Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Дослідження властивостей матеріалів із натуральної шкіри, пластифікованих різними способами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дослідження властивостей матеріалів із натуральної шкіри, пластифікованих різними способами

Анотації 

Романюк О.О. Дослідження властивостей матеріалів із натуральної шкіри, пластифікованих різними способами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство. Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2006.

   Враховуючи перспективність використання у виробництві пінної технології обробки, здійснене теоретичне обгрунтування пінного способу зволоження та проведені порівняльні дослідження комплексу вологообмінних, деформаційно- релаксаційних, фізико-механічних властивостей натуральної шкіри при зволоженні водою та піною. На основі аналізу властивостей у зразків, зволожених піною, спостерігається: зниження напружень під час вологовидалення, збільшення повної деформації і її складових (пружної та еластичної), порівняно зі зразками зволоженими водою. У останніх спостерігається значна жорсткість, більша міцність, але менше відносне видовження при розриванні.
   Визначені оптимальні режимні параметри формостворення заготовки взуття при її попередньому пінному зволоженні.
   Проведені дослідження залежності початкового вологовмісту капілярно-пористих матеріалів від температури матеріалу (пінного розчину) дозволили розробити пінний спосіб зволоження, який передбачає підігрівання пінного розчину.
   Для реалізації пінного способу зволоження матеріалів (на прикладі заготовок верху взуття) була розроблена технологічна схема та конструкція зволожувальної установки. Враховуючи особливості пінного способу зволоження, запропонована агрегатизація технологічного процесу виготовлення взуття.
   Ключові слова: шкіра, поверхнево-активні речовини, піна, пластифікація, формостворення, формостійкість, комплекс властивостей.

Романюк О.А. Исследование свойств материалов из натуральной кожи, пластифицированных разными способами. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.01 – материаловедение. Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2006.

   Учитывая перспективность использования в производстве пенной технологии обработки, сделано теоретическое обоснование пенного способа увлажнения. Сделанный анализ способов получения пены и факторов, которые влияют на свойства пены, позволил осуществить выбор поверхностно-активного вещества (ПАР) анионного типа Е-30. При этом концентрация ПАР в пенообразующем растворе должна составлять не больше 3%.
   Проведены сравнительные исследования комплекса влагообменных, деформационно-релаксационных, физико-механических свойств натуральной кожи при увлажнении водой и пеной. Сравнивая полученные экспериментальные данные, можно утверждать, что напряжения, которые возникают в коже во время удаления из нее влаги, введенной намоканием, значительно превышают аналогичные напряжения, которые возникают в коже, увлажненной пеной.
   При пенном увлажнении натуральной коже увеличивается полная деформация образцов, увеличиваются упругая и эластическая, тогда как пластическая деформация несущественно отличается от пластической деформации образцов, увлажненных водой. При этом у последних наблюдается значительная жесткость и несколько больше прочность, но менше относительное удлинение при разрыве.
   Теоретически, а также экспериментально получены подтверждения того, что при пенном методе пластификации материалов, можна экономить за счет уменшения удельной теплоты испарения влаги до 1,0 МДж/кг. Учитывая, что при пенном увлажнении влагу можно вводить в материал дозированно, то экономия тепла на процесс удаления влаги может составлять от 23% до 62%.
   С целью оптимизации процесса формообразования при пенном увлажнении обувной заготовки были определены оптимальные режимные параметры: начальное влагосодержание и температура среды во время сушки, за параметр оптимизации было выбрано относительное остаточное удлинение.
   Проведенное исследование зависимости начального влагосодержания капиллярно-пористых материалов от температуры материала (пенного раствора) позволили разработать пенный способ увлажнения, который предусматривает подогрев пенного раствора. При этом исследования проводились с использованием натуральной кожи, юфти, обувного картона.
   Для реализации пенного способа увлажнения материалов (на примере заготовок верха обуви) была разработана технологическая схема и конструкция увлажнительной установки. Учитывая особенности пенного способа увлажнения, предложена агрегатизация технологического процесса производства обуви.
   Ключевые слова: кожа, поверхностно-активные вещества, пена, пластификация, формообразование, формоустойчивость, комплекс свойств.

Romanyk O.O. The investigation of properties of leather materials plastificated by different methods. – Manuscript.

The dissertation to obtain the scientific degree of the Candidate of engineering sciences for the specialty 05.02.01 – clothkeeping. Kiev national university of technology and design, Kiev, 2006.

   Taking into account the prospect of use of foam treatment technology of light industry materials the theoretical ground s of foam dyeing method were worked out and the comparative investigations of moisture exchange, deformation-relaxation, physical-mechanical property complex of natural leather treated by water and foam were carried out. The analysis of properties of samples humidified by foam demonstrates the stress reduction during moisture removal and increase of total deformation and its components (instantaneous and elastic) in comparison with the samples humidified by water. The treated by water samples possess considerable rigidity in tension and strength but less relative elongation at rupture.
   The optimal operating conditions of shape formation of upper humidified by water were defined.
   The investigations of primary moisture content of capillary porous material depending on material (foam solution) temperature allowed to work out the foam method of humidification with foam solution warming.
   For the realization of material foam humiditation method on the example of upper making the technological scheme and construction of humiditation installation were elaborated. Taking into account the foam method peculiarity the aggregatization of technological process of shoes production was proposed.
   Key words: leather, surface active substances, foam, plastification, shape formation, shape firmness, complex of properties.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дослідження властивостей матеріалів із натуральної шкіри, пластифікованих різними способами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net