Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Аксіологічний потенціал наукового знання: поняття, структура, спосіб актуалізації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аксіологічний потенціал наукового знання: поняття, структура, спосіб актуалізації

 Анотації

Марчук М. Г. Аксіологічний потенціал наукового знання: поняття, структура, спосіб актуалізації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.09 – філософія науки. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2003.

   Дисертація присвячена дослідженню ціннісного потенціалу знання. Висвітлюються важливі загальнотеоретичні питання, пов’язані з аксіологічною проблематикою сучасної філософії та методології науки. У центрі уваги автора – феномен аксіологічного потенціалу наукового знання, його природа, внутрішня структура, процес актуалізації в контексті проблем епістемології, загальної теорії цінності, філософії та методології науки. Осмислюються витоки, актуальність і світоглядні передумови постановки проблеми, сутність і методологічні можливості потенціалістичного розуміння цінності, сфера його теоретичного та практичного застосування в наукознавстві.
   Розробляється модель аксіосфери культури, яка розширює можливості змістовного дослідження ціннісних аспектів наукового знання. По-новому трактується взаємозумовленість аксіологічних (епістемічних, етичних, естетичних) потенцій знання, необхідність їх узгодженої реалізації в процесі наукового дослідження, що випливає з ідеї гармонійного співвідношення Істини, Добра, Краси в системі ціннісних орієнтацій вченого та розуміння реальної небезпеки гіпертрофованого розвитку в якомусь одному напрямі.
   Здійснено спробу реабілітувати інтуїтивно-підсвідому, не завжди явно виражену релігійну, сакрально-метафізичну потенцію методологічного мислення вченого, зумовлену потребою гармонізації віри і знання та пов’язану з інтенцією на цінність абсолютного Блага – кінцевої мети і вищого смислу всіх актів самоствердження людини у світі. Показано плідність, ефективність і практичну значущість аксіологічної теорії знання в процесі переосмислення завдань освіти і виховання, вирішальне значення ціннісного потенціалу мислення в конструюванні загальнонаукової картини світу на засадах еволюціонізму тощо.
   Ключові слова: Аксіологія, аксіосфера, актуалізація, актуалізм, етика, естетика, добро, знання, істина, краса, наука, методологія, модель, потенція, потенціал, потенціалізм, цінність.

Марчук М. Г. Аксиологический потенциал научного знания: понятие, структура, способ актуализации. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.09 – философия науки. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Киев, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию ценностного потенциала знания. Освещаются важные общетеоретические вопросы, связанные с аксиологической проблематикой современной философии и методологии науки. В центре внимания автора – феномен аксиологического потенциала научного знания, его природа, внутренняя структура, процесс актуализации в контексте проблем эпистемологии, общей теории ценности, философии и методологии науки. Осмысливаются истоки, актуальность и мировоззренческие предпосылки постановки проблемы, сущность и методологические возможности потенциалистического понимания ценности, сфера его теоретического и практического применения в науковедении.
   Разрабатывается модель аксиосферы культуры, которая расширяет возможности содержательного исследования ценностных аспектов научного знания. По-новому трактуется взаимообусловленность аксиологических (эпистемических, этических, эстетических) потенций знания, необходимость их согласованной реализации в процессе научного исследования, которая вытекает из идеи гармонического соотношения Истины, Добра, Красоты в системе ценностных ориентаций ученого и понимания реальной опасности гипертрофированного развития в каком-то одном направлении.
   Осуществлена попытка теоретически реабилитировать интуитивно-подсознательную, не всегда явно выраженную религиозную, сакрально-метафизическую потенцию методологического мышления ученого, обусловленную потребностью гармонизации веры и знания и связанную с интенцией на ценность абсолютного Блага – конечной цели и высшего смысла всех актов самоутверждения человека в мире. Показана плодотворность, эффективность и практическая значимость аксиологической теории знания в процессе переосмысления задач образования и воспитания, решающее значение ценностного потенциала мышления в конструировании общенаучной картины мира на основе принципов эволюционизма.
   Ключевые слова: Аксиология, аксиосфера, актуализация, актуализм, добро, знание, истина, красота, методология, модель, наука, потенция, потенциал, потенциализм, ценность, этика, эстетика.

Marchuk M.G. The Axiological Potential of the Scientific Knowledge: Notion, Structure, and Ways of Actualization. – Manuscript.

Dissertation thesis for obtaining the scientific degree of doctor of philosophy in specialty 09.00.09 – philosophy of science. The Taras Shevchenko Kievan National University. Kyiv, 2003.

   The dissertation is dedicated to investigation of the value potential of knowledge. The important theoretical questions connected with the axiological problems of modern philosophy and methodology of science are analyzed. The author focuses upon the phenomenon of the axiological potential of the scientific knowledge, it's nature, internal structure, the process of actualization in the context of problems of epistemology, general theory of value, philosophy and methodology of science.
   The author gives sense to the genesis topicality and the Weltanschauung preconditions of the formation of problem as well as to the essence and the methodological abilities of the potentialistic understanding of value and the sphere of its theoretical and practical application in the general theory of science.
   The model of axiosphere of culture is being worked out which widens the possibilities of investigation of value aspects of the scientific knowledge. A new interpretation of correlation of the axiological (epistemical, ethical, esthetical) potencies of knowledge is given from the point of view of necessity of their coordinated realization in the process of scientific investigation. The mentioned above thoughts come from the idea of harmonious correlation of Truth, Good, Beauty in the system of value orientations of the scientist i and the danger of hypertrophied development in one of the directions. An attempt is made to rehabilitate the intuitively-subconscious religious sacral metaphysical potency of the methodological thought which is not always explicit and is connected with the intention for the value of absolute Good - the final aim and the higher meaning of all acts of self-realization of man in the world.
   There has been shown the fitfulness efficiency and practical importance of the axiological theory of knowledge in the process of reinterpretation of the purposes of education. The decisive meaning of the value potential of thought in construction of the fundamental "scientific picture of the world" on the basis of evolutionism is also proved.
   The key words:
   Axiology, axiocphere, act, actualization, actualism, good, epistemology, ethics, aesthetics, knowledge, methodology, model, truth, beauty, science, potency, potential, potentialism, value.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аксіологічний потенціал наукового знання: поняття, структура, спосіб актуалізації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net