, то эстетика фиксирует кризис аналитической эстетики и общность тем, остающихся после гуманитарной ревизии аналитической философии. В диссертационном исследовании рассматриваются как внешние, так и внутренние причины снятия аналитической парадигмы постмодернизмом.
   Проводится тщательный анализ эстетической концепции А. Данто, которая имплицитно заключает в себе коннотации внутреннего напряжения этого процесса. А. Данто – личность широко известная в интеллектуальных кругах Америки и за рубежом – представляет большой интерес для эстетической, философской мысли в Украине. Его эстетическая концепция представляет интерес, поскольку наиболее ярко демонстрирует коллизии развития аналитической эстетики и стремится осуществить ее критику изнутри, не покидая аналитической эстетики, кроме того, разрешение противоречия аналитической философии этот философ видит в эстетизации аналитического дискурса.
   Концепцию А. Данто можно отнести к позиции внутренней критики аналитической философии, которая стремится сберечь рациональные зерна утерянного типа философувания. А. Данто, следуя постмодернистской линии в своем творчестве, обратился к гуманитарным корням философии и проблемам искусства, а не только занимался проблемой экспликации эстетических понятий. Такое постмодернистское обращение позволило Данто как исследователю теоретических проблем искусства включить теорию философии искусства в более широкий культурный контекст, что само по себе уже выходит за границы классического анализа.
   Ключевые слова: американская эстетика ХХ века, аналитическая эстетика, постмодернизм, художественная критика, “языковые игры”, авангард.

Dniprovska E. V. From analytical aesthetics to postmodernism: the analysis of American theories (USA). – Manuscript.

The thesis on the achievement of Philosophy Candidate scholar degree on the specialization 09.00.08 – Aesthetic. – National Taras Shevchenko University, Kyiv, 2003.

   The thesis deals with a specific character of transformation of postmodernism in context of the USA culture of the second half of the XX-th century. Analytical aesthetics, which had relatively independent evolution in the aesthetics of the USA and occupies its place in the context of postmodern order dependent and ultimately appears as one of the sphere of its multicultural space. If analytical aesthetics was accomplished, on the one hand, as necessary continuation of the theory of neopositivism and, on the other hand, as methodology, which permits to hold the manifestation of modern art. The thesis enlightenments external and internal causes of removing analytical paradigm by postmodernism.
   The accurate analysis of the A. Dante’s aesthetical conception is carried of, which implicitly gathers in itself connotations of inner pressure of the mentioned process.
   Key words: American aesthetics of the XX-th century, analytical aesthetics, postmodernism, artistic criticism, “language games”, van-guard.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Від аналітичної естетики до постмодернізму: аналіз американських теорій (США)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net