Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Культурні стереотипи в українській народній казці
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Культурні стереотипи в українській народній казці

 Анотації

Годзь Н.Б. Культурні стереотипи в українській народній казці. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – “Філософська антропологія, філософія культури”. Кафедра теорії культури та філософії науки Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. - Харків, 2003.

   У дисертації виділено та розглянуто систему культурних стереотипів як одного із провідних чинників, що формують і зберігають особливості українського етносу, його ментальну специфіку. Дослідження проводилось на текстах народних казок, які записані в різних регіонах України та належать до різних історичних періодів. Для досягнення більшої валідності результатів проведено порівняльно-зіставний аналіз із залученням текстів казок інших етносів. У виборі текстів, які порівнювались, використано таку схему: порівняно тексти казок етносів, які мають спільні історичні та мовні корені, спільну територію існування і тексти етносів, які не мають спільних історико-мовних коренів і не мали (мають) спільного територіального середовища. Аналіз проведено за чотирнадцятьма основними категоріями-константами (“друг/ворог”, “свій/чужий” і та ін.), внаслідок чого виявлено здатність фольклорних текстів накопичувати культурні стереотипи, підтверджено їх стійкість до впливу часу та культурних стереотипів інших етносів, а також здобуто цікаві наукові результати стосовно етнічних особливостей культурних стереотипів українців, їхньої ідентичності.
   Ключові слова: стереотип, культурний стереотип, хибний стереотип, позитивний автостереотип, негативний автостереотип, позитивний гетеростереотип, негативний гетеростереотип, гендерний стереотип, мовний стереотип, ідентичність, менталітет, народна казка, етнос, етнопсихолінгвістика.

Годзь Н.Б. Культурные стереотипы в украинской народной сказке. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.04 – “Философская антропология, философия культуры”. Кафедра теории культуры и философии науки Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина. - Харьков, 2003.

   В диссертационном исследовании выполнен философский анализ системы культурных стереотипов как одного из факторов, обеспечивающих формирование, сохранение и трансляцию особенностей украинского этноса, его ментальной специфики. Рассмотрено само понятие “стереотип”, “культурный стереотип” изучены его структура, действие и сфера влияния. Акцентировано внимание на типологии стереотипов и условиях их трансляции. Проведено всестороннее исследование феномена культурного стереотипа, исходя из его сильных и слабых позиций.
   Рассмотрена структура и возможности текстов народных сказок. В процессе диссертационного исследования был привлечен широкий круг материалов современных отечественных и зарубежных авторов, касающихся проблем ментальности, идентичности и т.п. Исследование проводилось на базе текстов народных сказок, собранных и записанных не только в разное историческое время, но и в разных регионах. С целью достижения большей валидности результатов был проведен сравнительно-сопоставительный анализ с текстами народных сказок других этносов.
   В выборе сравниваемых текстов была использована следующая схема: сравнивались тексты сказок этносов, имеющих общие историко-культурные корни или общую территорию существования и тексты этносов, не имеющих историко-культурной языковой общности и общей территориальной среды. Анализ был проведен по четырнадцати основным категориальным константам (“друг”/враг”, “свой”/чужой” и др.).
   В результате исследования была выявлена и доказана способность фольклорных текстов накапливать культурные стереотипы, подтверждена их стойкость к воздействию времени и культурных стереотипов других этносов, а также получены интересные научные результаты относительно этничных особенностей культурных стереотипов украинцев, их идентичности. Было доказано существование отличий в семантике образов героев, разная частотность использования тех или иных образов даже у близких этносов. Отмечено наличие вариантов в культурных стереотипах внутри самого украинского этноса.
   Отличия в текстах сказок отражают разный стиль поведения, оценивания ситуаций, ментальный уровень носителей этнических культурных стереотипов даже на бытовом уровне. Сложная символика, как категория мышления посредством стереотиов, как устойчивых и неизменных форм через архитектонику сюжета подает ментальную направленность носителей. Национальная окраска присуща текстам народных сказок на всех уровнях. Тексты народных сказок, таким образом, репрезентируют продукты внутриэтничного духовного состояния, идеи.
   Ключевые слова: стереотип, культурный стереотип, ложный стереотип, положительный аутостереотип, отрицательный аутостереотип, положительный гетеростереотип, отрицательный гетеростереотип, гендерный стереотип, языковый стереотип, идентичность, менталитет, народная сказка, этнос, этнопсихолингвистика.

Godz N.B. The cultural stereotypes in the Ukrainian popular folk fairy tales. - Manuscript

Thesis for the degree of the Candidate of Philosophy on speciality 09.00.04 - “Philosophical anthropology, philosophy of culture”. The Department of the theory of culture and philosophy of science of the Kharkiv National University hamed after V.N.Karazin. - Kharkiv, 2003.

   The thesis has marked out and considered the system of cultural stereotypes as one the leading factors of forming and keeping of the peculiarities of Ukrainian ethnos and its mentality. The investigations were carried out on the texts of the popular folk tales that were written down in different regions of Ukraine and had a rather wide historical gap. To achieve the validity of the results the comparative analysis with the texts of other ethnoses' tales was made. The analysis was carried out in the following way: there were compared the texts of the ethnoses having common historical roots, common linguistic roots, common territory of existence and the texts of the ethnoses having no common historical – linguistic roots and common territorial environment. The analysis is made on fourteen main categorial constants (“friend/enemy”, “home/foreign” and so on).
   As the result it was found out not only the ability of folk texts to accumulate cultural stereotypes and proved their stableness to the influence of time and other ethnoses, but also there were achieved interesting scientific results as to the ethnic peculiarities of the cultural stereotypes of the Ukrainians, their identity.
   Key words: stereotype, cultural stereotype, false stereotype, positive self – image stereotype, negative self – image stereotype, positive heterostereotype, negative heterostereotype, gender stereotype, language stereotype, identity, mentality, popular folk fairy tale, ethnos, etnopsycholynguistics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Культурні стереотипи в українській народній казці

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net