Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Методи та засоби нормалізації технології виготовлення книг способом незшивного клейового скріплення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методи та засоби нормалізації технології виготовлення книг способом незшивного клейового скріплення

Анотації 

Гавенко С.Ф. Методи та засоби нормалізації технології виготовлення книг способом незшивного клейового скріплення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.01. – “Машини і процеси поліграфічного виробництва”. – Українська академія друкарства, Львів, 2002.

   Дисертація присвячена удосконаленню технології виготовлення книг шляхом створення нових способів НКС, методів і засобів її нормалізації через теоретичні та практичні дослідження процесів утворення клейових з'єднань у корінцях книжкових блоків. Досліджено вплив фізико-механічних і технологічних властивостей клейових з'єднань різної природи на міцність видань НКС та їх довговічність. Розкрито особливості механізму взаємодіїї клеїв і паперів залежно від вибраної технології склеювання корінців блоків у сучасних машинах НКС з клейовими апаратами валкового типу. Доведено доцільність фізичної і хімічної модифікації клеїв та їх вплив на підвищення експлуатаційних показників видань – міцність, довговічність і кут розкривання блоків.
   Проведені дослідження підтверджують можливість виготовлення видань прогнозованої міцності та довговічності, а розроблена модель і робоча діаграма технології склеювання дозволяють керувати процесом скріплення корінців книжкових блоків. Встановлені закономірності змін напружено-деформаційного стану книги в процесі виготовлення і експлуатації та розроблена теоретична концепція створення методів і засобів оцінювання експлуатаційних показників книжкових видань на інформаційно-технологічній основі, системному та функціонально-структурному підході з використанням статистичних методів контролю, що стало передумовою розробки експертно-комп'ютерної системи оцінювання якості видань.
   Ключові слова: незшивне клейове скріплення, книжковий блок, клеї, клейові апарати, міцність, якість.

Гавенко С. Ф. Методы и средства нормализации технологии изготовлення книг способом клеевого бесшвейного скрепления. – Рукопись.

Диссертация на соискания ученой степени доктора технических наук по специальности 05.05.01. – “Машины и процессы полиграфического производства”. – Украинская академия печати, Львов, 2002.

   Диссертация посвящена усовершенствованию технологии изготовления книг путем создания новых способов клеевого бесшвейного скрепления, методов и средств их нормализации. Исследованы процессы образования клеевых соединений в корешках книжных блоков. Показано положительное влияние на конструктивную прочность и долговечность изданий физической и химической модификации вододисперсионных, термо- и полиуретановых клеев, их технологических и эксплуатационных свойств. С использованием современных инструментальных методов – ИК-спектроскопии, электронно-оптической микроскопии, рентгеноструктурного, термомеханического и системо-технического анализов раскрыто особенности механизма взаимодействия клеев и бумаги при скреплении книжных блоков, определено влияние технологии склеивания на кинетику проникновения клея в корешок блока, что определяет его прочность, долговечность и удобочитаемость.
   Установлены зависимости между прочностью книжных изданий и технологическими свойствами бумаги: покрытием, направлением волокон, гладкостью, теплопроводностью. На основе квалиметрического анализа дефектов конструкции книг, исследовано напряженно-деформируемое состояние изданий в процессе их изготовления и эксплуатации, изучен процесс повреждений и разрушений клеевых соединений в зависимости от технологии их создания в современных машинах КБС с использованием клеевых апаратов различной конструкции.
   Исследована рабочая диаграмма процесса склеивания корешков книжных блоков в клеевом апарате валкового типа и приведены технологические рекомендации к усовершенствованию его режимных и рабочих параметров. Разработана математическая модель процесса склеивания книжных блоков, учитывающая коэфициенты – пористости бумаги, схватывания клея, соотношения глубины микровырывов и расстояние между ними, а также температуру нанесения клея и усилия обжима заклееного корешка блока, которая определяет прочность и долговечность изданий.
   На основе системо-технического, функционально-структурного анализов и теории надежности разработана теоретическая концепция оценки качества изданий, методика построения функцией качества, учитывающих метрологические и латентные показатели технологических и эксплуатационных свойств, что поступило предпосылкой создания экспертно-комп'ютерной системы оценки качества изданий.
   Ключевые слова: клеевое бесшвейное скрепления, книжный блок, клеи, клеевые аппараты, прочность, качество.

Havenko S. F. Methods and means of Normalization of Book Production Technology by Glue Binding without Stitching. – Manuscript.

A thesis for competition of the scientific degree of Doctor of Engineering Sciences in speciality 05.05.01. – “Machines and Processes of Printing Production”. – Ukrainian Academy of Printing, Lviv, 2002.

   The thesis deals with improvement of book production technology by creating new ways of glue binding without stitching, methods and means of their normalization. The processe of creating glue joints in counterfoils of book units have been investigated. Positive influence of physical and chemical modificatoin of water dispersion, thermo-and polyurethane glues, their technological and operating properties on the construction strength and durability of editions has been shown. By using methods – infra-red spectroscopy, electronic optical microscopy, x-ray structural, thermomechanical and system-technical analysis the peculiarities of mechanism of glues and paper interaction during book units binding have been discovered, influence of glueing technology on penetration of the glue into the book unit counterfoil that determines its strength, durability and legibility has been defined.
   On the basis of qualimetrical analysis of book construction defects tension deformed state of editions in the process of their production and using has been investigated, the process of glue joints damage and destruction has been studied depending on the technology of their creation in glue binding machines using different constructions of glue devices. The operation diagram of the glueing book units counterfoils process in the cylinder type glue device has been researched and technological recommendations for improvement its mode and operating parametres – were given. A mathematical model of glueing book units process, taking into account paper porosity, coefficients of glue hardening, correlation of microbreaks depth and distances between them, as well as the temperature of glue laying and pressing out effort of the glued book unit counterfoil which determines strength and durability of an edition.
   On the basis of system-technical and functional-structural analysis and theory of reliability theoretical conception of quality evaluation of editions has been worked out, which takes into consideration metrological and latent factors of technological and operating properties, what served as a cause of creating an expert-computer system of quality evaluation of editions.
   Keywords: glue binding without stitching, book unit, glues, glue devices, strength, quality.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методи та засоби нормалізації технології виготовлення книг способом незшивного клейового скріплення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net