Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Взаємозв'язок між ефективністю мнемічних процесів та індивідуально-психологічними особливостями оператора
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Взаємозв'язок між ефективністю мнемічних процесів та індивідуально-психологічними особливостями оператора

 Анотації

Крупський О. П. Взаємозв'язок між ефективністю мнемічних процесів та індивідуально-психологічними особливостями оператора. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 — Загальна психологія, історія психології. Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Київ, 2003.

   Дисертація присвячена проблемі взаємозв'язку ефективності мнемічних процесів та індивідуально-психологічних особливостей людини-оператора; містить теоретичне та експериментальне дослідження вказаної проблеми. Експериментально виявлено зв'язок індивідуально-психологічних особливостей і емоційного стану людини з ефективністю мнемічних процесів. Встановлено первинні особистісні фактори, що впливають на ефективність оперативної пам'яті. Розроблено й опрацьовано комп'ютерну методу, яка фіксує якісні та кількісні показники мнемічної діяльності людини-оператора. Побудовано факторну та кластерну моделі оперативної пам'яті, які дозволяють з якісно нової сторони розглянути проблему "пам'ять і особистість". Розроблена у результаті дослідження програма дозволяє проводити моніторинг характеристик мнемічних процесів і може бути використана в цілях професійного добору і професійного контролю.
   Ключові слова: мнемічні процеси, пам'ять, оперативна пам'ять, індивідуально-психологічні особливості, операторська діяльність, факторний аналіз, кластерний аналіз.

Крупский А. П. Взаимосвязь между эффективностью мнемических процессов и индивидуально-психологическими особенностями оператора. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 — Общая психология, история психологии. Институт психологии им. Г. С. Костюка АПН Украины, Киев, 2003.

   Диссертация посвящена теоретическому и экспериментальному исследования проблемы взаимосвязи эффективности мнемических процессов и индивидуально-психологических особенностей оператора.
   Объект исследования — когнитивные, а именно мнемические процессы, лежщие в основе переработки информации, которая поступает через зрительную сенсорную систему.
   Предмет исследования — количественные и качественные показатели мнемических процессов человека-оператора.
   Цель исследования заключается в установлении связи индивидуально-психологических особенностей человека с эффективностью мнемических процессов.
   Гипотеза исследования: индивидуально-психологические характеристики человека существенно влияют на интегральное функциональное состояние индивида и вследствие этого на качественные и количественные характеристики памяти. С другой стороны индивидуальные особенности процессов памяти обуславливают некоторые особенности поведения человека.
   В исследовании принимали участие студенты технических специальностей. В методическом комплексе исследования были представлены компьютеризированная методика изучения мнемических процессов, тест Г.Айзенка — для изучения типологических особенностей нервной системы, восьмицветный тест М. Люшера — для оценки диагностики эмоционального состояния на момент исследования, опросник Басса-Дарки — для определения уровня агрессивности, Бехтеревский опросник для оценки уровня субъективного контроля, методика "Самооценки психических состояний (по Г.Айзенку)" — для определения уровней агрессивности, ригидности, фрустрации, тревожности, опросник Ч. Спилбергера — для определения уровня ситуативной и личностной тревожности.
   Установлено, что в данной группе людей существует взаимосвязь между эффективностью мнемических процессов и индивидуально-психологическими особенностями. Построены факторная и кластерная модели взаимосвязи позволяющие с качественно новой стороны подойти к проблеме "память-личность". Разработанная в результате исследования программа позволяет проводить мониторинг характеристик мнемических процессов и может быть использована в целях профессионального отбора и профессионального контроля. В ситуациях, когда от скорости и точности мнемических процессов зависит жизнь людей или сохранность материальных ценностей, ежедневный мониторинг в совокупности с наработанной базой данных на сотрудников позволит точнее определять психологическую готовность человека к выполнению профессионально значимых и целесообразных действий и прогнозировать степень надежности человеческого звена в заданный временной промежуток на конкретном рабочем месте.
   Ключевые слова: мнемические процессы, память, оперативная память, индивидуально-психологические особенности, операторская деятельность, факторный анализ, кластерный анализ.

Krupsky A. P. Correlation between effectiveness of mnemic processes and individually - psychological singularities of an operator. — Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of psychological sciences on a speciality 19.00.01 — General Psychology, History of Psychology. Institute of psychology by Kostyuk G. S. of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kiev, 2003.

   The thesis is devoted to the investigation of interrelation of mnemic processes effectiveness problem and individuall psychological of a person-operator. It contains theoretical and experimental researches of the above - mentioned problem. It has been established experimentally that there is a relation between individual psychological peculiarities and emotional state and mnemic processes efficacy. Initial personality factors affecting the efficacy memory have been ascertained. Computer methods fixating duality and quantity indicators of a person - operator mnemic activity have been elaborated and worked up. Factor and cluster memory models enabling to make and the "memory and person" problem in a qualitatively new aspect have been constructed. The problem worked out as a result of the investigation makes it possible to conduct a monitoring of the mnemic processes characteristics and can be used with the purpose of occupational selection and control.
   Key words: mnemic processes, memory, working memory individuall psychological peculiarities, operator activity, factor analysis, cluster analysis.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Взаємозв'язок між ефективністю мнемічних процесів та індивідуально-психологічними особливостями оператора

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net