Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Візуальний переклад літературного тексту
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Візуальний переклад літературного тексту

 Анотації

Савченко В. В. Візуальний переклад літературного тексту. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.08 — естетика. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

   Дисертацію присвячено осмисленню явища візуального перекладу літературного тексту, що визначається як трансвидовий художній переклад між словом та зображенням і є одним з малодосліджених виявів художнього мислення. У роботі простежено передумови загальноестетичного тлумачення явища перекладу. На підґрунті структуралістських концепцій з’ясовано суть процесу трансвидового художнього перекладу як певного переструктурування оригіналу. В аналізі візуального перекладу літературного тексту визначається трирівнева структура трансвидової перекладності, яка складається з перекладності художнього смислу, тексту і мови. Об’єктивною основою функціонування перекладності вважаються універсалії художнього мислення; розкриваються їхня типологія і форми візуальної репрезентації.
   Ключові слова: художнє мислення, види мистецтва, візуальні та вербальні форми художньої свідомості, мови мистецтва, структури художнього тексту, трансвидовий художній переклад.

Савченко В. В. Визуальный перевод литературного текста. — Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.08 — эстетика. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2002.

   Диссертация посвящена осмыслению явления визуального перевода литературного текста, одного из малоисследованных проявлений художественного мышления, определяемого как трансвидовой художественный перевод слова в изображение.
   В работе рассматривается характерное для современной науки понимание визуальных форм как значимых когнитивных структур. Выявление ментальных параметров визуального осуществляется в русле переосмысления природы рациональности как таковой и признания сферы художественного сознания её важной составляющей, более локально — в сопоставлении специфических качеств и функций визуального и вербального как факторов социокультурных и гносеологических процессов, а также непосредственно в анализе феномена визуального мышления.
   Выясняются предпосылки общеэстетического толкования явления перевода, которые сегодня формируются как внутри сферы филологического знания, традиционной для исследования этого феномена, так и со стороны культурологических и искусствоведческих изысканий, структуралистских исследований, касающихся разнообразных проявлений форм культуры.
   Большое внимание уделено анализу структуралистских концепций художественного текста и на их основании выявлена сущность трансвидового художественного перевода как определенного переструктурирования оригинала. В последующем рассмотрении визуального перевода литературного текста раскрывается трехуровневая структура трансвидовой художественной переводимости, которая включает в себя переводимости художественных смысла, текста и языка. Переводимость художественного смысла полагается определяющей в осуществлении конкретных проявлений трансвидового художественного перевода. В соответствии с уровнями переводимости различаются типы универсалий художественного мышления, функционирование которых обеспечивает объективную основу осуществления трансвидового художественного перевода; раскрываются формы визуальной репрезентации универсалий художественного мышления.
   Ключевые слова: художественное мышление, виды искусства, визуальные и вербальные формы художественного сознания, языки искусства, структуры художественного текста, трансвидовой художественный перевод.

Savchenko V. V. Visual translation of literary text. — Manuscript.

The theses for the scientific degree of Candidate of Philosophy in speciality 09.00.08 — aesthetic. Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv, 2002.

   The dissertation is devoted to the comprehension of the phenomenon of visual translation of a literary text, which is defined as interspecific artistic translation between the word and the image. The pre-conditions of aesthetic interpretation of translation appear both from philological knowledge and from culturаlogical and fine art researches. The essence of interspecific artistic translation is determined as some re-structurizing of the original. The three-level structure of interspecific translatability consists of the translatability of artistic sense, the text and the language. The universals of artistic thinking are considered to be the objective basis of the functioning of translatability levels. The forms of visual representation are proposed in the dissertation.
   Key words: artistic thinking, kinds of art, visual and verbal forms of artistic conscience, languages of art, structures of artistic text, interspecific artistic translation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Візуальний переклад літературного тексту

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net