Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Математичні моделі та методи аналізу та синтезу топологій комп’ютерних видавничо-поліграфічних систем
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Математичні моделі та методи аналізу та синтезу топологій комп’ютерних видавничо-поліграфічних систем

Анотації 

Дунець Р.Б. Математичні моделі та методи аналізу та синтезу топологій комп’ютерних видавничо-поліграфічних систем. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2005.

   Дисертацію присвячено питанням розробки ефективних програмних засобів синтезу сучасних комп’ютерно-видавничих систем. В дисертації розроблено новий напрямок в математичному моделюванні та обчислювальних методах, який ґрунтується на застосуванні матриць суміжностей як математичних моделей топологій таких систем. Створено методи виявлення нециклічних та циклічних структур, перетворення топологічних структур. Одержано матричні методи визначення часу критичних та мінімальних шляхів, визначення блоків, які утворюють такі шляхи, та верхні оцінки кількості мінімальних та екстремальних шляхів. Удосконалено метод синтезу топологій комп’ютерних видавничо-поліграфічних систем та створено матричні методи виявлення “вузьких” місць топологій. Розроблено загальну структуру програми топологічного аналізу, алгоритми роботи основних її модулів. Основні результати впроваджено у виробництво при оптимізації технологічних ліній з випуску карток, посвідчень, а також при створенні системи автоматизованого проектування електромеханічних систем поліграфії.
   Достовірність отриманих результатів підтверджується теоретичними й експериментальними дослідженнями та результатами впроваджень.
   Ключові слова: матриця суміжності, топологія, комп’ютерна видавничо-поліграфічна система, аналіз, синтез, критичний шлях, технологічна лінія, логічна операція, ярусно-паралельна форма.

Дунец Р.Б. Математические модели и методы анализа и синтеза топологий компьютерных издательско-полиграфических систем. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 01.05.02 – математическое моделирование и вычислительные методы. – Национальный университет “Львовская политехника”, Львов, 2005.

   Диссертация посвящена вопросам построения эффективных программных средств синтеза современных компьютерных издательско-полиграфических систем. В работе разработано новое направление в математическом моделировании и вычислительных методах, которое базируется на использовании матриц смежности как математических моделей топологий таких систем. Проведенные исследования показали, что матричные модели топологий компьютерных издательско-полиграфических систем являются универсальными и естественными для представления в компьютерах, а поэтому наиболее подходящими для построения эффективных программ. Для преобразования та исследования матриц смежности предложено использовать операции алгебры логики и специальные операции выделения элементов главной диагонали, строк, столбцов, миноров. С целью выявления нециклических и циклических топологических структур предложено эффективные методы, которые базируются на анализе содержимого матриц смежностей и которые, по сравнению с известными, имеют меньшую вычислительную сложность. Предложен матричный метод образования ярусно-параллельной формы, как нециклических топологий, так и циклических с простыми контурами, который являются базовым для дальнейшего анализа, а тоже метод определения последовательности моделирования работы элементов топологий систем.
   Введены понятия минимальных и экстремальных критических путей, общих глобальных и общих локальных элементов топологий систем и получены верхние оценки количества таких путей для различных типов топологий. Предложены матричные методы определения времени критических и минимальных путей, которые базируются на введенных понятиях клон-матрицы, максимум-матрицы и мимнимум-матрицы, используют ярусно-параллельную форму, что позволило отказаться от использования громоздких совмещенных временных диаграмм. Предложены тоже методы, которые определяют элементы топологий систем, образующие критические, минимальные пути.
   С целью проведения синтеза топологий систем проанализированы критерии и предложен кортеж критериев, который включает время работы, функциональность, стоимость, надежность. предложен общий метод синтеза, который на основании анализа времени критических, минимальных и экстремальных путей определяет пригодность данной топологии к модификации, определяет “узкие” места для различных типов топологий и способы их устранения. Показано, что в процессе устранения “узких” мест путем распараллеливания либо конвейеризации не целесообразно увеличивать количество необходимого оборудования больше чем в 5 раз.
   На основании теоретических исследований создана научная база создания эффективных программ. Разработано общую структуру программы топологического анализа, в основу работы которой положены предложенные матричные методы и которая позволяет вводить топологии систем, как в графическом виде, так и в матричном. Основные результаты работы внедрены в производство при оптимизации технологической линии с выпуска идентификационных карточек, удостоверений, а также при создании системы автоматического проектирования полиграфических систем.
   Достоверность полученных результатов подтверждается теоретическими и экспериментальными исследованиями, а также результатами внедрений.
   Ключевые слова: матрица смежности, топология, компьютерная издательско-полиграфическая система, анализ, синтез, критический путь, технологическая линия, логическая операция, ярусно-параллельная форма.

Dunets R.B. Mathematical models and methods of computer publishing and printing system topology analysis and synthesis. – Manuscript.

Thesis for a doctor’s degree by speciality 01.05.02 – mathematical modeling and computer methods. – Lviv Polytechnic National University, Lviv, 2005.

   The dissertation deals with development of effective software means of advanced computer publishing systems synthesis. In the dissertation the new direction of a mathematical modeling and computer methods was proposed, which based on adjacency matrixes usage as mathematical model of these systems. Methods of non-cycles and cycles structure determination and topology transformation were created. New matrix methods of a critical path time determination, minimal path determination, critical and minimal path blocks determination, upper bounds of minimal and extremal paths number were obtained. The computer publishing and printing system topology analysis and synthesis method were improved, new matrix methods of topology bottleneck determination were proposed. The general structure of topology synthesis program and algorithms of main modules were developed. The dissertation main results were used in industry for optimizing processing line of cards and permits manufacturing. The dissertation main results were used in polygraphical electromechanical advanced computer-aided design tools design.
   The validity of obtained results is proved by theoretical and experimental research together with implementation results.
   Key words: adjacency matrix, topology, computer publishing and printing system, analysis, synthesis, critical path, processing line, logical operation, layer-parallel form.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Математичні моделі та методи аналізу та синтезу топологій комп’ютерних видавничо-поліграфічних систем

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net