Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Деформативність деревини й деревностружкових плит зі змінними потенціалами тепломасоперенесення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Деформативність деревини й деревностружкових плит зі змінними потенціалами тепломасоперенесення

Анотації 

Соколовський Я.І. Деформативність деревини й деревностружкових плит зі змінними потенціалами тепломасоперенесення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.07 – машини і процеси лісівничого комплексу. – Український державний лісотехнічний університет, Львів, 2001.

   Дисертацію присвячено розробці методології дослідження деформативності деревини й деревностружкових плит зі змінними потенціалами тепломасоперенесення. На основі синтезу основних законів термодинаміки незрівноважених процесів і механіки спадкового середовища розроблено прикладні методи синтезу та аналізу зв’язку напружено-деформівного стану деревини й деревностружкових плит з параметрами зовнішнього і внутрішнього тепломасоперенесення. Встановлено реологічні рівняння стану деревних матеріалів, на основі яких вирішено важливий для процесу сушіння деревини й виготовлення деревностружкових плит клас нових задач визначення напружено-деформівного стану матеріалів. Розроблено методологію експериментальних досліджень реологічних властивостей деревини й деревностружкових плит у широкому діапазоні зміни температурно-вологісних полів. Основні результати впроваджено на деревообробних підприємства та у навчальному процесі.
   Ключові слова: деревина, деревностружкові плити, деформативність, напружено-деформівний стан, зовнішній і внутрішній процеси тепломасоперенесення, повзучість, релаксація, в’язкопружні і залишкові деформації, вологість, температура.

Sokolovs’kyi Ya.I. Deformation of wood and particle boards with changeable potentials of mass heat transfer. – manuscript.

Dissertation for the Scientific Degree of the Doctor of Technical Sciences. Speciality 05.05.07 – machines and the processes of the forestry complex. – Ukrainian State University of Forestry and Wood Technology, L’viv, 2001.

   The dissertation has a purpose to work out the methodology of researching deformation in wood and particle boards with changeable potentials of mass heat transfer. On the basis of synthesis of the principal laws of thermodynamics of nonbalanced processes and hereditary spheres mechanics, the applied methods of synthesis and analysis of interrelation between stressed-strained particle boards and wood state and parameters of external and iniernal mass heat transfer. The rheological equations of lumber state are defined, on the basis of which a class of news of tasks for determinate of stressed-strained particle boards is solved. This is very important for the process of wood drying and particle boards manufacturing. The set of methods of experimental researches of the rheological properties of wood and particle boards is worked out due to wide range of change of temperature-moisture fields. The basic results are brought into practice at wood-manufacturing plants and in the teaching process.
   Key words: wood, particle boards, deformation, stressed-strained state, external and internal processes of mass heat transfer, creeping, relaxation, viscous-elastic and residual strains, moisture, temperature.

Соколовский Я.И. Деформативность древесины и древесностружечных плит с переменными потенциалами тепломассопереноса. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.05.07 – машины и процессы лесного комплекса. Украинский государственный лесотехнический университет, Львов, 2001.

   В диссертации на основании основных законов термодинамики необратимых процессов и механики сплошной среды разработаны и обоснованы научные положения, выводы и рекомендации, совокупность которых представляет собой развитие и решение важной, имеющей народно-хозяйственное значение, научно-технической проблемы – разработки методов синтеза и анализа деформационно-релаксационных процессов в древесине и древесных композитных материалах с переменными потенциалами тепломассопереноса и установлении их закономерностей для рационального выбора и обоснования технологических режимов сушки древесины и прессования древесностружечных плит.
   Синтезированную физико-математическую модель деформативности древесины с переменными потенциалами тепломассопереноса представлено в виде системы дифференциальных уравнений с соответствующими краевыми условиями. Получены уравнения связи напряженно-деформируемого состояния древесины в процессе сушки с параметрами внутреннего и внешнего тепломассообмена. Установлены определяющие уравнения, позволяющие моделировать деформационно-релаксационные и тепломассообменные процессы при прессовании древесностружечных плит на установках непрерывного действия.
   С целью определения реологических свойств древесины проведены экспериментальные исследования образцов древесины в широком диапазоне изменения температуры и влажности на ползучесть, релаксации и обратную ползучесть зависимо от направлений анизотропии. Определены составляющие деформаций и времена релаксации деформативных параметров. Установлены зависимости упругих анизотропных характеристик древесины (модулей Юнга и коэффициентов Пуассона) для разных значений температуры и влажности. Показано возможность применения метода аналогий для прогнозирования деформативности древесины вдоль волокон. Путем сравнения экспериментальных значений деформаций ползучести и обратной ползучести древесины с теоретическими предложены ядра ползучести с учетом накопления необратимых деформаций.
   Разработаны методы синтеза и анализа напряженно-деформированного состояния древесины в процессе сушки с учетом ее вязкоупругих свойств, анизотропии физико-механических параметров, перерождения во времени разных видов деформаций. Установлены закономерности влияния распределения гигроскопической влажности, ее градиента и форм связи с материалом, структурной анизотропии, внутренних источников тепломассопереноса, геометрических размеров пиломатериалов, соотношения гигроскопической зоны до толщины доски и других факторов на распределение напряжений в древесине для периодов падающей и сталой скоростей сушки. Описан критерий трещинообразования высушиваемой древесины с учетом ее вязкоупругих свойств. Получены соотношения для определения параметров агента сушки древесины за допустимыми значениями напряжений, не превышающих предел прочности.
   Предложены методы исследований процессов ползучести, обратной ползучести деформаций и релаксации напряжений в древесностружечных плитах при прессовании на установках непрерывного действия. Установлены зависимости для расчета упругого сопротивления и релаксации напряжений в плитах с учетом анизотропии физико-механических свойств, температурно-влажностных полей и других факторов.
  Основные результаты работы внедрено на деревообрабатывающих предприятиях и в учебном процессе.
   Ключевые слова: древесина, древесностружечные плиты, деформативность, напряженно-деформируемое состояние, внешний и внутренний процессы тепломассопереноса, ползучесть, релаксация, вязкоупругие и остаточные деформации, влажность, температура.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Деформативність деревини й деревностружкових плит зі змінними потенціалами тепломасоперенесення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net