Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Макетно-графічне моделювання як засіб вивчення технології швейних виробів майбутніми інженерами-педагогами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Макетно-графічне моделювання як засіб вивчення технології швейних виробів майбутніми інженерами-педагогами

Анотації 

Тархан Л.З. Макетно-графічне моделювання як засіб вивчення технології швейних виробів майбутніми інженерами-педагогами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2002.

   Дисертація присвячена проблемі вдосконалення підготовки інженера-педагога швейного профілю. У дослідженні проведено ретроспективний аналіз підготовки спеціалістів для швейної галузі, проаналізовано зміст професійної діяльності спеціалістів швейного виробництва, визначено деякі функції майбутніх інженерів-педагогів, класифіковано графічні моделі, у котрих макетно-графічні засоби є поєднанням умовно-об’ємного зображення об’єкта, яке дає уявлення про його форму і функції та уможливлює виконання його графічного зображення на площині.
   У дисертації розкрито основи теоретичного навчання технології швейних виробів, сутність макетно-графічного моделювання як засобу вдосконалення вивчення на основі модульно-рейтингового навчання технології швейних виробів майбутніми інженерами-педагогами.
   У процесі експериментальної роботи здійснені кількісна і якісна оцінки рівнів засвоєння знань і вироблення вмінь студентами. Встановлено, що рівень сформованості графічних знань та вмінь студентів експериментальних груп значно вищий.
   Основний зміст роботи викладено в 11 публікаціях.
   Ключові слова: швейне виробництво, професійна підготовка, технологія швейних виробів, конструктивний елемент швейного виробу, алгоритм технологічних операцій, макетно-графічний засіб.

Тархан Л.З. Макетно-графическое моделирование как средство изучения технологии швейных изделий будущими инженерами-педагогами. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Институт педагогики и психологии профессионального образования АПН Украины, Киев, 2002.

   Диссертация посвящена проблеме усовершенствования подготовки будущих инженеров-педагогов швейного профиля в процессе изучения технологии швейных изделий. Возрастание в учебных заведениях роли личности преподавателя специальных дисциплин организующего и осуществляющего профессиональную подготовку, требует новых подходов к его образованию и воспитанию. Эффективность изучения будущими инженерами-педагогами специальных дисциплин может быть достигнута лишь неразрывной связью содержания обучения с характером будущей работы, специализацией, поиском форм и методов развития педагогического мышления и воображения, побуждением интереса к будущей работе.
   Ретроспективный анализ подготовки специалистов для швейной отрасли в исследовании показал, что эта подготовка ведется на разных уровнях образования: от рабочего до инженера. На каждом уровне стоят свои задачи и предъявляются требования, исходя из функциональных обязанностей специалиста. Анализ содержания профессиональной деятельности представителей основных профессий швейного производства и инженера-педагога в современных условиях позволили очертить функции инженера-педагога швейного профиля.
   В исследовании показано, что у инженера швейной отрасли основная мыслительная деятельность направлена на создание производственно-технической документации по изготовлению швейных изделий, где возрастает роль графического материала. Поэтапная разработка документации не может быть осуществлена без образного представления каждого элемента процесса. Каждая операция должна быть мысленно представлена в образах для передачи в виде словесного изложения и графического изображения. Выполненный нами анализ различий между известными графическими средствами и процессами создания их на основе образов технических объектов позволил выделить пять групп и предложить шестую – макетно-графические средства.
   В диссертации обосновано, что процессу формирования пространственного воображения, созданию образов и оперированию ими способствуют макетно-графические средства, которые представляют собой сочетание условно-объёмного изображения объекта, дающего представление о его форме, функциях и позволяющего выполнить его графическое изображение на плоскости.
   Наши исследования показали необходимость в специальной организации предметно-практических действий, сочетающихся с анализом схем, пространственных соотношений действующей модели при изучении технологии швейных изделий. Разработана методика изучения технологии швейных изделий с помощью макетно-графических средств, нацеленная, в первую очередь, на активизацию познавательной деятельности студентов. А это главное направление, на котором базируется все образование, в том числе и технологическое.
   Этапы формирующего эксперимента исследования позволили определить уровни мотивов изучения технологии швейных изделий макетно-графическими средствами, способствующими формированию знаний и умений будущих инженеров-педагогов, необходимых как для педагогов, так и для инженеров. Для выяснения уровней сформированности знаний и умений, эффективности использования макетно-графических средств при изучении технологии в экспериментальных группах нами проведен компонентный анализ контрольных работ по модулям.
   В диссертации разработана система условных оценок для расчёта коэффициента усвоения учебного материала и методика их перевода в традиционную пятибалльную систему. Установлены способы проверки эффективности усвоения учебного материала на основе сравнивания результатов выполнения контрольных работ студентами экспериментальных и контрольных групп.
   По результатам экспериментальных материалов можно судить о высокой степени корреляции между результатами усвоения учебного материала курса технологии швейных изделий и сформированностью пространственных представлений студентов и учащихся профессионально-технических учебных заведений.
   Полученные в процессе исследования результаты прошли экспериментальную проверку в трех высших учебных заведениях Украины.
   Основное содержание работы изложено в 11 публикациях.
   Ключевые слова: швейное производство, профессиональная подготовка, технология швейных изделий, конструктивный элемент швейного изделия, алгоритм технологических операций, макетно-графическое средство.

Tarkhan L.Z. “Model-graphic modeling as technology study method of sewing wares by future engineers-teachers." – Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of Candidate in Education in specialty 13.00.04 – theory and methods of professional education. – Institute of Pedagogy and Psychology of Vocational Education of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2002.

   The dissertation is devoted to the problem of improvement the training of the sewing profile engineer-teacher. In the research a retrospective analysis of training the sewing industry specialist has been conducted, a few functions of future engineer-teachers hare been defined, the graphic models where model-graphic methods are the combination of conditionally- volumetric image on square have been classified.
   In dissertation is defined the basic of theoretical technology teaching of sewing wares, gist of model – graphic modeling as study perfection method on base of model-rating technology studying of sewing wares by future engineer-teachers.
   In the process of experimental work quantitative and qualitative evaluation of the students’ knowledge and still learning abilities has been carried out.
   The main contest of the given work is described in 11 publications.
   Key words: sewing production, professional preparation training, technology of sewing wares, constructive element of sewing good, algorithm of technological operations, model-graphic means.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Макетно-графічне моделювання як засіб вивчення технології швейних виробів майбутніми інженерами-педагогами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net