Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Духовно-ціннісні орієнтації особистості в контексті філософсько-релігійних традицій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Духовно-ціннісні орієнтації особистості в контексті філософсько-релігійних традицій

Анотації 

Проценко Е.Б. Духовно-ціннісні орієнтації особистості в контексті філософсько-релігійних традицій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за фахом – 09.00.11 – релігієзнавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

   Дисертацію присвячено аналізу духовно-ціннісних орієнтацій особистості в контексті філософсько-релігійних традицій. У дисертації доводиться, що релігійні цінності є не єдиною основою для становлення моралі та моральності в Україні. Окрема увага приділена динаміці світоглядних орієнтацій української молоді. В процесі дослідження з’ясовуються проблеми зіткнення інтересів буддизму, ісламу, християнства, іудаїзму, нетрадиційних культів, на теренах сучасної України.
   Розкрита специфіка функціонування релігійних цінностей в культурі українського народу, зміни в світоглядних установках сучасної людини, проаналізовані характерні особливості вірувань, звичаїв, ритуалів, традицій.
   У процесі дослідження визначено, що емоції, переживання, почуття, в тому числі й релігійні, виступають самі по собі духовними цінностями, а також основою для подальшого розвитку людини. В роботі показано, що цінності конкретизуються на трьох рівнях: всезагального – загального – індивідуального.
   Ключові слова: філософсько-релігійні традиції, сучасна людина, релігійні вірування, релігійна свідомість, віра, духовність, ціннісні орієнтації, релігійна спільнота, релігійна спільність, моральні цінності.

Проценко Э.Б. Духовно-ценностные ориентации личности в контексте философско-религиозных традиций. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 – религиоведение. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2006.

   Диссертация посвящена анализу духовно-ценностных ориентаций личности в контексте философско-религиозных традиций. В диссертации доказывается, что религиозные ценности не являются единственной основой становления морали и нравственности в Украине. Особое внимание уделяется динамике мировоззренческих ориентаций современного человека, украинской молодежи. В процессе исследования раскрываются проблемы столкновения интересов буддизма, ислама, христианства, иудаизма, нетрадиционных культов на территории современной Украины.
   При этом подчеркивается значение исторических аналогий в процессе исследования религиозных знаний. Определено значение верований, обрядов, ритуалов в процессе передачи религиозного знания от поколения к поколению.
   Выделены онтологические, гносеологические, методологические основания процесса функционирования духовно-ценностных ориентаций, проанализированы особенности и главные характеристики установок современного человека, современной украинской молодежи.
   В работе показано, что духовность, уровень ее реализации характеризуется решением таких вопросов, как соотношение добра и зла, ответственности и взаимопонимания, любви и ненависти. В этом плане духовность не сводима только к религиозным ценностям, но последние являются одним из ее оснований. Кроме того, анализируется соотношение религии и права, что тоже является одним из регуляторов духовности, “ограничителем” негативных явлений в социокультурном пространстве в Украине в целом, и среди украинской молодежи, в частности (материалы опросов в Донецке и Киеве). Другими словами, право должно выполнять запрещающую функцию по отношению к тем религиозным движениям, культам, которые наносят или способны нанести вред физическому и психическому здоровью личности.
   Определено, что моральные и религиозные ценности проявляются в реализации “индивидуального Я”, в отношении человека к миру. В процессе исследования также подчеркивается то, что эмоции, переживания, чувства, в том числе и религиозные, сами по себе являются духовными ценностями и одновременно – основой для дальнейшего развития человека. В работе показано, что ценности как таковые функционируют на трех уровнях: всеобщего – общего – индивидуального.
   Ключевые слова: философско-религиозные традиции, современный человек, религиозные верования, религиозное сознание, вера, духовность, ценностные ориентации, религиозная община, религиозная общность, моральные ценности, украинская молодежь.

Protsenko E.B. Spiritual and values orientation in the context of philosophical and religions traditions.– Manuscript.

The thesis to obtain for the scientific degree of the Candidate of Philosophy in speciality is 09.00.11 – religious study. – Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 2006.

   The dissertation is covers the analysis of spiritual and values in the context of philosophical and religions traditions. It is proved in this dissertation that religions values are not only foundation for the realization of the moral and moralities. Separate attention is paid to the dynamics of world view orientation of the person. In the process of investigation are solved the problems of priorities of Buddhism, Christian religion, Iudaism, Islam, non-traditional religions on the territory of modern Ukraine. Special attention is paid to the religions values, their functions in the life of young people; to the specifications of religions believes.
   Key words: philosophical traditions, modern person, religious believes, religious consciousness, belief, spirit, religions community, moral values, ukranian young people.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Духовно-ціннісні орієнтації особистості в контексті філософсько-релігійних традицій

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net