Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Біблійна герменевтика: становлення, методологія (символіко-алегоричний аспект літературознавчого дискурсу)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Біблійна герменевтика: становлення, методологія (символіко-алегоричний аспект літературознавчого дискурсу)

Анотації 

Лановик З.Б. Біблійна герменевтика: становлення, методологія (символіко-алегоричний аспект літературознавчого дискурсу). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. – Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Київ, 2006.

   У дисертації вперше в українському літературознавстві досліджуються проблеми біблійної герменевтики як особливої сфери гуманітарного знання та інтерпретації біблійних текстів як основного джерела інтертекстуальності, літературного діалогізму, алегоризації, архетипного мислення, символізму, метамовної семіотики світової культури. Простежуються основні етапи розвитку герменевтики від давньоюдейської та ранньохристиянської екзегези, патристики і схоластики до найсучасніших інтерпретативних теорій феноменологічної герменевтики, біблійного екзистенціалізму та архетипної критики. Досліджуються теоретичні концепти минулих епох у їх зв'язку із загальним розвитком філологічної думки, акцентуючи літературознавчі аспекти інтерпретації тексту та явищ буття, формування методологічної системи науки про літературу, становлення її термінологічного апарату. Виявлено загальні закономірності розвитку ідей процесу розуміння та інтерпретації у світовій гуманітаристиці.
   На основі дослідженої методології здійснено аналіз основних парадигм Біблії (історичної, культурологічної, жанрової, авторської та ін.), її художньо-образної структури на текстуальному, екстратекстуальному та метатекстуальному рівнях інтерпретації. Проаналізовані домінанти біблійної семіосфери у її архетипному, символічному, алегоричному та типологічному виявах. Окреслені наукові концепти проектуються на проблему сакральності, анагогічності, есхатологічності біблійних текстів як Святого Письма.
   Ключові слова: герменевтика, Біблія, текст, інтерпретація, метод, парадигма, контекст, жанр, символізм, дискурс.

Лановик З.Б. Библейская герменевтика: становление, методология, (символически-аллегорический аспект литературоведческого дискурса). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.01.06 – теория литературы. – Институт литературы им. Т.Г.Шевченко НАН Украины, Киев, 2006.

   В диссертации впервые в украинском литературоведении исследуются проблемы библейской герменевтики как особой сферы гуманитарного знания и интерпретации библейских текстов как основного источника интертекстуальности, литературного диалогизма, аллегоризации, архетипного мышления, символизма, метаязыковой семиотики мировой культуры. Прослеживаются основные этапы развития герменевтики от древнеиудейской и раннехристианской экзегезы, патристики и схоластики до самых современных теорий интерпретации феноменологической герменевтики, библейского экзистенциализма и архетипной критики. Исследуются теоретические концепты прошлых веков в связи с общим развитием филологической мысли, особое внимание уделено литературоведческим аспектам интерпретации текста и явлений бытия, формирования методологической системы науки о литературе, становления ее терминологического аппарата. Проанализировано общие закономерности развития идей процесса понимания и интерпретации в мировой гуманитаристике.
   На основании исследованной методологии анализируются основные парадигмы Библии (историческая, культурологическая, жанровая, авторская и др.), ее художественно-образная структура на текстуальном, экстратекстуальном, метатекстуальном уровне интерпретации. Исследуются доминанты библейской семиосферы в ее архетипном, символическом, аллегорическом и типологическом проявлении. Рассмотренные научные концепты проектируются на проблему сакральности, анагогичности, эсхатологичности библейский текстов как Священного Писания.
   Ключевые слова: Герменевтика, Библия, текст, интерпретация, метод, парадигма, контекст, жанр, символизм, дискурс.

Lanovyk Z.B. Biblical Hermeneutics: development, methodology (symbolic-allegorical aspect of literary studies discourse). – Manuscript.

The thesis for the scholarly degree of Doctor of Philology in specialty 10.01.06 – Literary Theory. – Institute of Literature named after T.Shevchenko NAS of Ukraine, Kyiv, 2006.

   In the dissertation the fundamental problems of Biblical Hermeneutics as special sphere of humanitarian experience and the Bible texts interpretation are discussed. It is the first attempt in modern Ukrainian Literary Studies to research the Bible as the most significant source of literary dialogism, symbolism, intertextuality, archetypical imagery, metalingual semiotics of the world civilization. All the stages of hermeneutics development from the first interpretative systems of ancient Jewish and early Christian exegesis, patristic and scholastic to the most contemporary interpretative theories of phenomenological hermeneutics, biblical existentialism and archetypes criticism are outlined in the focus of their connection and interrelation with the development of central theoretical concepts of philological knowledge and humanitarian realm at large. The main attention is paid to the literary aspects of text interpretation, origin and transformation of general methodological systems of literary theory, formation of its terminological sphere. Reviewing scientific paradigms of every epoch (Middle Ages, Renaissance, Protestantism, Modern) the author underlines how the new tendencies influenced upon further development of philological investigations and considers their continuation in the contemporary literary theories.
   The features of literature, historic and philosophic narratives are appointed in the Bible, the differences between mentioned narratives and Biblical narration are underlined. The author comes to the conclusion that in the Bible synthesis of all those narrative features is realized, and it should be analyzed as separate self-sufficient narrative type. According to the analyzed theories it is proved that the Bible contains the most acceptable models for traditional narratives interpretation (especially historical); because it is the most completed and synchronized text structure. On the foundation of the world scholarly experience the aspects of Bible historicism are outlined (namely, the categories of sacred time, mythological world outlook, eschatological thinking, anagogical imagery, etc.). The author concludes that in Biblical texts the special type of historical consciousness Heilsgeschichte is realized.
   On the basis of investigated methodology the analysis of the main biblical paradigms (historical, cultural, religion, genre etc.) is accomplished. The Bible is examined from the point of view of its textual, extratextual, metatextual levels of interpretation. Biblical semiotics dominants are considered in their archetypal, symbolic, allegoric and typological discourses. According to the historical development of symbolical method in Bible Hermeneutics and on the basis of the contemporary works on the problems of text interpretation the author demonstrates effectiveness of that method, reveals its importance for Bible understanding as well as possibility of its application in the process of secular literature texts interpretation.
   The problem of Bible interpretation as the complicated multilevel text form (from its composition and content symmetry focus) as well as phenomenon of cultural interchanges of the biblical texts (in particular the synthesis of Judaism and Hellenic elements) are concerned from the perspective of its genre structure peculiarities. Pointing the main features of Sacred Texts the author demonstrates their differences from the fiction or historiography, and underlines the importance of religion and cultural context of genre studies of the Bible. She also analyzes the nature of dialogical structure of the Bible and outlines the main features of dialogue from the points of view of international, intercultural, intertextual, historic and other kinds of communication. Research of different discourses of the Bible is concluded with the concepts of the Universal Dialogue, Artistic Code, Archetypal Scale, Imagery Models, Dominants of the World Semiosphere and others. Theoretical inferences of secular scholars are compared with concepts of non-secular hermeneutists.
   The author underlines the importance and necessity of adoption of the contemporary world experience on the problems of Bible studies for further development of Ukrainian Literary Studies.
   Key words: Hermeneutics, Bible, text, interpretation, method, paradigm, context, genre, symbolism, discourse.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Біблійна герменевтика: становлення, методологія (символіко-алегоричний аспект літературознавчого дискурсу)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net