Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Конкуренція як принцип суспільного розвитку: соціально-філософський аналіз
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конкуренція як принцип суспільного розвитку: соціально-філософський аналіз

 Анотації

Александрова О.С. "Конкуренція як принцип суспільного розвитку: соціально-філософський аналіз”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського, Сімферополь, 2004.

   Дисертація є соціально-філософським дослідженням феномена конкуренції. Розглядається методологічний аспект дослідження конкуренції як принципу соціального розвитку, як соціального інституту, механізму саморегуляції соціуму, як певного виду активності соціальних суб'єктів щодо досягнення кращих результатів порівняно з іншими за допомогою доступу до володіння, розпорядження та використання обмежених суспільних благ.
   Визначено та проаналізовано категоріальний ряд, який відображає зміст конкуренції. Виявлено логіку саморозвитку феномена конкуренції в історії становлення суспільства і знайдено об'єктивний критерій виділення етапів генезису конкуренції. Проаналізовано основні види конкуренції, до яких відносяться: співробітництво, змагання, партнерство, суперництво, конфлікт, конфронтація та війна. Соціальними функціями конкуренції є посередницька, регулююча, контролююча, генеруюча, стимулююча та захисна. Виявлено та досліджено фактори оптимізації розвитку конкуренції в Україні.
   Ключові слова: конкуренція, суб’єкт конкуренції, об’єкт конкуренції, конкурентна боротьба, конкурентне середовище, світоглядні орієнтації особистості щодо конкуренції, соціальні функції конкуренції, фактори оптимізації розвитку конкуренції в Україні.

Александрова Е.С. "Конкуренция как принцип общественного развития: социально-философский анализ”. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – Таврический национальный университет им.В.И.Вернадского, Симферополь, 2004.

   Диссертация посвящена социально-философскому анализу феномена конкуренции. В работе конкуренция рассматривается как принцип социального развития и ценность на мировоззренческой карте современного человека.
   Философская рефлексия феномена конкуренции осуществлялась с помощью таких методологических подходов как историко-философский, системный, функциональный, а также с помощью метода единства исторического и логического.
   Категориальный ряд, который раскрывает содержание конкуренции, составляют понятия: “субъект конкуренции”, “объект конкуренции”, “конкурентная борьба”, “виды конкуренции”, “социальное развитие”, “конкурентная среда”. Конкуренция автором определяется как принцип социального развития, как социальный институт, механизм саморегуляции социума, как определенный вид активности социальных субъектов по достижению лучших результатов по сравнению с другими с помощью доступа ко владению, распоряжению и использованию ограниченных общественных благ.
   Выявлена логика саморазвития феномена конкуренции в истории становления общества и найден объективный критерий выделения этапов генезиса конкуренции, которым выступает степень ее влияния на функционирование социума. Это дало возможность выделить такие этапы в развитии конкуренции, как индустриальный и информационный.
   Получил дальнейшее развитие вопрос о критерии типологии конкуренции, которым является качественная своеобразность используемых методов, способов и приемов борьбы за доступ к общественным благам. К основным видам конкуренции относятся: сотрудничество, соревнование, партнерская конкуренция, соперничество, конфликт, конфронтация и война.
   Проведен всесторонний анализ социальных функций конкуренции, основными из которых являются посредническая, регулирующая, контролирующая, генерирующая, стимулирующая, защитная.
   Выявлено, что факторами оптимизации процесса регулирования конкуренции в Украине выступают: формирование конкурентной среды; формирование культуры конкуренции; социально-экономическое просвещение населения; осознание личностью собственной конкурентоспособности в социуме и произведенной ею продукции как общественной ценности; развитие гражданского общества и его институтов; дальнейшее развитие института частной собственности; эффективное государственное регулирование конкурентных отношений в обществе.
   Раскрыта сущность социокультурной детерминации конкуренции, на функционирование которой в наибольшей мере влияют: мировой социально-экономический порядок, глобализация, религия, идеология, политика, уровень развития гражданского общества и правового государства, деятельность политических лидеров и властных структур, менталитет нации, мировоззренческие ориентации людей.
   Установлено, что основными причинами конкурентных проблем в современной Украине являются: отчуждение личностных и общегосударственных интересов в предпринимательской и общественной активности, несоответствие нормативного регулирования конкурентных отношений потребностям инновационного развития украинского общества.
   Ключевые слова: конкуренция, субъект конкуренции, объект конкуренции, конкурентная борьба, конкурентная среда, мировоззренческие ориентации личности относительно конкуренции, социальные функции конкуренции, факторы оптимизации развития конкуренции в Украине.

Aleksandrova Ye.S. Competition as a Principle Of Social Development: Social and Philosophic Analysis. – Manuscript.

Dissertation for a degree of Candidate of Philosophic Science on speciality 09.00.03 – social philosophy and philosophy of history. – Taurida National V.Vernadsky University, Simferepol, 2004.

   The dissertation represents a social and philosophical research of phenomenon of competition. Methodological aspect of research of competition as a principle of social development, as a social institute, as a mechanism of selfregulation of society, definite type of an activity of social subjects concerning access to possession, disposal and use of definite social welfare and mechanism of social development is represented. Categories that reflect the meaning of competition were identified and analyzed. The logic of selfdevelopment of phenomenon of competition in the history of formation of society is identified and objective criterion identifying stages of competition genesis is found out. The main types of competition were analyzed. They are cooperation, contest, partnership, rivalry, conflict, confrontation and war. It was defined that social functions of competition are intermediary, regulative, control, generative, stimulative and defensive. Factors of optimization of process of regulation of competition in Ukraine were found out and analyzed.
   Key words: competition, subject of competition, object of competition, competitive struggle, competitive surroundings, world outlook orientations of a person concerning competition, social functions of competition, factors of optimization of process of regulation of competition in Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конкуренція як принцип суспільного розвитку: соціально-філософський аналіз

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net