Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Математичне моделювання та синтез розкочувальних фарбових систем
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Математичне моделювання та синтез розкочувальних фарбових систем

Анотації 

Зіненко Р. Г. Математичне моделювання та синтез розкочувальних фарбових систем. - Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спецiальнiстю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. – Національний університет "Львівська політехніка", Львiв, 2003.

   Дисертацiя присвячена математичному моделюванню та синтезу розкочувальних фарбових систем друкарських машин. Обґрунтовано та розвинуто моделювання фарбових апаратів з різними діаметрами фарбових валиків і циліндрів, яке ґрунтується на нових підходах, названих операторним методом аналізу, в основі якого лежить дискретне перетворення Лапласа у вигляді z-перетворення. Побудовані моделі процесу розкочування фарби відносно прості, наочні, мають чіткий фізичний зміст і є зручними для програмування та цифрового моделювання на ЕОМ. Отримано аналітичні залежності товщини шару фарби на стрічці, в зонах контакту і на фарбових валиках при дискретній подачі фарби для розгалужених та послідовних фарбових систем. Виконано аналіз структур фарбових систем, аналітично доведено та цифровим моделюванням підтверджено, що взаємне розміщення фарбових валиків не впливає на монотонність перехідних процесів у фарбових системах, тому можна розміщувати фарбові валики і циліндри виходячи з конструктивних міркувань, що полегшує задачу конструювання фарбового апарата. Розроблено методи синтезу розкочувальних фарбових систем за заданими критеріями при умові фізичної реалізації системи та при наявності обмежень на розміри діаметрів фарбових валиків; розроблено програмні засоби синтезу фарбових систем, що дає змогу зменшувати кількість фарбових валиків і підвищити ефективність системи.
   Ключові слова: фарбова система, фарбові валики, розгалужена фарбова система, діаметри фарбових валиків, моделі, синтез, моделювання.

Зиненко Р. Г. Математическое моделирование и синтез раскатных красочных систем. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук за специальностью 01.05.02 – математическое моделирование и вычислительные методы. – Национальный университет "Львівська політехніка", Львов, 2003.

   Диссертация посвящена математическому моделированию и синтезу раскатных красочных систем печатных машин. Обосновано моделирования красочных аппаратов с разными диаметрами красочных валиков и цилиндров, которое базируется на новых подходах, названных операторным методом анализа, в основе которого лежит дискретное преобразование Лапласа в виде z - преобразования. Построенные модели процесса раската краски относительно простые, наглядные, имеют четкое физическое содержание и удобные для программирования и цифрового моделирования на ЭВМ. Получены аналитические зависимости толщины слоя краски на бумаге, в зонах контакта и на красочных валиках при дискретной подаче краски для разветвленных и последовательных красочных систем. Выполнен анализ структур красочных систем, аналитически доказан и цифровым моделированием подтверждено, что взаимное размещение красочных валиков не влияет на монотонность переходных процессов в красочных системах, поэтому можно размещать красочные валики и цилиндры исходя из конструктивных соображений, которое облегчает задачу конструирования красочного аппарата. Разработаны методы синтеза раскатных красочных систем за заданными критериями при условии физической реализации системы и при наличии ограничений на размеры диаметров красочных валиков, разработаны программные средства синтеза красочных систем, которые дают возможность уменьшать количество красочных валиков и повысить эффективность системы.
   Ключевые слова: красочная система, красочные валики, разветвленная красочная система, диаметры красочных валиков, модели, синтез, моделирование.

Zinenko R. G. Mathematical simulation and synthesis of distributing inking systems. - Manuscript.

A thesis for a Ph.D. (candidate of science) degree on speciality 01.05.02 – mathematical simulation and calculation methods. – Lviv Polytechnic National University, Lviv, 2003.

   The thesis is devoted to mathematical simulation and synthesis distributing to the inking system of printed computers. The method of simulation of inking means with different diameters of inking rollers and cylinders is justified which is founded on the new approaches called as a statement method of the analysis, in which basis the discrete Laplace's transformation as z-conversion lays. The constructed models of the process distribute of ink rather simple, visual, have a precise physical contents and convenient for programming and digital simulation on the COMPUTER. The analytical dependences of width of a stratum of ink on a paper, in zones of contact and on inking rollers are obtained at discrete feed of ink for the ramified and sequential inking systems. The analysis of structure of inking systems is fulfilled, is analytically proved also to digital simulation is confirmed, that the mutual allocation of inking rollers does not influence a monotonic of transients in inking systems, therefore it is possible to place inking rollers and cylinders outgoing from constructive reasons, which facilitates the task of designing of a inking means. The methods of synthesis distributing inking systems behind the given criteria under condition of physical implementation of the system are developed and at presence of limitations on sizes of diameters of inking rollers, the software of synthesis of inking systems are developed which enable to reduce an amount of inking rollers and to raise a system effectiveness.
   Keywords: the inking system, inking rollers, ramified inking system, diameters of inking rollers, models, synthesis, simulation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Математичне моделювання та синтез розкочувальних фарбових систем

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net