Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Вогнебіозахист тканин і паперу просочувальною композицією
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вогнебіозахист тканин і паперу просочувальною композицією

Анотації 

Барило О.Г. Вогнебіозахист тканин і паперу просочувальною композицією. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – “пожежна безпека”. Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України, Київ - 2005.

   Дисертаційну роботу присвячено вирішенню актуальної науково - технічної задачі зниження пожежної небезпеки об’єктів шляхом впровадження важкозаймистих матеріалів з тканин і паперу із застосуванням просочувальної композиції на основі фосфату сечовини з полігексаметиленгуанідинфосфатом (ФСГ-1). Встановлено умови захисту тканин і паперу від загоряння і біологічного руйнування із застосуванням просочувальної композиції ФСГ-1. Теоретично встановлено та експериментально підтверджено граничні умови переведення легкозаймистих тканин і паперу у важкозаймистий стан шляхом їх оброблення вогнебіозахисною композицією ФСГ-1. Проведено розрахунок швидкості вигоряння матеріалів та оцінювання зміни інтенсивності теплового потоку на матеріали за наявності вогнезахисних речовин.
   Методом інфрачервоної спектроскопії встановлено та морфологічними дослідженнями підтверджено, що вогнебіозахисна композиція являє собою нову комплексну сполуку фосфату сечовини з полігексаметиленгуанідином. Методом газової хроматографії встановлено, що при термодеструкції вогнебіозахищених тканин і паперу зменшується кількість горючих газів.
   Експериментальними дослідженнями підтверджено результати розрахунку оптимальної концентрації компонентів у водному розчині просочувальної композиції. Отримано залежність ефективності вогнезахисту від вмісту просочувальної композиції та хімічної природи тканин і паперу та встановлено, що така композиція забезпечує необхідний рівень біостійкості.
   Основні результати роботи використано при розробленні рекомендацій з вогне- та біозахисту тканин і паперу, а також при обробленні зразків тканини “Runotex”, що використовується для виготовлення крісел пасажирських вагонів залізничного транспорту та паперових матеріалів “Isotex”, які застосовують для внутрішнього облаштування приміщень.
   Ключові слова: важкозаймисті матеріали, ефективність вогнебіозахисту тканин і паперу, просочувальна композиція, фосфат сечовини, полігексаметиленгуанідинфосфат, газова хроматографія.

Барило О.Г. Огнебиозащита тканей и бумаги пропиточной композицией - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 21.06.02 – “пожарная безопасность”. Украинский научно-исследовательский институт пожарной безопасности МЧС Украины, Киев - 2005.

   Диссертационная работа посвящена решению актуальной научно - технической задачи снижения пожарной опасности объектов путем внедрения трудновоспламеняемых материалов из тканей и бумаги с применением пропиточной композиции на основе неорганических и органических веществ, внедрение результатов в практику.
   Выявлены условия защиты тканей и бумаги от загорания и биологического разрушения с применением пропиточной композиции на основе неорганических и органических веществ. Теоретически установлены и экспериментально подтверждены предельные условия переведения легковоспламеняющихся тканей и бумаги в трудновоспламеняемое состояние путем их обработки огнебиозащитной композицией на основе фосфата мочевины с полимерным антисептиком “Гембар” (ФСГ-1).
   Проведен расчет скорости выгорания материалов и оценивание изменения интенсивности теплового потока на материалы при наличии огнезащитных веществ, которое позволяет спрогнозировать влияние пропиточной композиции на динамику горения образцов целлюлозосодержащих материалов, а также на эффективность огнезащиты.
   Экспериментальными исследованиями с применением ИК-спектроскопии установлено, что композиция на основе неорганических и органических веществ представляет собой комплекс фосфата мочевины с полигексаметиленгуанидином. С помощью оптической спектроскопии подтверждены ингибирующие свойства пропиточной композиции.
   Исследованы продукты термодеструкции необработанных и обработанных образцов тканей и бумаги. С помощью газовой хроматографии установлено, что при термодеструкции огнебиозащищенных материалов уменьшается количество горючих газов: количество метана уменьшается в 30 раз, водорода - в 25-30 раз, оксида углерода - в 35-40 раз.
   Экспериментально установлено, что огнебиозащищенные образцы тканей (хлопчатобумажной, смесовой, полиэфирной, льняной, вискозной) и бумаги относятся к трудновоспламеняемым материалам, с умеренной дымообразующей способностью.
   Экспериментальными исследованиями подтверждены результаты расчета оптимальной концентрации компонентов в водном растворе пропиточной композиции.
   По результатам аналитических и экспериментальных исследований установлено, что композиция пропиточная для поверхностной огнебиозащиты тканей и бумаги обеспечивает необходимый уровень биоустойчивости, дает возможность получать текстильные материалы и бумагу с высоким эффектом огнезащиты. Использование таких материалов позволяет снизить риск возникновения и возможность развития пожара на объектах с массовым пребыванием людей, а также увеличить продолжительность эксплуатации изделий из текстильных материалов и бумаги. Разработана нормативно-техническая документация в виде технических условий, технологического регламента на изготовление композиции пропиточной для поверхностной огне- и биозащиты тканей и бумаги, а также рекомендаций по ее применению.
   Основные результаты работы использованы при производстве композиции пропиточной для поверхностной огне- и биозащиты тканей и бумаги (ФСГ-1), при разработке рекомендаций по огне- и биозащите тканей и бумаги на объектах с массовым пребыванием людей (в театрах, отелях, ресторанах, на железнодорожном транспорте). В частности, обработанные огнебиозащитной композицией образцы ткани “Runotex” используются для изготовления кресел пассажирских вагонов железнодорожного транспорта, а обработанные огнебиозащитной композицией образцы бумажных материалов “Іsotex” используются для внутреннего обустройства помещений.
   Ключевые слова: трудновоспламеняемые материалы, эффективность огнебиозащиты тканей и бумаги, пропиточная композиция, фосфат мочевины, полигексаметиленгуанидинфосфат, газовая хроматография.

Barylo O.G. Protection of textiles and paper from fire and biological deterioration with an impregnating composition. – A manuscript.

A dissertation for competition of the scientific degree of Candidate of Sciences (Engineering) by the specialty of 21.06.02 – “fire safety”. The Ukrainian Fire Safety Research Institute of the MES of Ukraine, Kyiv, 2005.

   The dissertation work is dedicated to solution of an actual scientific and technical problem lowering of fire danger of objects by introduction of hardly combustible materials made of textiles and paper using an impregnating composition based on carbamide phosphate and polyhexamethylenguanidine phosphate (“FSG-1”). Conditions of protection of textiles and paper from inflammation and biological deterioration have been revealed while using “FSG-1” impregnating composition. Boundary conditions for transformation of flammable textiles as well as paper into hardly combustible state by their treatment with a composition for protection from fire and biological deterioration have been substantiated theoretically and approved experimentally. Calculation of burning-out speed of materials and estimation of changing of heat flow to that materials are subjected in the presence of fire protective substances has been done.
   It has been stated with the aid of infrared spectroscopy and proved with morphological research that the composition for protection from fire and biological deterioration is a fresh complex compound of carbamide phosphate and polyhexamethylenguanidine phosphate. The film changes thermal destruction process of combustible materials. It has been stated using gas chromatography that quantum of combustible gases evolving decreases if the materials subjected to thermal destruction have been protected from fire and biological deterioration.
   Compounding of an impregnating composition for protection of textiles and paper from fire and biological deterioration has been optimized in the work on the basis of results of analytical and experimental research. Dependence of efficiency of fire protection upon content of the impregnating composition has been obtained, and it has been stated that such the composition provides required level of biological tolerance.
   The main results of the work have been used in working out of recommendations as to fire protection of textiles and paper as well as their protection from biological deterioration. They have been used in treatment of specimens of “Runotex” textile applied in manufacturing of chairs for passenger cars of railway transport, and “Isotex” paper materials used for internal finishing of rooms, too.
   Key words: hardly flammable materials, efficiency of protection of textiles and paper from fire and biological deterioration, impregnating composition, carbamide phosphate, polyhexamethylenguanidine phosphate, gas chromatography.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вогнебіозахист тканин і паперу просочувальною композицією

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net