Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Проблема відчуження в соціальній філософії Франкфуртської школи (спроба осмислення в контексті глобалістики)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблема відчуження в соціальній філософії Франкфуртської школи (спроба осмислення в контексті глобалістики)

 Анотації

Льовкіна О. Г. Проблема відчуження в соціальній філософії Франкфуртської школи (спроба осмислення в контексті глобалістики). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Інститут вищої освіти АПН України, Київ, 2003.

   Дисертаційне дослідження присвячується вирішенню проблеми відчуження в контексті соціальної філософії Франкфуртської школи. В роботі приділяється увага причинам, формам, наслідкам процесу відчуження як на рівні соціуму, так і на рівні окремого індивіду. В дисертації окреслені шляхи оптимізації відчуження у франкфуртських мислителів. Розглянуто концепцію авангардного мистецтва як основи гносеологічно-естетичного варіанту подолання відчуження. Доведено, що концептуальний апарат аналізу проблеми відчуження, закладений представниками Франкфуртської школи, є актуальним для аналізу ряду сучасних проблем, пов’язаних із глобалізацією, таких як вестернізація суспільних ідеалів і цінностей, маніпулювання свідомістю за допомогою мас-медіа, тотальне економічне координування суспільством та ін.. Концепція духовного оновлення через авангардне мистецтво вважається автором дисертації ефективним способом протидії інтелектуальному закріпаченню, морально-духовному занепаду та гуманізації освітньо-виховного процесу у сучасному українському суспільстві.
   Ключові слова: відчуження, раціоналізація, свідоме, несвідоме, пізнання, комунікація, технологічний апарат, бюрократизація, світогляд, глобалізація.

Левкина Е. Г. Проблема отчуждения в социальной философии Франкфуртской школы (попытка осмысления в контексте глобалистики). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук, специальность 09.00.03 – социальная философия и философия истории. Институт высшего образования АПН Украины, Киев, 2003.

   Диссертация посвящена решению проблемы отчуждения в контексте социальной философии Франкфуртской школы. Построению целостной модели преодоления отчуждения предшествует рассмотрение концепций, которые стали основополагающими идейными источниками теории франкфуртских мыслителей: марксистская теория очуждения труда, концепция рационализации М.Вебера, психоаналитическая версия отчуждения З.Фрейда. Рассмотрена трансформация понятия отчуждения в истории социальной философии Франкфуртской школы.
   Показано, что концептуальный аппарат, разработанный франкфуртскими теоретиками в контексте теории отчуждения может быть применен для анализа ряда явлений и процессов, вызванных глобальными трансформациями современности (социальная интеграция, деградация сознания под влиянием СМИ, бюрократизация и т.д.). Отмечено, что на субъективном уровне отчуждение в теории франкфуртских философов проявляется как отчуждение сознания. Установлено, что отчуждение сознания лежит в основе современных аксиологического и гносеологического кризисов.
   Модели функционирования общества на основе технологического и бюрократического господства, описанные франкфуртцами, являются актуальными для анализа процессов современной глобализации (административный диктат международных организаций, мировое разделение труда, дискриминация по отношению к мировой периферии и т.д.). Констатируется, что основным принципом функционирования общества в эпоху глобализации становится описанная Г.Маркузе экономическая нетеррористическая манипуляция обществом (тотальность) и закрепление за всеми объектами и субъектами определенных функций (одномерность). Показано, что установление Нового Мирового Порядка происходит на основе экономико-правовых евроатлантических стандартов, утверждения экономической однородности, что усугубляет религиозное, культурное, этнонациональное отчуждение. Показано, что в современных условиях процессы интеграции носят антидемократический характер и обостряют проблемы глобальных трансформаций. Проанализированы пути преодоления отчуждения социальной философии Франкфуртской школы (политическая, антропологическая, культурная революции). Показано, что наиболее приемлемым и актуальным является проект преодоления отчуждения в естетико-гносеологической сфере.
   Рассмотрены концепции авангардного искусства В.Беньямина, Г.Маркузе, Т.Адорно, в которых акцент делается на преодолении духовного кризиса методами сюрреализма и експрессионизма.
   Рассмотрена концепция сюрреализма Вальтера Беньямина. Сюрреалистическое искусство, новые текстуальные стратегии благодаря особым приемам и методам конструируют целостную реальность – суперреальность, обостряют восприятие, формируют “констеллятивное мышление” (на основе принципа предоставления отдельным единицам полноты целостности).
   Показано, что в концепции авангардного искусства Г.Маркузе акцент делается на восстанавливающей функции сюрреалистического искусства, которое обновляет фантазию и воображение, исскаженные рационализацией. Образы реальности, представленные авангардными произведениями, пробуждают и обновляют бессознательное, порождают новые неотчужденные образы и представления, на основе которых нужно создавать новую суперреальность.
   В концепции Т.Адорно причиной отчуждения выступает отчуждение от природы. Истоком новой социальности должна стать “миметическая рациональность”, в основе которой лежит “констеллятивное мышление”, что приведет к оптимизации кризисного состояния рационального познания и коммуникации. Особо отмечается роль авангардной музыки в гармонизации человеческой природы.
   Ключевые слова: отчуждение, рационализация, сознание, бессознательное, коммуникация, технологический аппарат, бюрократизация, познание, мировоззрение, глобализация.

O.G. Leovkina The Problem of Alienation in Social Philosophy of Frankfurt Scool (attampt to sens in context of globalistyc). – Manuscript.

The dissertation for the scientific Deqree of Candidate of Philosophy, specialization 09.00.03 – social philosophy and philosophy of history. The Institute of Hiqher Education (Academy of Pedaqoqical Science of Ukraine), Kyiv, 2003.

   The dissertation is dedicated to learning a problem of alienation in philosophy of Frankfurt Scool. Philosophers of this scool consider alienation as a subjective and as a objective phenomenon. Dissertation points the role of categorial apparate which used Frankfurt philosophers in modern social theory. This work demonstrates that some modern problems, which connect with globalization origin from crisis processes industrial society: manipulation of consciousness, one-sided life, рredominate values of consumption, bureaucratisation and so on. Accordinq to this conception causes and consequences of alienation is actual nowdays owing to global westernisation of the word, to spreding of social, cultural, political, economical west-europien scheems on all planet. Frankfurt philosophers representes the vanguard creation as a method for recover false consciousness of civilized mans, as a effective source for the new vievs, values, psycology for modern humanity.
   Key words: alienation, rationality, consciousness, nonconsciousness, knowledge, communication, tehnology aparate, globalization, outlook.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблема відчуження в соціальній філософії Франкфуртської школи (спроба осмислення в контексті глобалістики)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net