Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Аскетизм як принцип саморозвитку та самореалізації особистості
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аскетизм як принцип саморозвитку та самореалізації особистості

 Анотації

Сідак Л.М. Аскетизм як принцип саморозвитку та самореалізації особистості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Харківський військовий університет. – Харків, 2003.

   Дисертація присвячена соціально-філософському дослідженню феномену аскетизму. У роботі проводиться філософсько-історичний аналіз виникнення, становлення та функціонування аскетизму, що дає можливість виявити його основні історичні типи: архаїчний, імперативно-нормативний і любовно детермінований. Аскетизму визначено як: соціоморальний принцип, що базується на самообмежуванні та самопримушуванні; специфічний засіб самовдосконалення моральних, інтелектуальних, вольових і фізичних здібностей людини; свідому, вольову, морально спрямовану діяльність. Залучення у науковий обіг теологічних й релігійно-філософських праць з аскетизму дозволило розкрити технологію аскетики, її сутнісні риси, зміст, усвідомити аксіологічну природу, особливості формування оцінки аскетизму на індивідуальному і соціальному рівнях, соціальний вплив цієї оцінки, а також механізм самореалізації особистості як творчої, аскетично зорієнтованої діяльності.
   Ключові слова: аскетизм, автоцентристська діяльність особистості, саморозвиток особистості, самореалізація особистості, самовдосконалення особистості, аскетизм як соціоморальний принцип, аскетизм як засіб самовдосконалення, аскетизм як морально спрямована діяльність.

Сидак Л.Н. Аскетизм как принцип саморазвития и самореализации личности. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – Харьковский военный университет. – Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена социально-философскому исследованию феномена аскетизма. В работе раскрывается сущность и содержание аскетизма как: социоморального принципа, который базируется на самоограничении и самопринуждении; специфического способа самосовершенствования моральных, интеллектуальных, волевых и физических способностей человека; сознательной, волевой, морально направленной деятельности. Для этого проводятся исследования технологии аскетической практики как автоцентрической преобразовательной деятельности и философско-исторический анализ возникновения, развития и функционирования аскетизма. При этом установлено, что аскетизм базируется на распознавании и нейтрализации подсознательных образов, определяющих состояние и активность личности, сознательном и контролируемом перенесении в подсознание желательных образов для изменения личности на уровне подсознания.
   В основу классификации исторических типов аскетизма – архаического, нормативно-императивного и любовно детерминируемого – положен уровень понимания взаимосвязи основных аскетических принципов (самопринуждения и самоограничения) с саморазвитием личности, в том числе – сущности детерминации состояния личности и её активности. В научный оборот вводятся теологические и религиозно-философские работы по данной проблематике.
   Всё это позволило осознать аскетизм как производную самоценность, которая воспринимает первичную потенциальную самоценность личности, её гармоничного индивидуального и социального бытия в единстве желаний и возможностей и в то же время – ценность относительную. Поскольку состояние и активность личности определяются подсознательными, любовными по своей природе устремлениями, любовь в её высших проявлениях является носителем указанной самоценности.
   Формирование личностной (субъективной) и социальной оценки аскетизма представляет собой диалектический процесс снятия отношения к аскетическим приёмам как малоприятным, но необходимым, а также формирования позитивной оценки и потребности в нём, которая есть проявлением потребностей в творчестве и самореализации личности. Взаимосвязь между аскетизмом и творчеством проявляется в том, что аскетическая автоцентрическая деятельность есть творческой деятельностью, поскольку направлена на обновление личности, а любая творчески созидательная деятельность требует самоограничения в отношении к старому, отжившему, известному.
   В работе раскрыта сущность самореализации (в том числе – социальной) личности как потребности в творческом обновлении и развитии, которая питается ощущением собственного несовершенства, что и определяет весь характер жизнедеятельности личности. При этом самореализация является высшей ценностью, что даёт возможность аскетически преодолеть трагизм, порождаемый страданиями, неизбежными при любой деятельности. На социальном уровне аскетизм рассматривается как объединяющий, народообразующий, идейно-национальній, а также культурообразующий фактор.
   Ключевые слова: аскетизм, автоцентрическая деятельность личности, саморазвитие личности, самореализация личности, самосовершенствование личности, аскетизм как социоморальный принцип, аскетизм как способ самосовершенствования, аскетизм как нравственно направленная деятельность

Sidak L.M. Ascetism as a principle of self-development and self-realization of the person. – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of philosophical sciences on a speciality 09.00.03. – social philosophy and philosophy of a history. – Kharkiv military university. – Kharkiv, 2003.

   The dissertation is devoted to social - philosophical research of an ascetism phenomenon. In work the essence, contents and mechanism of ascetism as 1) moral principle is opened which is based on self-restriction and self-compulsion; 2) specific means of self-perfection moral, intellectual, strong-willed and physical abilities of the man; 3) consciously certain strong-willed moral activity. With this purpose the philosophic-historical analysis of occurrence, emerqence and functioning of ascetism which allows to find out its basic historical types: archaic, imperativ-normative and love determined. Simultaneously with returning in a scientific rotation of theological and religious - philosophical works on ascetism it has allowed to open the mechanism of ascetic self-influence on the person, to realize value of ascetism, features of formation of its rating at subjective and social levels, social influence of this rating, and also mechanism of self-realization of the person, including social, as creative ascetic activity.
   Key words: аscetism, avtocentric activity of the person, self-development of the person, self-realization of the person, self-perfection of the person, аscetism аs sociomoral principle, аscetism аs way of self-perfection, аscetism аs is moral the directed activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аскетизм як принцип саморозвитку та самореалізації особистості

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net