Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Інтеграція знань з матеріалознавства у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного виробництва
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інтеграція знань з матеріалознавства у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного виробництва

Анотації 

Марущак О.В. Інтеграція знань з матеріалознавства у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного виробництва. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, 2005.

   Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню концептуальних засад інтеграції знань з матеріалознавства швейного виробництва та експериментальній перевірці її впливу на рівень професійної підготовки фахівців у галузі виготовлення швейних виробів. Здійснено аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури, а також дисертаційних робіт з проблеми впровадження дидактичної інтеграції в навчально-виховний процес ПТНЗ, з’ясовано його об’єктивні передумови, розглянуто різноманітні підходи до визначення поняття “інтеграція”.
   Теоретично обґрунтовано та розроблено дидактичну модель навчального предмета “Матеріалознавство швейного виробництва”, що набуває важливого значення в умовах сучасної тенденції до інтеграції знань; модель інтеграції знань з матеріалознавства у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного виробництва, що відображає педагогічні умови, необхідні для її впровадження і реалізації в навчальному процесі. Розроблено методику формування в учнів цілісної системи знань про властивості швейних тканин і матеріалів на інтеграційній основі, що передбачає єдність та взаємозумовленість інтеграції змістового (зміст природничо-наукових дисциплін і матеріалознавства швейного виробництва) та процесуального (форми, методи та засоби) компонентів навчання.
   Ключові слова: професійна підготовка, швейне виробництво, матеріалознавство швейного виробництва, інтеграція знань, педагогічні умови, дидактична модель навчального предмета, модель інтеграції знань, міжпредметні зв’язки.

Марущак О.В. Интеграция знаний по материаловедению в профессиональной подготовке будущих специалистов швейного производства. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского, Винница, 2005.

   Диссертация посвящена теоретическому обоснованию концептуальных основ интеграции знаний по материаловедению швейного производства и экспериментальной проверке её влияния на уровень профессиональной подготовки специалистов в сфере изготовления швейных изделий.
   Актуальность проблемы обусловлена противоречиями между необходимостью формирования у учеников профессионально-технических учебных заведений (ПТУЗ) швейного профиля знаний об основном предмете труда на интеграционной основе и отсутствием модели и методических рекомендаций относительно решения этой проблемы.
   Проведён анализ психолого-педагогической, методической и специальной литературы, а также диссертационных работ по проблеме внедрения дидактической интеграции в учебно-воспитательный процесс профессионально-технической школы, определены его объективные предпосылки, рассмотрены различные подходы к определению понятия “интеграция”. Обоснована необходимость реализации интеграции естественнонаучных и профессионально-технических знаний в профессионально-технических учебных заведениях швейного профиля как одного из возможных путей удовлетворения высоких требований современного швейного производства к профессионально значимым качествам будущих рабочих.
   Определены и теоретически обоснованы с точки зрения особенностей профессиональной подготовки и деятельности специалистов швейного производства в условиях создания отраслевых предприятий разнообразных типов с характерными формами организации труда концептуальные положения интеграции знаний по материаловедению и естественнонаучных знаний. В диссертационном исследовании получили дальнейшую конкретизацию и развитие уровни реализации дидактической интеграции материаловедения и учебных дисциплин естественнонаучного цикла.
   Обоснована модель учебного предмета “Материаловедение швейного производства”, которая позволяет определить влияние структуры и компонентного состава его учебного материала на объективную необходимость интеграции знаний о свойствах швейных материалов на основе естественнонаучных знаний.
   Обоснована и разработана модель интеграции знаний по материаловедению в профессиональной подготовке будущих специалистов швейного производства, которая отображает педагогические условия, необходимые для её внедрения и реализации в учебном процессе. Исходным компонентом модели являются знания об основном предмете труда в системе швейного производства. Составляющими компонентами есть теоретическая и практическая подготовленность преподавателей к внедрению интеграции в учебный процесс (понимание сути, осознание возможности практической реализации интеграции знаний по материаловедению на том или ином уровне, полифункционального характера интеграции разнопредметных знаний, учёт специфики её реализации в профессионально-технических учебных заведениях, соблюдение дидактических принципов, которые способствуют реализации интеграции знаний, определение условий эффективного её внедрения), разработка учебно-программной документации на интеграционной основе, методики реализации интеграции естественнонаучных знаний и знаний по материаловедению. Учёт педагогических условий, которые влияют на реализацию интеграции знаний по материаловедению в учебном процессе, приводит к формированию качественно новых характеристик знаний по предмету, реализации его целей, осознанному усвоению профессиональных знаний и формированию умений и навыков, то есть к повышению качества профессиональной подготовки будущего специалиста.
   Разработана методика формирования у учеников целостной системы знаний о свойствах швейных тканей и материалов на интеграционной основе, предусматривающая единство и взаимообусловленность интеграции содержательного (содержание естественнонаучных дисциплин и материаловедения) и процессуального (формы, методы, средства) компонентов обучения. Разработано дидактическое обеспечение реализации интеграции знаний по материаловедению, которое можно использовать в профессионально-технических учебных заведениях швейного профиля для усовершенствования профессиональной подготовки будущих специалистов, а также в высших учебных заведениях во время подготовки педагогических кадров для ПТУЗ. По результатам исследования разработаны и опубликованы методические рекомендации для инженерно-педагогических работников.
   Экспериментальная проверка показала, что использование научно обоснованных психолого-педагогических основ формирования знаний по материаловедению на интеграционной основе, правильный подбор форм и методов организации обучения способствуют формированию у будущих рабочих швейного производства целостной системы знаний об основном предмете труда.
   Ключевые слова: профессиональная подготовка, швейное производство, материаловедение швейного производства, интеграция знаний, педагогические условия, дидактическая модель учебного предмета, модель интеграции знаний, межпредметные связи.

Oksana Marushchak. Integration of knowledge of materials in the professional training of the future specialists of sewing production. – Manuscript.

Scientific dissertation for the candidate of pedagogic sciences for specialty 13.00.04 – theory and methods of professional education. – Vinnytsya state pedagogical university of Michaylo Kotsyubynskyi, Vinnytsya, 2005.

   The dissertation thesis deals with the theoretical motivation of the conceptual basis of integration of knowledge of materials of sewing production and experimental testing of its influence on the level of the professional training in the field of production of sewing goods. The analysis of psychological pedagogical and methodological literature is made. The dissertation theses in the problem of introduction of didactical integration to the educational upbringing process of the V.T.E.E. are analyzed, objective reasons of it are defined and different approaches to the definition of the concept “integration” are examined.
   Didactical model of educational special subject “Knowledge of materials of sewing production” is theoretically motivated and worked out, which acquires great importance in the conditions of modern tendency of the integration of knowledge. Model of integration of knowledge of such subject as knowledge of materials in the professional training of future specialists of sewing production is worked out. It reflects pedagogical conditions necessary for introduction and realization of it to the teaching process. The methodology of creation of pupils entire system of knowledge about the quality of sewing materials on the basis of integration is worked out. It foresees the unity and mutual determination of the integration of contentual (content of natural scientific disciplines of knowledge of materials of sewing production) and process (forms, methods and means) components of education.
   Key words: professional training, sewing production, materials of sewing production, integration of knowledge, pedagogical conditions, didactical model of subject, model of integration of knowledge, inter-subject connection.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інтеграція знань з матеріалознавства у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного виробництва

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net