Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Комплексне дослідження властивостей льоновмісних текстильних матеріалів для взуття
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Комплексне дослідження властивостей льоновмісних текстильних матеріалів для взуття

Анотації 

Екель Н.В. Комплексне дослідження властивостей льоновмісних текстильних матеріалів для взуття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.02.01 – матеріалознавство. Київський державний університет технологій та дизайну, Київ, 2001.

   Дисертація спрямована на теоретичне та практичне обгрунтування використання льоновмісних текстильних матеріалів у взуттєвому виробництві. Розроблено асортимент льоновмісних одношарових та багатошарових текстильних взуттєвих матеріалів. Вперше розроблена корисна модель багатошарового льоновмісного текстильного матеріалу взуттєвого призначення. Проведено аналіз існуючих методів дублювання та розроблено новий технологічний режим, в основу якого покладено спосіб з'єднання шарів матеріалу водяною емульсією ПВА точковим методом. Обгрунтовано вибір асортименту взуття з використанням нових льоновмісних матеріалів та проведена експлуатаційна оцінка (дослідне носіння) розроблених моделей взуття. Розроблено класифікацію показників якості взуття з багатошарових текстильних матеріалів.
   Для оцінки гігієнічних властивостей взуття з льоновмісних текстильних матеріалів розроблені методи визначення: бактерицидної дії матеріалів, впливу поту на експлуатаційні показники взуття.
   Для оцінки комфортності взуття пропонується проводити за комплексним показником, згідно з розробленою здобувачем формулою.
   Встановлено вплив радіаційного випромінювання на характеристики міцності льоновмісних взуттєвих матеріалів.
   Економічний ефект від впровадження напівчеревиків чоловічих з комбінованим верхом (тканина + шкіра) становить 13,9 тис. грн. на 1000 пар взуття.
   Ключові слова: льоновмісні матеріали, багатошарові матеріали, корисна модель, бактерицидність, радіоактивний вплив, піт, метод дублювання, комфортність.

Экель Н.В. Комплексное исследование свойств льносодержащих текстильных материалов для обуви. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.01 – материаловедение, Киевский государственный университет технологий и дизайна, Киев, 2001.

   Диссертация направлена на теоретическое и практическое обоснование использования льносодержащих текстильных материалов в обувной промышленности. Разработан ассортимент льносодержащих однослойных и многослойных текстильных обувных материалов. Впервые разработана полезная модель многослойного льносодержащего текстильного материала обувного назначения. Проведен анализ действующих методов дублирования и разработан новый технологический режим, в основу которого положен способ соединения слоев материала водной эмульсией ПВА ( поливинилацетат) точечным методом.
   Обоснован выбор ассортимента обуви с использованием новых льносодержащих материалов и проведена эксплуатационная оценка ( опытная носка) разработанных моделей обуви. Установлена зависимость между свойствами льносодержащих материалов и качеством обуви. Новые виды материалов обладают хорошими формоустойчивыми свойствами, высокотехнологичны. Обувь, согласно єкспертной оценке, имеет хорошие гигиенические свойства благодаря бактериостатическому действию льноволокна, а также высокие сорбционные свойства. Все модели обуви получили положительную производственную оценку.
   Новые многослойные материалы, их использование с другими материалами ( натуральной, искусственной кожей) потребовали новых показателей качества, которые условно разделены на четыре группы: " Показатели назначения", " Технологические", " Комфортности", " Эстетические" и на "обязательные" и "рекомендованные".
   Для оценки гигиенических свойств обуви из льносодержащих текстильных материалов разработаны методы определения: бактерицидного действия материалов, влияния пота на эксплуатационные показатели обуви.
   Оценку комфортности обуви предлагается проводить по комплексному показателю, согласно формулы разработанной автором. В основу формулы положена теория гигиенических треугольников т.е. три показателя, характеризующие гигиенические свойства материала: паропроницаемость, гигроскопичность, бактерицидность.
   Так как спецобувь используется в различных производственных условиях, то возникла неоходимость изучения влияния на качество льносодержащих материалов определенных сред. Среди них были выделены: влияние пота на эксплуатационные свойства, радиационные излучения.
   Результаты исследований подтверждают отрицательное влияние пота на эксплуатационные свойства льносодержащих материалов. Радиационные – лучи не оказывают существенного влияния на показатели качества исследуемых материалов, в тоже время – лучи задерживаются материалами и чем больше их плотность тем выше показатель непроницаемости.
   Экономический эффект от внедрения в производство полуботинок мужских с комбинированным верхом ( ткань + кожа ) составляет 13,9 тыс. гривен на 1000 пар обуви.
   Ключевые слова : льносодержащие материалы, многослойные материалы, полезная модель, бактерицидность, радиоактивное влияние, пот, метод дублирования, комфортность.

N.V. Ekel Complex study of properties of flax- containing textile materials for shoes. – Manuscript.

Thesis for odtaining candidate of technical sciences degree on speciality 05.02.01 – clothkeeping , Kiev State University of Technologies and Desigy, Kiev, 2001.

   The thesis is aimed at theoretical and practical graunding of the use of flax- containing textile materials in the shoe industry. The assortment of flax- containing mono-layer and multi- layer textile materials for shose has been developed. For the first-time, the useful model for multi-layer flax- containing textile material has been developed for the shose purpose. The analysis of existing doubling methods has been conducted. A new technological mode has been developed that is based on the way for uniting material layers with polyvinylacetate ( PVA) by the point method.
   The choice of shoe assortment has been justified on the basis of using new flax- containing material. An exploitation evaluation ( experimental application) of the developed shoe models has been implemented.
   The classification of shoe guality indices for multi - layer textile materials has been elaborated. To evaluate hygienic properties of shoes of flax-containing textile materials the following definition methods have been developed:
   - germicidal influence of materials;
   - prespiration impact on exploctation indices of shoes.
   It has been proposed to evaluate comfortability of shose on the basis of a complex index developed by the author. The imperet of radioactive radiation on strength characteristics of flax – containing shoe materials has been determined.
   The economical effect of introdusing men shoes with combined upper layer ( fabric+ leather) is egual to 13,9 gruvnyas per 1000 pairs of shoes.
   Keyword: flax – containing materials, multi-layer materials; useful model, germicidal, radioactive impact, prespiration, doubling methods, comfortability.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Комплексне дослідження властивостей льоновмісних текстильних матеріалів для взуття

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net