Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви

Анотації 

Жилюк С.І. Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. (Відділення релігієзнавства). – Київ, 2005.

   Дисертацію присвячено аналізу ідейних засад православного оновлення та діяльності Обновленської церкви в Україні. Висновується, що рух за оновлення традиційного православ’я обумовлений необхідністю подолання кризових явищ у церкві, головними ознаками яких є надмірний консерватизм і заполітизованість. Він має глибоке історичне коріння і досить змістовну ідейно-теоретичну базу, яка знайшла повне відображення в обновленських програмах церковного реформування 20-х рр. ХХ ст. У дисертації з’ясовано характер міжправославного протистояння в Україні зазначеного періоду і показано основні риси кризи сучасного українського православ’я, що дало можливість визначити загальні тенденції у полеміці між церквами довкола питань канонічного устрою, автокефальності, благодатності, Вселенського визнання. Дослідження дозволяє стверджувати про політичну мотивацію цієї полеміки, тому дисертант пропонує відмовитись від апелювання проблем канонічності у процесі налагодження конструктивного діалогу між церквами.
   Розв’язання внутрішньоцерковної кризи вимагає сутнісних змін у догматично-канонічній, богослужбовій, морально-етичній, соціальній сферах, проте результати дослідження з урахуванням існуючих міжцерковних суперечностей в українському контексті не схиляють до втішних прогнозів щодо успішної реалізації церковної реформи у найближчому майбутньому.
   Ключові слова: релігійне реформаторство, церковне оновлення, обновленський рух, міжправославне протистояння, канонічність.

Жилюк С.И. Идейные основы православного обновления и практическая деятельность Всеукраинськой православной автокефальной синодальной церкви. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 09.00.11 – религиоведение. Институт философии имени Г.С.Сковороды НАН Украины (Отделение религиоведения). – Киев, 2005.

   В диссертации проанализированы этапы развития идейно-теоретической базы обновления традиционного православия, которая наиболее полно была представлена в программах церковных реформ обновленческого движения 20-х гг. ХХ ст. Структуру исследования определила специфика данного вопроса. Кризис церкви как результат ее исторического развития является внешним выражением многих неразрешенных проблем эпохи Вселенских соборов, поэтому в диссертации рассматриваются историко-канонические основы и общественно-политические предпосылки православного обновления. Центр внимания сфокусирован только на тех вопросах канонического порядка, которые дискуссировались в полемике между православными церквями 20-х гг. ХХ ст. Примечательно, что те же вопросы канонического устройства благодати священства, автокефальности, Вселенского признания церкви отображают внешнеполитический кризис современного православия. Исследование показало, что обвинения той или иной церкви в ее неканоничности имеют исключительно политический характер, поскольку канонический кодекс православной церкви не дает точных определений легитимности возникновения новой церкви в иных общественно-политических и социокультурных условиях.
   Отдельно рассматривается эволюция идей и примеры апробации церковного обновления. В начале 20-х гг. ХХ ст. обновленцы предложили достаточно содержательную программу церковных перемен в области догматики, канонического права, литургики, социально-этических воззрений. Но в условиях межправославных противоречий при сохранении сильных позиций традиционалистов они вынуждены были отказаться от реформационной деятельности и сосредоточить усилия в направлении собственного институционного развития. Результаты исследования показали, что и в современных условиях внешнеполитического кризиса церкви так необходимая религиозная реформа еще не найдет поддержки среди большинства духовенства и верующих, хотя это не исключает необходимости поэтапной модернизации многих сторон церковной жизни, не требующих догматического определения.
   Большое внимание в исследовании уделено процессу институализации Обновленской церкви в Украине. Результаты работы указывают на активную деятельность обновленцев в республике, которые провели три собора, организовали издание официоза и другой литературы, открыли семинарию (Высшую Богословскую школу в Киеве), сумели упрочить свое влияние среди значительной части верующих. Главные вопросы в жизни церкви определялись постановлениями Второго Помесного собора 1925 г., которые декларировали принципы соборности, автокефальности и украинизации. Это качественно отличало обновленцев от традиционалистов. Но в вопросах автокефалии и украинизации далее заявлений Обновленская церковь не пошла, сохраняя оппозиционную борьбу против УАПЦ и тихоновского течения, что не случайно отвечало политическим устремлениям большевистской власти.
   Анализ внешнеполитической деятельности Обновленской церкви указывает на попытки обновленцев идеологически обосновать свою лояльность к советской власти, установить прочные отношения с Константинопольским патриархатом, доказать безблагодатность иерархии УАПЦ, вести борьбу с неверием и сектантством, сохранить позиции в Северной Америке. Но эта деятельность не оказала существенного влияния на переориентацию верующих других церквей и конфессий (приверженцев УАПЦ, русской церкви, протестантов), которые игнорировали традиционную каноническую аргументацию своего существования и оставались в пределах собственной идентичности.
   Ключевые слова: религиозное реформаторство, церковное обновление, обновленческое движение, межправославное противостояние, каноничность.

Zhylyuk S.I. Ideological Principles of Orthodox Renovation and Activities of All-Ukrainian Autocephalous Synodal Orthodox Church. – Manuscript.

Dissertation for the degree of PhD (History), speciality 09.00.11 – Religion Studies. H.S.Skovoroda Philosophy Institute of the Ukrainian Academy of Sciences, Religion Department. – Kyiv, 2005.

   The dissertation is devoted to the analysis of ideological principles of Orthodox Renovation and the activities of the All-Ukrainian Autocephalous Synodal Orthodox Church. The dissertator comes to the conclusion that the movement for renovation of the traditional Orthodoxy is caused by the necessity to overcome the crises experienced by the Church, the main manifestation of which is the Church’s excessive conservatism and political bias. This movement is deeply rooted in history and possesses a profound ideological and theoretical basic. It found its full reflection in the renovation programmes of the Church Reformation, which were drawn-up the 1920-ies. The researcher also elucidates the character of inter-Orthodox opposition in Ukraine at that period, points out the distinctive features of the crisis in the present-day Ukrainian Orthodoxy. This enabled the dissertator to determine the general tendencies of the dispute conducted by the churches over the problems of canonical order, autocephality, blessing and oecumenical recognition.
   This investigation makes it possible to ascertain the political motivation of the dispute, therefore the dissertator suggests that appealing to the problems of canonicity be quitted in the process of adjusting a dialogue between the churches.
   The settling of the inter-church crisis calls for drastic changes in the divine service as well as in the dogmatic and cannonical, moral and ethical, social spheres. Though taking into consideration the fact of the existing inter-church contradictions in the Ukrainian context, the results of the investigation do not inspire consoling hopes of a successful realization of the Church reform in the near future.
   Key-words: religious reformation, church renovation, renovation movement, inter-Orthodox opposition, canonicity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net